Polityka prywatności

Currenda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie szanuje prywatność użytkowników serwisu www.currenda.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak chronimy jego prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane osobowe dotyczące osób odwiedzających nasz serwis.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Currenda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej „Currenda.pl” albo „Spółka”) – dostawca usług i oprogramowania, o którym więcej informacji znajdziesz pod adresem www.currenda.pl. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na podany wyżej adres siedziby lub poprzez adres e-mail: sekretariat@currenda.pl.

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda Sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od sprawy, z jaką się z nami kontaktujesz, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. W celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi, w tym drogą elektroniczną oraz zapewnienia korzystania z oprogramowania i aplikacji Currenda.pl,
  • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl, ofertach,
  • zapewnienia obsługi umów i rozwiązywania problemów technicznych,
  • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
  • realizacji procesu rekrutacji.
 1. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce w sprawach wynikających z:
  • realizacji procesu rekrutacji (w zakresie przetwarzania Twoich danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy)
  • prawa podatkowego i rachunkowego oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 1. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest, m.in.:
  • prowadzenie badań i analiz Currenda.pl między innymi pod kątem funkcjonalności jej usług, oprogramowania i aplikacji, poprawy ich działania,
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych Currenda.pl oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl,
  • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
  • windykację należności; prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych i mediacyjnych i innych,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • marketingu bezpośredniego usług własnych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Currenda.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celach:
  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
  • związanych z prowadzeniem w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
  • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Currenda.pl, ofertach,
  • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz automatycznych systemów wywołujących.

IV. PLIKI COOKIES

Osoby odwiedzające stronę www.currenda.pl nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania stroną i usprawnienia nawigacji możemy używać plików cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty np. komputer, smartfon itp.). Szczegółowe informacje o plikach cookies można przeczytać na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl. Informujemy, że zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony) oraz statystycznych.

 

V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka, w zależności od wybranej przez Ciebie usługi lub sprawy, z jaką się zwracasz, wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

Currenda.pl może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług i aplikacji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
 • na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

VI. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres pozwalający nam zweryfikować prawidłowość Twoich danych,
  • Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia Twoich danych:
  • gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, a także gdy przeniesienie danych jest technicznie możliwe.
 • w odniesieniu do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych:
  • gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 • w odniesieniu do cofnięcia zgody:
  • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz w każdym czasie ją wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

VII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi, podmioty odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej i utrzymania strony internetowej.

Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

W odniesieniu do plików cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics, narzędzia dostarczonego przez firmę Google Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, w tym sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób.

Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponadto, możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Spółkę z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz innym czynom zabronionym, a także dla celów statystycznych czy archiwizacyjnych.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Currenda.pl zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W ramach analizy stron korzystamy z usług podmiotów przekazujących dane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności takich działań.