Currenda Wydziały Sądów Rejonowych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Rejonowym.

Moduły

Oddział Administracyjny

Administrowanie bieżącymi sprawami Sądu w zakresie prowadzenia wykazów spraw dla oddziałów Sądu, prowadzeniu rejestrów i ewidencja korespondencji nie powiązanej ze sprawami.

Wydział Gospodarczy I Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w I instancji w zakresie repertoriów GC, GNs, GNc, GCo, GCps, kontrolka skarg oraz wykazu WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancji

Obsługa spraw prawa pracy i ubezpieczeń społęcznych w I instancji w zakresie repertoriów P, Po, Np., U, Uo, Po-Uo, kontrolka skarg oraz wykazu WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wydział Karny Rejonowy

Obsługa spraw karnych w I instancji w zakresie repertoriów K, Ko, Kp, W, Kop, kontrolka skarg. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Wydział Wykonawczy

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych. Prowadzenie wykazów Wp, WPkz, Wu, Wo, Wzaw, D, NF, Ko, wykaz środków zapobiegawczych oraz Ksiąg Należności Sądowych. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Kuratela – Kuratorzy dla Dorosłych

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych. Prowadzenie w zakresie wykazów Doz, Kkow, O, Wd, Wn, Ps, Pp, Zawk. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach Zespołów Kuratorskich.

Wydział Cywilny I Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w I instancji w zakresie repertoriów C, Nc, Ns, Cps, Co oraz wykazu WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów cywilnych.

Biuro Podawcze

Automatyzacja obsługi korespondencji prowadzonej w ramach innych wydziałów. Budowanie książek nadawczych oraz współpraca z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO).

Wydział Rodzinny

Prowadzenie repertoriów w zakresie RC, RNs, RNc, RCo, Nsm, Npw, Now, Nk, Nkd, wykazu kart Nw, Op, Opm oraz wykazów Alk, RCps, Nmo, WSC, Nsch i kontrolki skarg

Kuratorzy rodzinni – Kuratorzy ds. rodzinnych i nieletnich

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich. Prowadzenie w zakresie wykazów Nwk, Opmk, Alkk, Opk, K, Nwo, kontrolka Wr. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.