Strefa Autora

W dniu 5 grudnia 1992 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Komorników Sądowych podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Redakcyjnego czasopisma SKS „Currenda”, na mocy której zmieniono wydawcę biuletynu i powierzono zorganizowanie wydawnictwa w Sopocie Janowi Trederowi, tamtejszemu komornikowi. Początkowo całe wydawnictwo mieściło się w pokoju kancelarii komorniczej w Sopocie. 14 marca 1994 r. dokonano otwarcia drukarni Wydawnictwa oraz nowej siedziby redakcji – były to trzy pomieszczenia po dawnej kotłowni w budynku Sądu Rejonowego w Sopocie. Nowy biuletyn „Currenda” pod redakcją Jana Tredera sukcesywnie rozwijano zarówno pod względem merytorycznym, jak i wydawniczym. Wydawano także czasopismo o charakterze naukowym: kwartalnik „Problemy Egzekucji Sądowej”. Już w pierwszym roku od rozpoczęcia działalności wydano kilkanaście pozycji książkowych o łącznym nakładzie ok. 15 tys. egzemplarzy. Wydawnictwo Currenda, jako nowoczesny i powszechnie znany w środowiskach prawniczych podmiot, kontynuuje najlepsze tradycje wydań naukowych WSKS. Publikacje Currendy powoływane są wielokrotnie w najistotniejszych dla postępowania egzekucyjnego wyrokach Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W ramach działalności naukowej wydawane są dwa czasopisma: „Przegląd Prawa Eegzekucyjnego” oraz „Nowa Currenda. Dodatek naukowy”. Co roku wydawane są także liczne opracowania monograficzne, komentarze i zbiory przepisów. Wszystkie publikacje podlegają recenzji dokonywanej przez przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem cywilnym. Wszystkie publikacje posiadają również swoje odpowiedniki w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie www.czytelnia.currenda.pl

 1. Praca powinna być starannie i rzetelnie udokumentowana. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.
 2. W pracy powinny być przypisy dolne. Przypisy powinny być ponumerowane. Numeracja przypisów powinna być oddzielna w ramach każdego rozdziału, tj. w każdym rozdziale powinny być przypisy numerowane od 1.
 3. Każdy fragment pracy cytowany lub odwołujący się do innej pracy (podręcznika, komentarza, artykułu itp.) powinien kończyć się przypisem.
 4. Przypis powinien wyglądać następująco:
 • jeżeli cytujemy z pracy jednego autora i po raz pierwszy: J. Kowalski, Prawo cywilne, Warszawa 2010, s. 10 i n.
 • jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny i korzystamy tylko z jednej jego pracy: J. Kowalski, op. cit., s. 10 i n.
 • jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny, ale korzystamy w publikacji także z innych jego prac, to w skrótowym zapisie podajemy pierwsze słowo lub słowa pracy, tak aby można ją było odróżnić od innych prac tego autora, np. Kowalski, Prawo…, op. cit.,s. 12., (druga praca J. Kowalski, System prawa cywilnego, Warszawa 2010, s. 15.) J. Kowalski, System…, op. cit., s.
 • Jeżeli cytujemy pracę, która została napisana pod redakcją jednego lub kilku autorów to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski – redaktor pracy i autor cytowanego fragmentu, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] Prawo Pracy, pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] Prawo…, op. cit., s. 16.
 • Jeżeli cytujemy pracę, która jest napisana przez kilku autorów, to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski, M. Nowak, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak,  Prawo Pracy, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak, op. cit., s. 16.
 • Jeżeli cytujemy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, to w jego zapisie powinniśmy podać: inicjał imienia autora, jego nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma (w pełnym zapisie lub skróconym, jeżeli operujemy skrótem nazwy czasopisma i skrót ten umieściliśmy w wykazie ważniejszych skrótów), rok wydania oraz numer (nr) lub zeszyt (z.) czasopisma, a także numer stron, np. J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 13 lub  J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, PiP 2010, z. 1, s. 13 g) Jeżeli powołujemy orzeczenie sądu, to w przypisie powinna się znaleźć nazwa sądu, rodzaj orzeczenia lub informacja o tym, że jest to uchwała, data wydania, sygnatura akt oraz miejsce publikacji (pozycja lub numer strony), np. SN w wyroku z dnia 13.02.2007 r., I C 21/07, OSNC 2007/10/116, jeżeli zaś orzeczenie nie zostało opublikowane, to czynimy dopisek „niepubl.”.

Teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (wersja 1997–2003) na adres internetowy: wydawnictwo@currenda.pl lub pocztą na adres Wydawnictwa. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze (w szczególności stopień lub tytuł naukowy, wykonywany zawód, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi zapory „ghostwriting”,  pełną bibliografię uwzględniającą cytowane w artykule źródła oraz streszczenie artykułu i słowa kluczowe po polsku i po angielsku (maksymalnie jedna strona w jednym języku). Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie uczelni macierzystej. Tytuł opracowania powinien być w miarę możliwości ujęty syntetycznie oraz przetłumaczony na język angielski. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia lub doprecyzowania tytułu za zgodą autora.

W tekście powinny być stosowane przypisy dolne.

W tekście mogą być stosowane skróty. Skróty powinny być rozwinięte w przypisach.

W tekście można stosować pogrubienia w celu podkreślenia najistotniejszych tez lub kwestii omawianych w pracy. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty – jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym («…»).

Nadsyłane materiały powinny uwzględniać specyfikę zapisu bibliograficznego stosowanego w „Nowej Currendzie. Dodatku Naukowym”. Tekst główny powinien być pisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, natomiast tekst przypisu – czcionka rozmiar 10, pojedyncza interlinia. Tekst powinien zaczynać się od wprowadzenia/wstępu, powinien być podzielony na punkty i podpunkty. Punkty i podpunkty mogą mieć podtytuły. Na końcu powinno znaleźć się wnioski lub podsumowanie.

Wszystkie materiały przesłane do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” są oceniane przez recenzentów. W razie zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Przyjęte do druku materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polega nie tylko na eliminacji błędów językowych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzymuje wydruk do korekty. Tekst jest publikowany dopiero po nadesłaniu przez autora korekty autorskiej lub informacji o braku poprawek.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia tekstów do druku, jeżeli nie odpowiadają one minimalnym wymaganiom stawianym tekstom prawniczym lub problematyka przesłanych do publikacji materiałów nie mieści się w specjalistycznym profilu czasopisma.

Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

Wykaz skrótów tytułów czasopism:

 • BMS – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”
 • BSN – „Biuletyn Sądu Najwyższego”
 • GP – „Gazeta Prawna”
 • GS – „Gazeta Sądowa”
 • KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
 • Prawn. – „Monitor Prawniczy”
 • NP – „Nowe Prawo”
 • OSA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
 • OSN – „Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej” (1953–1961), „Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” (1962)
 • OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (1994–)
 • OSNCP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń
 • Społecznych” (1963–1981), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1982–1994)
 • OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”
 • OSNP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1994–2002), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” (2003–)
 • OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (1957–1989), „Orzecznictwo Sądów Polskich” (1990–)
 • OTK ZU – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”
 • PE – „Problemy Egzekucji” (1999–2002)
 • PES – „Problemy Egzekucji Sądowej” (1993–1999)
 • PiP – „Państwo i Prawo”
 • PPC – „Polski Proces Cywilny”
 • PPE – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” (2003–)
 • PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”
 • PPW – „Prawo Papierów Wartościowych”
 • Bank. – „Prawo Bankowe”
 • Spółek – „Prawo Spółek”
 • i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
 • PS – „Przegląd Sądowy”
 • PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
 • Pr. – „Radca Prawny”
 • RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
 • Teryt. – „Samorząd Terytorialny”
 • SP – „Studia Prawnicze”
 • SC – „Studia Cywilistyczne”
 • ZOSN – „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego” (1917–1939, 1945–1952)

Procedura recenzowania tekstów publikacji monograficznych:

 1. Autorzy przesyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w szczególności z zaleceniami COPE (patrz zakładka Kryteria COPE)
 3. Nadesłane publikacje, o ile spełniają wymogi formalne tj odpowiadają wytycznym w zakresie publikowania oraz powoływania przypisów, są kierowane do recenzji.
 4. Pozytywny wynik recenzji kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji.
 5. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej jednego niezależnego recenzenta spoza jednostki (wydawnictwa).
 6. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa (w przypadku publikacji książkowych) lub odpowiedni Redaktor Naczelny czasopisma naukowego (w przypadku artykułów kierowanych do czasopism Przegląd Prawa Egzekucyjnego lub Nowa Currenda. Dodatek Naukowy.
 7. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 8. Wydawnictwo prowadzi model recenzowania, w którym autor i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 9. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów: za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  – Bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
  – Relacje podległości zawodowej
  – Bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji
 10. Recenzja powinna mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 11. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 12. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag.
 13. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji, w tym sporządzania przypisów i powoływania literatury są podane do publicznej wiadomości na niniejszej stronie internetowej.

Zapora ghostwriting:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Niedopuszczalne jest również deklarowanie autorstwa lub współautorstwa przez osobę, której udział w tworzeniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

W związku z powyższym redakcja Wydawnictwa Currenda wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszelkie wykryte przypadki nadużyć w tym zakresie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W związku z powyżej opisanymi zasadami zapory ghostwritting, autor każdorazowo składa Redakcji odpowiednie oświadczenie.

Wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics)

 1. Allegations of misconduct

  Journals should have a clearly described process for handling allegations, however they are brought to the journal’s or publisher’s attention. Journals must take seriously allegations of misconduct pre-publication and post-publicationl Policies should include how to handle allegations from whistleblowers.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasno określone procedury dotyczące zarzutów, zaniedbań i błędów w procesie wydawniczym. Wszelkie zarzuty są przez nas traktowane poważnie. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

  wydawnictwo@currenda.pl

 2. Authorship and contributorship

  Clear policies (that allow for transparency around who contributed to the work and in what capacity) should be in place for requirements for authorship and contributorship as well as processes for managing potential disputes.

  Wydawnictwo Currenda posiada procedury dotyczące autorstwa i współautorstwa, a także procedury dotyczące zarządzania potencjalnymi zarzutami. Autorzy potwierdzają stosowanie się do powyższych zasad w momencie podpisania umowy wydawniczej.

  Formularz

 3. Complaints and appeals

  Journals should have a clearly described process for handling complaints against the journal, its staff, editorial board or publisher.

  Wydawcy powinni mieć jasno opisany proces składania skarg przeciwko danemu wydaniu, redakcji lub wydawcy. Skargi można składać w formie pisemnej na adres:

  Currenda Sp. z o.o.
  al. Niepodległości 703A
  81–853 Sopot

  lub formie elektronicznej na adres:
  wydawnictwo@currenda.pl

  Każda ze skarg zostanie przekazana do: Redaktora Naczelnego czasopisma, Sekretarza oraz/lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa. W przypadku, gdy zarzut dotyczy procedury wydawniczej lub błędu ze strony wydawcy, odpowiedź zostaje udzielona przez przedstawiciela wydawcy. W przypadku, gdy zarzut dotyczy kwestii merytorycznej, zostaje przekazany autorowi, który ma możliwość odniesienia się do niego. Niezależnie od tego, czy autor odniesie się do zarzutu, wydawca udziela odpowiedzi bez nieuzasadnionej zwłoki.

 4. Conflicts of interest/competing interests

  There must be clear definitions of conflicts of interest and processes for handling conflicts of interest of authors, reviewers, editors, journals and publishers, whether identified before or after publication.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasne definicje konfliktów interesów oraz procesy zarządzające takimi konfliktami pomiędzy autorami, recenzentami, redaktorami, samymi publikacjami oraz wydawcami.

  Formularz

 5. Data and reproductibility

  Journals should include policies on data availability and encourage the use of reporting guidelines and registration of clinical trials and other study designs according to standard practice in their discipline.

  Przy wydaniach uwzględniane są procedury dotyczące dostępności danych i sprzyjające użyciu wytycznych ds. raportowania i rejestracji badań klinicznych i innych projektach studiów zgodnie ze standardowymi dla danej dyscypliny praktykami.

  Zasady sporzadania przypisow i skroty

 6. Ethical oversight

  Ethical oversight should include, but is not limited to, policies on consent to publication, publication on vulnerable populations, ethical conduct of research using animals, ethical conduct using human subject, handling confidential data and of business/marketing practices.

  Wydawnictwo Currenda dba o standardy etyczne, co oznacza m.in. przestrzeganie zasad dotyczących: uzyskiwania zgody na publikację, publikowania informacji na temat najsłabszych grup społecznych, etycznego prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt, etycznego postępowania z osobami badanymi, przestrzegania stosownych norm postępowania z danymi poufnymi oraz stosowania etycznych praktyk biznesowych i marketingowych.

 7. Intellectual property

  All policies on intellectual property, including copyright and publishing licenses, should be clearly described. In addition, any costs associated with publishing should be obvious to authors and readers.

  Wydawnictwo Currenda nie pobiera od autorów wynagrodzenia za publikację. Na podstawie podpisanej umowy wydawca wypłaca autorowi wynagrodzenie i uzyskuje wszelkie prawa autorskie.

 8. Journal management

  A well-described and implemented infrastructure is essential, including the business model, policies, processes and software for efficient running of an editorially independent journal, as well as the efficient management and training of editorial boards and editorial and publishing staff.

  Wydawnictwo Currenda posiada nowoczesne informatyczne narzędzia do zarządzania procesami wydawniczymi.

 9. Peer review processes

  All peer review processes must be transparently described and well managed. Journals should provide training for editors and reviewers and have policies on diverse aspects of peer review, especially with respect to adoption of appropriate models of review and processes for handling conflicts of interest, appeals and disputes that may arise in peer review.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasną procedurę recenzowania, uwzględniającą procedowanie w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

  Procedura recenzowania

 10. Post-publication discussions and correcitons

  Journals must allow debate post publication either on their site, through the letters to the editor or on an external moderated site, such as PubMed Commons or PubPeer. They must have mechanisms for correcting, revising or retracting articles after publication.

  Wydawca umożliwia debatę na temat danej publikacji za pośrednictwem listów do redakcji kierowanych pod adresem:

  Currenda Sp. z o.o.

  al. Niepodległości 703A

  81–853 Sopot

  lub formie elektronicznej na adres:

  wydawnictwo@currenda.pl

  Planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu – za pośrednictwem Czytelni Currenda, umożliwiającego dyskusję, zostawianie komentarzy.

  Istnieje możliwość publikowania sprostowań, errat i artykułów polemicznych na łamach publikacji Wydawnictwa Currenda oraz stronach internetowych wydawcy.