Wiadomości

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi aktualnościami. Poniżej znajdą Państwo najnowsze informacje o produktach i ofertach, które przygotowaliśmy dla Naszych Kluczowych Klientów.

Problematyka retencji danych w kancelarii komorniczej

Zakaz przechowywania danych osobowych w nieskończoność stanowi jedną z siedmiu podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Zgodnie z nią dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Przeczytaj najnowszy RODO informator, aby dowiedzieć się więcej na temat problematyki czasu w jakim określone dane mogą być przechowywane.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

19 sierpnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Odpowiedzialność administracyjnoprawna komornika sądowego jako administratora danych osobowych

Z uwagi na nałożenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pierwszej administracyjnej kary pieniężnej, aktualna stała się tematyka odpowiedzialności administracyjnej komornika sądowego za naruszenie rozporządzenia 2016/679. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem z cyklu RODO informator.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

5 sierpnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Skarga do organu nadzorczego

Szczególnie istotnym narzędziem ochrony praw podmiotów danych jest skarga do organu nadzorczego.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

22 lipca 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Obowiązki administratora względem inspektora ochrony danych (IOD)

W myśl art. 38 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, aby inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Przeczytaj kolejny artykuł z serii RODO informator i dowiedz się więcej na temat obowiązków administratora w tym zakresie.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

10 lipca 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Prawo do przenoszenia danych – czy można z niego skorzystać w kancelarii komorniczej?

Prawo do przenoszenia danych stanowi zupełnie nową regulację, do tej pory nie spotykaną w prawie ochrony danych osobowych. Stanowi ono uprawnienie, którego przyznanie podmiotom danych stało się niezbędne w odpowiedzi na intensywny rozwój usług opartych na nowych technologiach, w szczególności wykorzystujących automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

W najnowszym RODO informatorze dowiesz się więcej na temat:

  1. możliwości otrzymania przez podmiot, którego dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które podmiot dostarczył administratorowi
  2. przesyłania danych osobowych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe

Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

24 czerwca 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Zmarł Leszek Dumnicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że zmarł Leszek Dumnicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

7 czerwca 2019

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Dlaczego komornik sądowy powinien prowadzić dokumentację przetwarzania danych?

Biorąc pod uwagę komornika sądowego jako administratora danych osobowych przetwarzającego dane wrażliwe na dużą skalę, dokumentację przetwarzania danych osobowych można zaliczyć do istotnej formy zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych i mechanizmu zmniejszającego ich naruszenie w kancelarii komorniczej. Dowiedz się jakie standardy i normy powinna spełniać taka dokumentacja z najnowszego RODO informatora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

27 maja 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Zbieranie danych osobowych w kancelarii komorniczej na innej podstawie, niż zgoda osoby, której dane dotyczą

Komornik sądowy, prowadząc postępowania egzekucyjne gromadzi, przetwarza, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Jest administratorem danych osobowych, a tym samym ma obowiązek wdrożenia ogólnego rozporządzenia oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Także na innej podstawie, niż zgoda osoby, której dane dotyczą. Więcej o tym zagadnieniu w najnowszym numerze RODO informatora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

13 maja 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązki informacyjne komornika sądowego

„Ustawa wdrożeniowa RODO” wprowadza zmiany w 162 aktach prawnych, w tym również w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy nowelizujące, a dokładnie dodany do ustawy art. 164a, zmienia zakres obowiązków komornika sądowego wynikających z art. 13 RODO, a także wpływa na uprawnienia, o których mowa w art. 15–16, 18 RODO, i sposób ich realizacji.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

29 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Prawo do bycia zapomnianym w kancelarii komorniczej

Przepis art. 17 RODO określa dwa uprawnienia podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane: do żądania usunięcia danych (art. 17 ust. 1) oraz do żądania bycia zapomnianym (art. 17 ust. 2).

Pojęcia „prawo do bycia zapomnianym” oraz „prawo do żądania usunięcia danych” bardzo często są ze sobą utożsamiane, podczas gdy prawo do bycia zapomnianym administrator realizuje poprzez usunięcie danych podmiotu, którego dane dotyczą, na jego żądanie i wyłącznie w sytuacji upublicznienia tych danych przez administratora.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

15 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO

Relatywnie często komornicy korzystają z usług zewnętrznych biur rachunkowo-kadrowych, informatyków czy firm ochroniarskich, zawierając w tym zakresie stosowne umowy. Jako administratorzy danych osobowych muszą oni jednak pamiętać o konieczności pisemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych tym podmiotom.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

2 kwietnia 2019

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Czy dłużnik ma prawo uzyskać informację od kancelarii komorniczej, w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane?

Obowiązek realizacji żądań kierowanych od osób, których dane są przetwarzane wynika z art. 15–22 Rozporządzenia RODO. Przyznane na gruncie art. 15 RODO prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, a także uprawnienia informacyjne są jednymi z najważniejszych praw podmiotu danych. Mają one charakter gwarancyjny i kontrolny, pozwalając np. na zweryfikowanie zgodności przetwarzania z prawem, oraz pozostają w związku funkcjonalnym zarówno z naczelnymi zasadami przetwarzania danych, jak i z innymi obowiązkami informacyjnymi administratora (którym jest także komornik sądowy).

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

18 marca 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

W jakich sytuacjach należy zgłaszać naruszenie ochrony danych do PUODO oraz poinformować osobę, której dane dotyczą?

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych stanowi obowiązek każdego administratora danych osobowych. Istotną kwestią w tym wypadku jest czas reakcji administratora (tj. jak najszybsze powiadomienie o naruszeniu organu nadzorczego), a także – jeśli to konieczne – powiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

4 marca 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 rozporządzenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Przeczytaj więcej o niniejszej procedurze postępowania w RODO informatorze.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

18 lutego 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Na jakie zagrożenia jest narażona kancelaria komornicza podczas przetwarzania danych osobowych?

Określenie listy potencjalnych zagrożeń dla przetwarzania danych osobowych w kancelarii komorniczej wiążę się z identyfikacją aktywów, a tym samym z szacowaniem ryzyka.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

4 lutego 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Czy posiadanie tylko polityki ochrony danych osobowych przez komornika oznacza zgodność z RODO?

Opis: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nakłada na administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające szereg obowiązków dokumentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 stycznia 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przestrzeganiu RODO w kancelarii komorniczej?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to nowa funkcja wprowadzona przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Pełni on rolę eksperta z zakresu ochrony danych osobowych w ramach podmiotu, u którego został powołany. Kluczowym zadaniem inspektora jest wspieranie podmiotu w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 stycznia 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

IOD pod lupą

Nie wyznaczyłeś inspektora ochrony danych osobowych w terminie do 31 lipca 2018 roku? Stoisz na stanowisku, iż obowiązek ten nie dotyczy komorników sądowych? Uważasz, że nie spełniasz kryterium z art. 37 ust. 1 lit. c RODO, gdyż w Twojej ocenie nie przetwarzasz na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych? Zapoznaj się już teraz z głównymi postulatami opinii prawnej prof. Mariusza Jabłońskiego w przedmiocie ustalenia obowiązku powołania przez komornika sądowego (administratora danych) inspektora ochrony danych osobowych w kontekście rozważań dotyczących statusu prawnego komornika sądowego, a więc art. 37 ust. 1 lit. a RODO. Całość opinii dostępna będzie w „Nowej Currendzie” 10/2018. Przypominamy także, że czasopismo środowiskowe dostępne jest bezpłatnie i cyfrowo za pośrednictwem Czytelni.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

7 sierpnia 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

O czym informuje komornik sądowy. Obowiązek informacyjny przewidziany w Rozporządzeniu 2016/679

Od czasu wejścia w życie przepisów o RODO na komorniku sądowym ciąży wiele obowiązków informacyjnych względem osób fizycznych. Niniejszy tekst przedstawia jeden z najważniejszych i najczęściej występujących, czyli obowiązek informowania określony w art. 13 Rozporządzenia 2016/679.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

5 lipca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

RODO to odpowiedź na innowacyjne rozwiązania technologiczne

Nowe media to wyzwania również w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jedną z głównych płaszczyzn ich zbierania i wymiany jest internet – najpopularniejszy i dominujący środek przekazu, a także szereg narzędzi wspierających korzystanie z globalnej sieci, takich jak aplikacje.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

1 lipca 2018

Opublikowano przez
Ewelina Krzywosz

Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych

Określając zakres kompetencji, jakie powinna posiadać osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD” lub „Inspektor”), unijny prawodawca nie zdecydował się na wskazanie zamkniętego katalogu wymogów formalnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

29 czerwca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Obowiązki komornika sądowego wynikające z Rozporządzenia 2016/679

Polski ustawodawca tylko częściowo dostosował prawo krajowe do norm zawartych w Rozporządzeniu 2016/679, wprowadzając w życie 25 maja 2018 r. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 czerwca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO

Administrator przed podjęciem decyzji o wyborze środków, które chce zastosować w celu zabezpieczenia danych osobowych, powinien uwzględnić charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także – cechujące się różnym prawdopodobieństwem i wagą– ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

23 maja 2018

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

W tym artykule znajdziesz informacje w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

22 maja 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych

Poznaj zasady odpowiedzialności odszkodowawczej administratora lub podmiotu przetwarzającego wobec osoby, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 maja 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa

Na jakiej podstawie przekazywane są dane osobowe do urzędu skarbowego zawarte w jednolitym pliku kontrolnym VAT?

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

26 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Dostosowanie do RODO – informacja dla administratorów danych osobowych (komorników sądowych)

Zobacz podsumowanie informacji o naszych działaniach ws. RODO oraz poznaj plany i zapowiedzi związane z rozwojem Twojego oprogramowania

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

20 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO

Unijne Rozporządzenie 2016/679, które zacznie obowiązywać w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018r. wprowadza nową instytucję – Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 marca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

100 nowych szablonów pism i funkcja oceniania szablonów

Możesz teraz korzystać już z 361 darmowych i aktualnych szablonów pism. Udanego Dnia Kobiet!

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

8 marca 2018

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Czym jest „przetwarzanie danych osobowych” i jakie obowiązki rodzi dla komornika? Dowiedz się, czytając ten artykuł.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

27 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO

RODO wprowadza 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, które obowiązywać również będą komorników sądowych. Poznaj je wszystkie w tym krótkim artykule.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

14 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

100 nowych, bezpłatnych szablonów pism na nowy rok

Już 31 stycznia 2018 r. otrzymasz bezpłatnie kolejnych 100 szablonów pism wykorzystywanych przez Twoją aplikację komorniczą

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

10 stycznia 2018

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

Nowe wzorce szablonów pism

15 grudnia 2017 r. udostępnione zostaną nowe wersje aplikacji Komornik SQL-VAT (v. 17.12.2021) i Kancelaria Komornika-VAT (v. 36.33.0) zawierające 161 aktualnych szablonów pism oraz udoskonalenia w funkcjach związanych z zarządzaniem i korzystaniem z szablonów.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

7 grudnia 2017

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

Już obowiązują wyższe kary dla dłużników alimentacyjnych

Weszły w życie wyższe kary dla niepłacących alimentów. To skutek nowelizacji Kodeksu karnego z 23 marca br., która weszła w życie 31 maja br.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm rozpoczął prace nad nową ustawą o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika, a także na jego wykształcenie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy o kosztach komorniczych

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o kosztach komorniczych. Novum jest już samo uregulowanie zasad związanych z kosztami w osobnej ustawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza krytycznie o projektach nowych ustaw dla komorników

Krajowa Rada Komornicza negatywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekty ustaw: o kosztach komorniczych i komornikach sądowych. Wskazuje również na negatywne skutki ich wejścia w życie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Status asesora komorniczego

Powołanie na stanowisko asesora komorniczego wiąże się z zajmowaniem tego stanowiska, a więc z zatrudnieniem na tym stanowisku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany dla komorników

Według Krajowej Rady Komorniczej na skutek proponowanych przez rząd zmian 1600 komorników, 1800 asesorów komorniczych, 700 aplikantów komorniczych i 11 tys. pracowników kancelarii komorniczych może stracić pracę.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Nie wszystkie samorządy zgłaszają dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich Wojciecha Długoborskiego wskazali, że część wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast nie wykonuje obowiązku przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o dłużnikach alimentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zakres informacji udzielanych przez bank komornikowi

Nie można wykluczyć obowiązku banku odmowy udzielenia komornikowi informacji dotyczących osób trzecich, a stanowiących tajemnicę bankową. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, na którym znajdują się wolne środki pieniężne w wysokości wystarczającej w pełni na pokrycie jego zobowiązań wskazanych w zawiadomieniu o zajęciu, a pomimo tego komornik sądowy zwraca się do banku o informacje dotyczące kontrahentów posiadacza tego rachunku bankowego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” 5/2017 – bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami ważnymi dla komorników sądowych

Wielkimi krokami zbliża się termin kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Komorników Sądowych, która w tym roku organizowana jest w Mikołajkach. Tegoroczny zjazd z pewnością upłynie pod znakiem przyjętych w ostatnich dniach przez rząd projektów tzw. ustaw komorniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

23 maja 2017

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął status komorników na gruncie ustawy o VAT

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał w uchwale, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wyższe kary dla niepłacących alimentów

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która ma zwiększyć efektywność płacenia alimentów przez dłużników alimentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Senacka propozycja nowelizacji ustawy o komornikach

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która ma dostosować przepisy tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie pierwszeństwa opłat komorniczych

​„Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania” – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji

Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” nr 4/2017 – już wkrótce w naszej księgarni

W kwietniowym numerze „Nowej Currendy” zamieszczamy szereg artykułów, które zainteresują nie tylko komorników sądowych. Wśród opisywanych aktualnych wydarzeń znajdziesz informacje m.in. o projekcie ustawy o dokumentach publicznych, losy projektu ustawy o komornikach – tym razem w odniesieniu do sytuacji asesorów komorniczych, informacje o planie stworzenia Rejestru Uporczywych Dłużników Alimentacyjnych oraz poszerzone relacje na temat ubiegłomiesięcznego zawodowego egzaminu komorniczego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął status komorników na gruncie ustawy o VAT

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał w uchwale, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” nr 3/2017 – bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami ważnymi dla komorników sądowych

Dnia 6 marca 2017 r. uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadła decyzja, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W najnowszym numerze „Nowej Currendy” przeczytasz pierwszą, ogólną informację o wskazanym wyżej orzeczeniu. Temat niewątpliwie wróci na łamy NC – w komentarzu do powyższej uchwały po opublikowaniu uzasadnienia. Ponadto Sąd Najwyższy w przyszłości wypowie się w sprawie sposobu pobierania podatku VAT od czynności egzekucyjnych. Aby być na bieżąco, śledź kolejne numery NC.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

28 lutego 2017

Propozycje zmian w ustawie o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on wyodrębnienie w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka piszą do ministra sprawiedliwości w sprawie stworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych

Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali podczas posiedzenia Zespołu do spraw alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich – utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA).

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Naczelny Sąd Administracyjny uznał w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT

Początkowo minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej uznał, że VAT nie dotyczy komorników sądowych. W tej kwestii zmienił podejście 9 czerwca 2015 r. Uznał wówczas, że komornicy sądowi, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzą działalność gospodarczą i działają w charakterze podatnika VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” nr 1–2/2017

W pierwszym tegorocznym numerze „Nowej Currendy” znajdziesz wiele artykułów poświęconych najnowszym zmianom w prawie. Do tych najważniejszych dla środowiska z pewnością należą opublikowane pod koniec zeszłego roku projekty ustaw – o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

26 stycznia 2017

75% emerytury będzie wolne od egzekucji komorniczej

Podwyższenie wysokości kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji – to główny cel nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Realizacja przyznanego w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie problemów związanych z procedurą eksmisyjną.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza wnioskuje o przesunięcie terminu uruchomienia licytacji elektronicznej

Krajowa Rada Komornicza chce przesunięcia terminu uruchomienia licytacji przez internet. W ocenie KRK termin ten powinien być wstrzymany do czasu wdrożenia nowej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy wierzytelności bankowe powinny być uprzywilejowane w postępowaniu nakazowym?

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócił uwagę na kwestię uprzywilejowania wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Będą zmiany mające ułatwić dochodzenie należności

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Proponowane w projekcie zmiany mają usprawnić i ułatwić dochodzenie należności.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

E-sąd zalany pozwami. Wszystko przez brak rubryki w formularzu

Sędziowie i referendarze sądowi będą musieli rozpoznawać miesięcznie 250, a nie 100 spraw. Ma to rozładować kolejkę tysięcy spraw, które czekają na rozpoznanie w e-sądzie w Lublinie. Wszystko przez brak odpowiedniej rubryki w systemie komputerowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje u ministra infrastruktury w sprawie planowanych zmian w ochronie przed eksmisją

Rząd pracuje nad zmianami dotyczącymi eksmisji. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy poprzednio obowiązywały takie rozwiązania, jakie planuje wprowadzić rząd, co drugi eksmitowany lądował na przysłowiowym bruku.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o kosztach komorniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o kosztach komorniczych. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych w zakresie kosztów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Koniec roku w „Nowej Currendzie”

W ostatnim numerze „Nowej Currendy”, wydanym w grudniu ubiegłego roku, czytelnicy znaleźć mogą wiele tekstów, które z pewnością zaciekawią nie tylko osoby interesujące się egzekucją.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

27 grudnia 2016

Wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych

Od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie pobiera się opłaty. Wniosek, którego braków nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu. Artykuł 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi podstawy do obniżenia przez sąd z urzędu prawidłowo ustalonych opłat egzekucyjnych – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Już obowiązują nowe wzory dokumentów w sprawach o zajęcie należności pieniężnych

Zmianie uległy wzory dokumentów przy egzekwowaniu należności pieniężnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze zaangażowały się w Międzynarodową kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dnia 7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostały dyżury. Specjaliści udzielali bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą ekonomiczną, która polega m.in. na niepłaceniu alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o komornikach sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nową ustawę o komornikach sądowych. Projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Listopad w „Nowej Currendzie”

Najnowszy numer „Nowej Currendy” (8–9/2016) tematycznie obraca się wokół nowości. Główną z nich jest nowelizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, która obowiązuje od 8 września br.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

26 października 2016

Krajowa Rada Komornicza o poprawie skuteczności egzekucji alimentów

Wprowadzenie możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej połowy wartości oszacowania, jak również zmiana przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia – to tylko niektóre propozycje Krajowej Rady Komorniczej mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej

Komornikowi sądowemu nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Sejm  pracuje nad zmniejszeniem wysokości opłaty stosunkowej pobieranej w związku z egzekwowaniem kwot należnych od podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami uzyskanych w wyniku zajęcia wierzytelności w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wyegzekwowanych z rachunków bankowych wskazanych wyżej podmiotów leczniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w potrąceniach świadczeń innych niż alimenty

Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podwyższenie z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwoty, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Jesienne nowości Wydawnictwa Currenda

W październiku nakładem wydawnictwa w księgarniach pojawiły się dwie książki, wchodzące w skład nowo otwartej serii Egzekucja w praktyce, której celem jest pragmatyczne przedstawienie wybranych kwestii postępowania egzekucyjnego. Obydwie publikacje skierowane są w szczególności do komorników sądowych oraz innych osób związanych zawodowo z egzekucją.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

26 września 2016

VAT od opłat egzekucyjnych

Kwoty pobieranych przez komornika opłat egzekucyjnych (traktowane jak wynagrodzenie za wyświadczone usługi) zawierają już należny podatek. Żaden przepis Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ani Kodeks postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka interweniują u ministra w sprawach egzekucji alimentów

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócili uwagę na wciąż aktualny problem związany z egzekucją świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy komornik może ukarać za niestawiennictwo w jego kancelarii w celu złożenia wyjaśnień?

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w obecnym stanie prawnym wątpliwa jest możliwość wezwania przez komornika strony postępowania egzekucyjnego do osobistego stawiennictwa w określonym miejscu, w tym w kancelarii komornika. RPO wystąpił do ministra sprawiedliwości w tej sprawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Nowa aktualizacja Komornik SQL-VAT – automatyczna dekretacja wniosków o wszczęcie egzekucji z MPE i użyteczne udoskonalenia w module eZajęć

Całkowita automatyzacja przyjmowania wniosków o wszczęcie egzekucji dzięki połączeniu z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego oraz nowy rodzaj pisma i przydatne udoskonalenia w module funkcjonalnym odpowiadającym za generowanie pism na potrzeby eZajęć w wersji 16.08dac.2004.5

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

22 września 2016

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Wydajniejsza komunikacja w zakresie eZbiegów oraz skuteczniejsze księgowanie wpłat wynikających z eZajęć w najnowszej wersji programu

Dzięki najnowszym funkcjom wprowadzanym do modułów funkcjonalnych aplikacji Kancelaria Komornika-VAT dzięki wersji o numerze 36.18.0., Ty i Twoi współpracownicy możecie wykonywać niezbędne czynności w postępowaniach wydajniej i z większą łatwością.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

22 września 2016

Opublikowano przez
Adam Mazur

RPO bada, czy małżeństwo z Gdyni zostało bezprawnie pozbawione mieszkania

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę małżonków, którzy stracili mieszkanie. Twierdzą, że pod presją podpisali umowę na 50 tys. zł, choć otrzymali 30 tys. zł, a kawalerka warta jest 120 tys. zł.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje do prezydent Warszawy ws. zadłużenia byłych lokatorów mieszkań komunalnych

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich przez mieszkańców Warszawy, a także w informacjach przekazywanych przez organizacje pozarządowe, pojawiają się sygnały o stanie zadłużenia najemców lokali komunalnych i osób, które utraciły tytuł prawny do mieszkania komunalnego z powodu zaległości czynszowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza przeciwna zmianom wysokości opłaty egzekucyjnej za dobrowolne opuszczenie mieszkania przez dłużnika

Krajowa Rada Komornicza jest przeciwna proponowanej przez resort sprawiedliwości obniżce do 500 zł opłaty egzekucyjnej w razie dobrowolnego opuszczenie mieszkania przez dłużnika.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Obniżenie opłaty w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ma ona obniżyć opłatę pobieraną przez komornika w razie dobrowolnego opuszczania mieszkania przez dłużnika w przypadku eksmisji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Pracuj z programem Kancelaria Komornika-VAT korzystając z aktualnych rozwiązań informatycznych

Jeżeli Twoja kancelaria komornicza korzysta z aktualnych systemów operacyjnych i bazodanowych, możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje komornicze działają poprawnie i mogą być bezpiecznie aktualizowane.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

23 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Adam Mazur

Pracuj z programem Komornik SQL-VAT korzystając z aktualnych rozwiązań informatycznych

Jeżeli Twoja kancelaria komornicza korzysta z aktualnych systemów operacyjnych i bazodanowych, możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje komornicze działają poprawnie i mogą być bezpiecznie aktualizowane.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

23 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych Karpacz, 13–15 czerwca 2016 r.

Pomiędzy 13 a 15 czerwca tego roku w Karpaczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych. Tego roku połączona została ze Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Komorników Sądowych. W tych dniach odbyło się także posiedzenie Ośrodka Szkolno-Naukowego Krajowej Rady Komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lipca 2016

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji o stawkę podatku od towarów i usług – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Kolejny komornik zawieszony przez Krajową Radę Komorniczą

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zawiesiła 7 czerwca 2016 r. w czynnościach służbowych kolejnego komornika.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich chce stworzenia wzoru tablic alimentacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich po analizie problemu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie propozycji sędziów rodzinnych dotyczącej wykorzystania modelu niemieckiego, w którym tworzony jest wzór tablic alimentacyjnych, jak również o uproszczenie postępowania i przekazanie sprawy w ręce referendarzy sądowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Kodeks postępowania cywilnego będzie regulował procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” nr 6/2016 wspomina zmarłego sędziego Zenona Knypla

„Nowa Currenda” nr 6/2016 wspomina zmarłego sędziego Zenona Knypla

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Odpowiedzialność komornika a zaniechania sądu sprawującego nadzór nad egzekucją

Komornik sądowy jako organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność za własne działania niezależnie od tego, czy inne organy wykonujące władzę publiczną należycie wypełniają nałożone na nie obowiązki – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Coraz bliżej powstania Rejestru Spadkowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości ws. prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości m.in. o dalsze obniżenie opłaty stosunkowej dobrowolnej spłaty zadłużenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących uprawnień komorników

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowej ustawy o komornikach sądowych. Ma ona zapobiegać nadużyciom w egzekucji komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” w najnowszym numerze zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla Komorników Sądowych

Tegoroczne spotkanie, tym razem połączone ze Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Komorników Sądowych, odbędzie się w dniach 13–16 czerwca w samym sercu polskich Karkonoszy, w cieniu górującej nad okolicą Śnieżki – w Karpaczu.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej komornika

Do przypisania komornikowi odpowiedzialności konieczne jest, poza dowiedzeniem zaistnienia szkody, wykazanie obiektywnie bezprawnego zachowania komornika oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy takim zachowaniem a powstałą szkodą. Działań komornika nie można oceniać jako bezprawnych, jeżeli opierały się na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Termin zwolnienia rachunku bankowego spod zajęcia egzekucyjnego

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie rozstrzygają istotnej z punktu widzenia ochrony praw i interesów byłych dłużników kwestii związanej z terminem zwolnienia ich rachunków bankowych spod egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Świadczenie z programu 500 plus będą podlegały ochronie przed egzekucją

Sejmowa podkomisja ds. zmian w kodyfikacjach pracuje nad wprowadzeniem ochrony świadczenia wychowawczego z programu 500 plus od egzekucji komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zagrożenie zajęciem komorniczym świadczeń przysługujących na podstawie programu 500 plus

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1357 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk, wskazał, że gdy w konkretnej sprawie dojdzie do zajęcia dokonanego przez Komornika Sądowego, to dana osoba może wnieść skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, który dokona oceny, czy działanie komornika było zgodne z prawem. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy wykonywana zawodu komornika sądowego”

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 19/31 w sali N307B. Tematem konferencji będą „Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego”.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Kolejna, III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłosiła III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Egzekucja z umowy-zlecenia. Czy będą zmiany w przepisach?

Do biura posła Tadeusza Woźniaka zgłosiła się osoba mająca problem z egzekucją przez komornika dochodu z umowy-zlecenia, przez co straciła swój całkowity dochód.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Niedopuszczalność naliczania odsetek od opłaty za informację o danych

Niedopuszczalne jest naliczanie odsetek od opłaty za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek udzieloną komornikowi sądowemu – orzekł Sąd Najwyższy.

 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zawarcie przez pracownika kancelarii komorniczej małżeństwa z komornikiem a status osoby współpracującej

Wykonywanie przez komornika jako funkcjonariusza publicznego zadań z zakresu władzy publicznej wyłącznie osobiście uniemożliwia ustalenie, że asesor komorniczy lub inny pracownik kancelarii komorniczej staje się osobą współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej po zawarciu z komornikiem związku małżeńskiego. Mogłoby to wynikać jedynie ze szczególnego, jednoznacznego przepisu ustawy o komornikach, którego nie ma – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy resort sprawiedliwości obniży stawki minimalnych opłat za czynności?

Od 1 stycznia br. nastąpił w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów wzrost stawki minimalnej za czynności radców prawnych i adwokatów o 100 proc., zaś w niektórych kategoriach spraw nastąpiła podwyżka o więcej niż 100 proc. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje  zasadność obniżek stawek minimalnych opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Pojęcie bezprawności działania komornika

Działanie  komornika  zgodne z dominującym kierunkiem wykładni przepisu regulującego postępowanie egzekucyjne lub w razie sprzeczności poglądów prawnych wybór jednego z nich nie spełnia przyjęcia przesłanki bezprawności działania w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO: przepisy nie zapewniają realnej ochrony przed bezdomnością w razie eksmisji

Obowiązujące prawo nie zapewnia realnej ochrony przed bezdomnością w wyniku eksmisji, w sytuacji gdy dłużnikowi nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego – uważa rzecznik Praw Obywatelskich. Świadczą o tym skargi obywateli kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także informacje otrzymywane od organizacji pozarządowych i samorządu komorniczego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO chce kontroli NIK w sprawie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o podjęcie ogólnopolskiej kontroli doraźnej dotyczącej skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm pracuje nad podniesieniem kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt przewiduje podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji, tak aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Gminy nadal muszą zapewnić lokal zamienny w razie remontu lub rozbiórki budynku

Dnia 6 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Minister sprawiedliwości powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorników

Dnia 1 lutego 2016 r. minister sprawiedliwości powołał na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej komornika Jerzego Bojanowskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik interweniuje w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w post. dysc.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od komorników w sprawie niedostatecznegoprawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w prowadzonych wobec nich postępowaniach dyscyplinarnych. Rzecznik chce poznać stanowisko prezesa Krajowej Rady Komorniczej w tej sprawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów

1 stycznia br. weszły w życie cztery nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje u przewodniczącego KNF w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wskazał na nadal istniejący problem omyłkowego zajmowania rachunku bankowego w stosunku do osób, która nie jest dłużnikami, a posiadają takie same lub podobne dane, co dłużnik.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO: uchwała NSA ws. nadawania pism do sądu stanowi zagrożenie prawa obywateli do sądu

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących kierowania pism do sądu. W ocenie RPO niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego utrudni petentom sądów skuteczne składanie pism procesowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w postępowaniu egzekucyjnym oraz w statusie komorników

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiedział, że resort sprawiedliwości będzie pracował nad zmianami modelu postępowania egzekucyjnego oraz zmianami dotyczącymi statusu komorników. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komornicy mieliby zostać pracownikami sądów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany dotyczące wpływu spraw do komorników

Dnia 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczący odmowy wszczęcia egzekucji ze względu na wpływ określonej liczby spraw do kancelarii komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wtedy, gdy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w egzekucji z emerytury i renty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wydłużenie terminu zapewnienia najemcom lokali zamiennych

Dnia 31 grudnia 2015 r. wygasa spoczywający na gminach obowiązek zapewnienia lokali zamiennych lokatorom, którym właściciel po tej dacie wypowie najem lokalu wymagającego eksmisji w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wydłuża wskazany wyżej termin do 31 grudnia 2017 r.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO pisze do prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie skuteczności egzekucji alimentów

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rodziców, którzy wskazują na znaczne trudności z wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentów należnych dziecku. Analogiczne trudności występują przy egzekucji od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego. Skarżący krytycznie oceniają efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w tego typu sprawach.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiana zasad dotyczących wpływu spraw do komorników

Od 8 listopada 2015 r. zmieniły się zasady dotyczące wpływu spraw do kancelarii komorniczych. Ma to na celu racjonalne rozłożenie wpływu spraw do komorników.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Odpowiedzialność odszkodowawcza komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wówczas, kiedy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Finansów: komornicy są od 1 października 2015 r. objęci VAT-em

Od 1 października br. do komorników sądowych stosują się ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. To efekt ogólnej interpretacji podatkowej wydanej przez ministra finansów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Prostsza i pełniejsza obsługa VAT w Komornik SQL-VAT

Prosta konfiguracja formy wyświetlania opłaty stosunkowej i dostosowanie prezentacji tej opłaty w pismach zgodne z interpretacją prawa przyjętą w Twojej Kancelarii i znaczna oszczędność pracy, papieru i kosztów przesyłki dzięki automatycznym sugestiom grupowania faktur oraz zbiorcze faktury dla określonych nabywców to największe nowości w nowej wersji Komornik SQL-VAT

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

29 października 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Związane z VAT zmiany w widoku stanu sprawy i dalsze doskonalenie obsługi podatku

Najnowsze wersje Kancelarii Komornika-VAT wnoszą jeszcze większą płynność obsługi podatku od towarów i usług, będąc konkretną odpowiedzią zarówno na zgłoszone uwagi, jak i przyszłe oczekiwania Użytkowników.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

29 października 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Spółdzielnia mieszkaniowa może zlicytować mieszkanie za długi

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

TK zakwestionował zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika przy eksmisji

Ustalenie jednakowej opłaty egzekucyjnej niezależnej od tego, czy obowiązek opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób zostanie spełniony dobrowolnie, czy też przymusowo spełniony, oznacza równe traktowanie pod względem majątkowym podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej, a tym samym ich sytuacja nie zasługuje na zrównanie – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony przed eksmisją na bruk

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodnego z konstytucją przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który umożliwia wyegzekwowanie obowiązku opuszczenia mieszkania, orzeczonego w decyzji administracyjnej, pomimo że osobie zobowiązanej nie zapewniono żadnego innego schronienia.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Banki bez prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają pozbawić banki prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Niedawno Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wystawianie tych tytułów łamie konstytucję.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje w sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika

Pomimo znaczącego poszerzenia zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucjikatalogu upoważniającego komornika do zastosowania niższej, ośmioprocentowej stawki opłaty stosunkowej, nadal nie uwzględniono w nim żołnierzy zawodowych oraz innych funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających ze świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego, jak również osób korzystających z ubezpieczenia społecznego rolników – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Rzecznika powyższy przepis budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, zwłaszcza dotyczące zgodności z zasadą równości wobec prawa i zasadą sprawiedliwości społecznej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w katalogu wyłączeń spod egzekucji ułatwiły życie osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne nie muszą się już obawiać egzekucji ze sprzętu służącego im do codziennego funkcjonowania. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny są wyłączone od egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w egzekucji alimentów

19 września br. weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, która przewiduje likwidację egzekucji administracyjnej alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości a propozycja wprowadzenia limitu opłaty egzekucyjnej

Resort sprawiedliwości odniósł się do propozycji wprowadzenia limitu opłaty egzekucyjnej w kilku sprawach między tymi samymi stronami. Ministerstwo Sprawiedliwości jest sceptyczne wobec poselskiej propozycji nowelizacji art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w taki sposób, aby w przypadku kilku spraw pomiędzy tymi samymi stronami podlegały one łączeniu i obowiązywał w stosunku do nich jeden limit w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy dotyczące przymusowej sprzedaży mieszkania w drodze licytacji

8 października br. Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności z konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umożliwiających przymusową sprzedaż mieszkania w drodze licytacji w razie niewłaściwego zachowania osoby korzystającej z lokalu albo długotrwałego zalegania z opłatami eksploatacyjnymi za mieszkanie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Sprawiedliowości o łączeniu postępowań egzekucyjnych

Ministerstwo Sprawiedliwosci odniosło się do wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów art. 926 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie łączenia postępowań egzekucyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznicy dyscyplinarny będą wszczynali procedurę dyscyplinarną przeciwko komornikom

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o komornikach sądowych i hipotece, która przewiduje powołanie rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komornika.

 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

TK rozstrzygnie wątpliwości wokół opłaty egzekucyjnej za dobrowolne opuszczenie mieszkania przez dłużnika

13 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewidują odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie mieszkania z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu informacji

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiana siedziby Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej

Dnia 6 lipca 2015 r. Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej urzęduje pod nowym adresem.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Michał Mikołajczak

Nowe poselskie propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Do Sejmu trafł poselki projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą obligatoryjnej treści pozwu, jak również obligatoryjnej treści wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu determinującego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO chce zmian w przepisów dotyczących procedury dyscyplinarnej wobec komorników

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, które wskazują na deficyt prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w prowadzonych wobec nich postępowaniach dyscyplinarnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w kosztach postępowania nakazowego

23 lipca. nr. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która przewiduje, że w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Będą zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego to główna zmiana w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

30% zniżki na zakup modułu ADD dla Użytkowników modułu CSK-InPost EPO

Celem zagwarantowania Komornikom sądowym możliwości pełnej automatyzacji zarówno procesu nadawania poczty (moduł CSK), jak też procesu odbierania korespondencji przychodzącej (moduł ADD), każdej z Kancelarii komorniczych podejmujących współpracę z InPost S.A. z wykorzystaniem modułu CSK przysługuje 30% zniżki na zakup modułu ADD dla jednego stanowiska. Poznaj szczegóły działania modułu ADD i warunki oferty.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Usługi internetowe Currenda

Sprawdzona oferta usług internetowych Currenda pozwala Ci uzyskać kompleksową obsługę narzędzi internetowych Twojej Kancelarii za najlepszą cenę. Dzięki bezpiecznym kontom pocztowym, skutecznemu adresowi internetowemu i sprawnemu hostingowi internetowemu zagwarantujesz swoim Pracownikom niezawodne środki do płynnej komunikacji, a Interesantom całodobowy dostęp do bezawaryjnego i godnego zaufania źródła informacji.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Paulina Piotrowska

Nowa funkcjonalność i liczne aktualizacje w Komornik SQL

Nowa wersja programu Komornik SQL to przede wszystkim możliwość monitorowania zmian dokonywanych przez poszczególnych Użytkowników systemu w zawartych w nim informacjach. Aktualizacja przewiduje również szereg usprawnień oraz dostosowanie formy statystyk MS-Kom23 do najnowszych wymogów.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Kancelaria Komornika – nowe funkcjonalności

Najnowsza wersja aplikacji Kancelaria Komornika przynosi prawdziwą rewolucję w zakresie funkcjonalności kluczowych z perspektywy skuteczności postępowania egzekucyjnego. Aktualizacja zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Państwa Kancelarii komorniczych to m.in.: nowa jakość monitorowania i obsługi zadeklarowanych wpłat dłużnika, zautomatyzowane generowanie zajęć rachunków bankowych i najszersze zastosowanie obrazu w obsłudze przedmiotu egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Szkolenia na życzenie w CSPE Currenda

Nowy format szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego pozwala na całoroczne, elektroniczne zapisy na szkolenia organizowane w odpowiadającym Ci czasie i miejscu.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Nowość: Moduł Currenda System Komunikacyjny – integracja z InPost

Currenda System Komunikacyjny to moduł przeznaczony dla aplikacji komorniczych Kancelaria Komornika i Komornik SQL. Jego zadaniem jest automatyzacja komunikacji z systemami zewnętrznymi podmiotów świadczących usługi na rzecz Komorników sądowych. Obecnie oddajemy w Państwa ręce pierwszą, darmową funkcjonalność Modułu CSK polegającą na wsparciu obsługi przesyłek pocztowych nadawanych za pośrednictwem operatora pocztowego InPost i umożliwieniu przekazywania do systemów komorniczych Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

Realizując misję kompleksowej obsługi potrzeb informacyjnych Profesjonalistów działających w dziedzinie egzekucji sądowej, redakcja „Nowej Currendy” sięga po najnowsze z mediów – Internet – gdzie regularnie zamieszczany jest biuletyn dotyczący bieżących zmian legislacyjnych istotnych z perspektywy przedmiotowej dziedziny. Już dziś zaprenumeruj „Nową Currendę” i bądź na bieżąco ze wszystkim tym, co ma dla Ciebie prawdziwe znaczenie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Mariusz Małek

RPO: przepisy nie chronią członków spółdzielni mieszkaniowej przed egzekucją długów spółdzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obowiązujące przepisy nie chronią członków spółdzielni mieszkaniowych przez egzekucją długów spółdzielni. W konsekwencji opłaty eksploatacyjne ponoszone przez członków spółdzielni podlegają zajęciu komorniczemu na poczet długów spółdzielni. RPO chce zmiany przepisów w tej kwestii.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 czerwca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia skarg na czynności komornika

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmiany w procedurze wnoszenia skarg na czynności komornika.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 czerwca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO chce ujednolicenia ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wprowadzenia jednolitej ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”, gdy egzekucja jest wykonywana na drodze administracyjnej w stosunku do tej, jaką zapewniają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 czerwca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rząd: komornicy najbardziej skuteczni w egzekwowaniu alimentów

Rząd uważa, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych, którą przeprowadzają komornicy jest znacznie efektywniejsza, niż egzekucja tych świadczeń prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych na drodze egzekucji administracyjnej. I proponuje zmiany w prawie, które mają pozostawić egzekucję alimentów tylko w gestii komorników sądowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 czerwca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm pracuje nad wprowadzeniem elektronicznej licytacji ruchomości

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie między innymi elektronicznej licytacji ruchomości.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 maja 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w kosztach sądowych w postępowaniu nakazowym

Sejm uchwalił senacki projekt zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który zakłada, że w postępowaniu nakazowym, w przypadku zawarcia ugody przed sądem pierwszej instancji orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 maja 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Posłowie proponują zmiany w przepisach dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego

Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Prawa bankowego i innych ustaw, który ma na celu usunięcie z systemu prawa instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 maja 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Propozycje zmian dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec komorników

Wprowadzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego, uregulowanie kwestii wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz instytucji przerwania biegu przedawnienia dyscyplinarnego przez każdą czynność rzecznika dyscyplinarnego –przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 maja 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w przepisach dotyczących wpływu spraw do komorników

Za kilka miesięcy wejdą w życie zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, które mają na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw egzekucyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje w resorcie sprawiedliwości ws. blokady rachunku bankowego po zakończeniu egzekucji

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają coraz liczniejsze skargi od dłużników, w których wskazują oni na brak automatycznego zwolnienia blokady na rachunku bankowym po zakończeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego. RPO w piśmie do ministra sprawiedliwości zwróciła się o przygotowanie zmian w przepisach, które usunęłyby lukę w prawie w tej materii.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Część posłów chce przyspieszenia derogacji przepisów Prawa bankowego po wyroku TK

Posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, który ma na celu przyspieszenie utraty mocy obowiązującej przepisów dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br., który uznał za sprzeczne z konstytucją przepisy Prawa bankowego, umożliwiające wystawienia tych tytułów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

TK: wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych niezgodne z konstytucją

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Aktualizacja Komornik SQL – szybsze zbiorówki, ulepszone zarządzanie uprawnieniami

Najnowsza aktualizacja programu przynosi zupełnie zmienione podejście do tworzenia, wysyłania i wydruku zbiorówek pocztowych – to istotne udoskonalenie i nowa jakość w obsłudze korespondencji. Ulepszono również system zarządzania uprawnieniami, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i szybkie administrowanie dostępem do poszczególnych informacji i funkcji systemu.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Odliczanie rozpoczęte – niedługo Premiera Biblioteki Currendy

Już w najbliższych dniach otrzymają Państwo wiadomość o premierze aplikacji Biblioteka Currendy wraz z informacją o szczególnej ofercie, jaką Wydawnictwo Currenda przygotowało dla Państwa Izb Komorniczych w związku z inauguracją usługi.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Mariusz Małek

Aktualizacja Kancelarii Komornika – odpowiedzi z CPD, edytor tekstów i bezpieczeństwo

Nowa Kancelaria Komornika to przede wszystkim zmiana formatu odpowiedzi, jakie otrzymają Państwo z Centrum Personalizacji Danych – zastosowanie plików PDF gwarantuje możliwość spójnego wyświetlania treści niezależnie od urządzenia lub wykorzystywanego w tym celu oprogramowania. Państwa uwagi odnośnie wydruków generowanych przy użyciu – wprowadzonego poprzednią aktualizacją – ulepszonego edytora tekstów zaowocowały zmianami w formie wydruku elementów stałych.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

KomornikID – Komunikacja i Integracja Działań

Nowa wersja portalu KomornikID została zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej roli Czynnika Ludzkiego oraz sformalizowanych warunków w jakich prowadzona jest egzekucja. Portal wyposażono więc w funkcjonalności umożliwiające wydajną komunikację Komornika, Asesorów i Aplikantów komorniczych oraz Izb i Krajowej Rady Komorniczej, jak również wymianę wiedzy pomiędzy Profesjonalistami działającymi w dziedzinie egzekucji sądowej oraz realizację wymogów formalnych związanych z obsługą i ewidencjonowaniem Osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie.

Czytaj dalej

Kategoria: KomornikID

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Michał Szymański

Informacja o terminach zapisów na warsztaty KK i KS

W związku z Państwa znacznym zainteresowaniem warsztatami praktycznymi z zakresu obsługi programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika przypominamy o terminach w jakich należy dokonać zamówienia warsztatów poprzez przesłanie formularza dostępnego do pobrania na podstronie zgodnie z linkiem zawartym w niniejszej aktualności. Formularz przesłać należy pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

4 marca 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Zmiany edytora tekstów, wprowadzenie galerii i dodatkowych zabezpieczeń i EPO

Już wkrótce pojawi się najnowsza aktualizacja programu Kancelaria Komornika. Tym razem do Państwa dyspozycji przekażemy zmodyfikowany edytor tekstów, który poprzez poszerzone funkcjonalności i zwiększoną intuicyjność znacząco wpłynie na komfort pracy z programem. Ponadto aplikacja pozwoli na dołączanie i publikowanie galerii zdjęć przedmiotów egzekucji. Istotne są zmiany wprowadzone w kwestii monitorowania zmian i ogólnego bezpieczeństwa informacji.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

4 marca 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

System zarządzania uprawnieniami i Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Trwają prace nad Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru przesyłek realizowanych za pośrednictwem prywatnego operatora pocztowego InPost. W kolejnych aktualizacjach planowane jest również wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami, który stanowił będzie istotne udoskonalenie w kwestii bezpieczeństwa informacji pozostających w dyspozycji kancelarii komorniczych bazujących na rozwiązaniach Komornik SQL.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

4 marca 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Innowacja: Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów

Zastosowanie technologii OCR (Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) pozwala uwolnić pracowników od żmudnej, odtwórczej pracy i umożliwia Im wydajną realizację głównych zadań. Aby uniknąć ręcznego dekretowania dokumentów wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć go wykorzystując oprogramowanie klasy OCR – moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów aplikacji Kancelaria Komornika.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

18 lutego 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Warsztaty praktyczne z obsługi Komornik SQL

Praktyczne warsztaty organizowane przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda w lokalizacjach na terenie całego kraju odbywają się w warunkach pełnego wykorzystania omawianego oprogramowania w jego najnowszej wersji, przy użyciu sprzętu zagwarantowanego przez organizatora. Istotnym ich elementem jest bieżąca dyskusja, która toczy się przy omawianiu każdego z przewidzianych planem szkoleń punktów.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

18 lutego 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Warsztaty praktyczne z obsługi Kancelarii Komornika

Korzystanie z wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania od dawna stanowi nieodłączny element codzienności każdego z Pracowników Państwa kancelarii. W odpowiedzi na Państwa potrzeby i zmiany zachodzące tak w prawie, jak i technologii, w Currenda każdego dnia tworzymy oprogramowanie z myślą o wyzwaniach jutra. Czy każdy z Państwa Pracowników jest na nie gotowy już dziś?

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

18 lutego 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Nowa, niższa cena Komentarza do KPC pod red. dra Z. Szczurka

12 współautorów i ponad 1200 stron praktycznych informacji w atrakcyjnym i trwałym, jednotomowym opracowaniu – teraz w nowej, niższej cenie. Sprawdź ofertę, jaką przygotowało dla Ciebie Wydawnictwo Currenda.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

1 lutego 2015

Opublikowano przez
Mariusz Małek

Nowa aktualizacja Komornik SQL

Dzięki ostatniej aktualizacji wysyłka deklaracji do odpowiednich Urzędów Skarbowych możliwa jest bezpośrednio z poziomu aplikacji. Za jej pośrednictwem również sprawdzisz status przesłanej deklaracji wraz z ewentualnymi informacjami o znajdujących się w niej nieprawidłowościach, co jest niezbędne dla realizacji obowiązku weryfikacji deklaracji przesyłanych do systemu.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

29 stycznia 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Nowa aktualizacja Kancelarii Komornika

Obecna wersja zawiera możliwość wysyłki utworzonych deklaracji PIT-11 oraz PIT-8c drogą elektroniczną poprzez usługę sieciową. Dzięki takiemu rozwiązaniu utworzenie i przesłanie PIT-ów jest zadaniem łatwym, szybkim i bezpiecznym.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

29 stycznia 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Już w sprzedaży – „Skarga na czynności komornika”

Najnowsza pozycja wydawnictwa Currenda to wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych i aktualnego orzecznictwa w przedmiocie skargi na czynności komornika. Dowiedz się więcej o powodach dla których możesz zechcieć by znalazł się w bazie wiedzy Twojej kancelarii.

Czytaj dalej

Kategoria: Wydawnictwo Currenda

1 stycznia 2015

Opublikowano przez
Mariusz Małek

Nowe funkcjonalności Kancelarii Komornika

Zastosowanie technologii OCR (Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) pozwala uwolnić pracowników od żmudnej, odtwórczej pracy, umożliwiając realizację ich głównych zadań. Nowa wersja programu Kancelaria Komornika pozwoli również zarchiwizować wyciągi bezpośrednio w aplikacji, w formie skanów dokumentów. W swojej nowej odsłonie, system wyraźnie i w automatyczny sposób oznaczy, które z przelewów zleconych za pośrednictwem programu Kancelaria Komornika zostały faktycznie dokonane na poziomie rachunku bankowego

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT

19 grudnia 2014

Opublikowano przez
Adam Mazur

Nowe funkcjonalności Komornik SQL

Spotkania w ramach Zespołu Roboczego ds. Usprawnienia Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości stanowią jeden z głównych motorów rozwoju Naszego oprogramowania. Poznaj wyniki konsultacji Currenda z Krajową Radą Komorniczą – oto 3 nowe funkcjonalności Twojego oprogramowania.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

19 grudnia 2014

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Poznaj najnowsze z rozwiązań Currenda

Pomimo rosnącej roli oprogramowania i częściowej automatyzacji kluczowych zadań, praca Komornika nadal wiąże się z koniecznością ciągłego informowania Stron o stanie postępowania egzekucyjnego. Dzięki Monitorowi Postępowania Egzekucyjnego zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym zostaną w sposób automatyczny udostępniane zainteresowanym Stronom.

Czytaj dalej

Kategoria: Monitor Postępowania Egzekucyjnego

16 grudnia 2014

Opublikowano przez
Sylwia Chodór