Przejdź do treści

Zarządzanie dokumentacją

Najczęściej zadawane pytania

Zajmujemy się kompleksową obsługą dokumentacji. Oferujemy usługi archiwizacji, zarządzania i monitorowania, dbając o pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, zapewniamy bezpieczne niszczenie dokumentów zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Dokumentacja komornicza

Przekazywanie dokumentacji do Składnicy Akt

Zwiń
Rozwiń

Jaką dokumentację mogę przekazać do Składnicy Akt?

Zwiń
Rozwiń

Taką, której okres przechowywania jeszcze nie minął. Musi być ona spakowana w specjalne kartony archiwizacyjne.

Jak umówić przekazanie dokumentacji do Składnicy Akt?

Zwiń
Rozwiń

Wystarczy się z nami skontaktować. Można to zrobić telefonicznie (T: 58 712 90 50 wew. 2, 664 916 084 lub 600 054 617), mailowo (E: skladnica.akt@currenda.pl) bądź wypełniając formularz.

Jak przygotować akta do przekazania do Składnicy?

Zwiń
Rozwiń

W jaki sposób dostarczyć akta do Składnicy?

Zwiń
Rozwiń

Istnieje kilka sposobów na dostarczenie nam dokumentacji. Pierwszy z nich to przywiezienie ich do Składnicy w umówionym wcześniej terminie własnym transportem. Dwa kolejne sposoby wiążą się ze skorzystaniem z naszej pomocy. W przypadku, gdy dokumentacji będzie około 150 kartonów, może do Państwa przyjechać delegacja pracowników Składnicy. Istnieje możliwość łącznego odbioru przez naszych pracowników dokumentacji z paru kancelarii. Komornik sądowy musi jednak wcześniej porozumieć się w tej sprawie z inną kancelarią. Możemy też zamówić dla Państwa kuriera z firmy zakontraktowanej przez Składnicę Akt. Kurier będzie miał ze sobą listy przewozowe.

Jak zamówić odbiór dokumentacji przez delegację?

Zwiń
Rozwiń

W tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 58 712 90 50 wew. 2, przesłać wiadomość na adres mailowy skladnica.akt@currenda.pl, lub skontaktować się z nami przez formularz zamówienia.

Co należy zrobić z dokumentacją po terminie przechowywania?

Zwiń
Rozwiń

Składnica nie przyjmuje do przechowywania dokumentacji po terminie. Możemy jednak pomóc w jej zniszczeniu. W tym celu proponujemy skorzystanie z usługi brakowania akt w kancelarii.

W jaki sposób przekazać dokumentację byłego komornika?

Zwiń
Rozwiń

Koszty przechowywania dokumentacji w Składnicy Akt – co wynika z uchwały KRK 2735/VII z 26 kwietnia 2022 r. – ponosi komornik, który zakończył sprawę. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jest on już komornikiem. Faktura zostanie wystawiona na niego lub na jego spadkobierców. Dopiero po uregulowaniu płatności za fakturę Składnica Akt będzie mogła przyjąć taką dokumentację na stan. Wyliczeń kosztów dokonuje się na podstawie plików XML do spisów zdawczo-odbiorczych.

Dlaczego kartony archiwalne są płate?

Zwiń
Rozwiń

Z uwagi na wysokie koszty surowców i stale wzrastające ceny producentów za zakup i wysyłkę kartonów wystawiana jest faktura.

W jaki sposób zamówić kartony?

Zwiń
Rozwiń

Aby zamówić kartony, należy skontaktować się z nami telefonicznie (T: 58 712 90 50 wew. 2), mailowo (E: skladnica.akt@currenda.pl) lub przez formularz zamówienia. Kartony wysyłamy w paczkach po 25 sztuk.

Co to jest 1 mb?

Zwiń
Rozwiń

1 mb, czyli 1 metr bieżący, to akta ustawione ściśle przy sobie, grzbietami do góry, mieszczące się na 1 metrze półki.

Jak określa się ilość akt do przekazania?

Zwiń
Rozwiń

Należy podać dokładną liczbę teczek akt lub ustawić je grzbietem do góry i zmierzyć metrówką zajmowaną przez nie długość.

Ile akt pomieści jeden karton?

Zwiń
Rozwiń

W kartonie mieści się 40 cm akt. Waga kartonu z aktami nie może przekroczyć 15 kg.

Jak układać akta w kartonie?

Zwiń
Rozwiń

Przygotowane akta wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym należy włożyć do dostarczonych uprzednio przez Składnicę Akt pudeł archiwizacyjnych. Akta należy układać zgodnie z kolejnością ze spisu zdawczo-odbiorczego. Teczki akt układamy grzbietem do góry, w sposób zapewniający swobodny dostęp do każdej teczki. Akta nie mogą być upychane na siłę. Nie należy także dokładać na wierzch włożonych już akt kolejnych teczek.

Jak opisać karton?

Zwiń
Rozwiń

Jeżeli w kancelarii sporządzono spisy według instrukcji, wystarczy zapisać numer spisu w dowolnym rogu ścianki kartonu. Jeżeli tworzenie spisów zostanie zlecone pracownikom Składnicy, na kartonach nie należy umieszczać żadnych oznaczeń.

Czy w jednym kartonie/na jednym spisie zdawczo-odbiorczym mogą znajdować się jednocześnie sprawy Km, Kms i Kmp?

Zwiń
Rozwiń

Jeśli karton nie jest do końca zapełniony aktami z jednego repertorium, możemy go „dopełnić” innymi. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie akta z tego samego kartonu powinny się znajdować na jednym spisie. Nie ma potrzeby tworzenia odrębnych spisów dla spraw z różnych repertoriów umieszczonych w jednym kartonie. Nie dotyczy to spisów tworzonych w programie Kancelaria Komornika, w którym nie ma możliwości umieszczania różnych rodzajów spraw na jednym spisie.

Czy można tworzyć kilka spisów do jednego kartonu?

Zwiń
Rozwiń

Tak, ale tylko w przypadku, gdy kancelaria korzysta z programu Kancelaria Komornika, który nie pozwala na łączenie różnych spraw na jednym spisie, a istnieje potrzeba umieszczenia akt kilku rodzajów spraw (Km, Kms i Kmp) w jednym kartonie.

Czy w jednym kartonie można umieścić akta o różnych latach rozpoczęcia?

Zwiń
Rozwiń

Tak, można. Karton musi być przygotowany z uwzględnieniem daty zakończenia spraw. W ten sposób w momencie upłynięcia okresu przechowywania można wybrakować cały karton.

Czy w spisie można łączyć dokumentację kategorii A i B?

Zwiń
Rozwiń

Nie można. Po wydrukowaniu spisu zdawczo-odbiorczego należy zwrócić uwagę, czy znajdujące się na nim sprawy posiadają tę samą kategorię. Jeśli nie, to należy wyłączyć sprawy posiadające inną kategorię i umieścić je na osobnym spisie. Akta kategorii A i B muszą znajdować się na odrębnych spisach zdawczo-odbiorczych.

Czy można oddać spisy zdawczo-odbiorcze tylko w formie papierowej?

Zwiń
Rozwiń

Tak, ale wiąże się to z wykonaniem przez Składnicę Akt dodatkowej usługi i naliczeniem jej kosztu, zgodnie z cennikiem. Usługa ta to wpisanie akt lub urządzeń ewidencyjnych do spisu i dotyczy spraw, których nie ma w systemach Komornik SQL lub Kancelaria Komornika. W pozostałych przypadkach, czyli gdy sprawy znajdują się w systemach, plik XML jest konieczny do ekspresowego zaczytania spraw do bazy danych Składnicy Akt. Dzięki temu pracownicy Składnicy nie muszą wprowadzać każdej sprawy ręcznie.

Ile egzemplarzy powinien mieć spis?

Zwiń
Rozwiń

Każdy karton z dokumentacją musi posiadać dwa egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego. Oba egzemplarze muszą być podpisane i dodatkowo opatrzone przez komornika pieczęcią.

Kto może podpisać spisy?

Zwiń
Rozwiń

Spisy muszą być podpisane przez dyrektora Składnicy Akt i przez komornika. Jeśli za komornika ma się podpisać inna osoba, musi ona dołączyć do dokumentów kopię upoważnienia do prowadzenia czynności komorniczych w danej kancelarii.

Jak powinien wyglądać tytuł teczki w spisie zdawczo-odbiorczym?

Zwiń
Rozwiń

Tytuł teczki powinien zawierać opisane niżej informacje w następującym układzie: Sprawa z wniosku: wierzyciel p-ko dłużnik; przedmiot egzekucji (egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja należności sądowych, egzekucja świadczeń powtarzających się itd.); świadczenie pieniężne (lub niepieniężne): kwota; sposób egzekucji (z renty, z emerytury, z rachunków bankowych, z wynagrodzenia, z wierzytelności itd.); egzekucja skuteczna (lub bezskuteczna); dodatkowa informacja, czy doszło do wyegzekwowania w całości świadczenia, czy w jego części. Przykład prawidłowo zapisanego tytułu: Sprawa z wniosku: Jan Kowalski p-ko Komo sp. z o.o. Warszawa; egzekucja świadczeń pieniężnych; świadczenie pieniężne: 5245,20 zł; egzekucja z ruchomości, innych wierzytelności; egzekucja skuteczna; wyegzekwowanie w całości świadczenia.

Czy można zastąpić plik XML plikiem w innym formacie, np. DOC, TXT, MXLS?

Zwiń
Rozwiń

Nie, nie można. Plik XML jest jedynym rodzajem pliku umożliwiającym transfer spisów zdawczo-odbiorczych akt z aplikacji Komornik SQL i Kancelaria Komornika do programu obsługującego bazę danych Składnicy Akt.

Czy można wygenerować jeden duży spis zdawczo-odbiorczy i plik XML dla wszystkich akt z jednego rocznika przekazanych do Składnicy lub dla kilku kartonów?

Zwiń
Rozwiń

Taka czynność nie jest wskazana. Spisy powinno się sporządzać według zasady: 1 karton – 1 plik XML – 1 spis. Jej nieprzestrzeganie powoduje konieczność dzielenia pliku oraz dopasowywania poszczególnych spraw do odpowiedniego kartonu. Jest to proces czasochłonny i wymagający zaangażowania większej liczby pracowników, co wiąże się z koniecznością naliczenia dodatkowych opłat.

Pliki XML nie chcą się zaczytać. Wyskakuje komunikat „Sprawa znajduje się już w spisie".

Zwiń
Rozwiń

Taki komunikat oznacza, że sprawy zostały już wcześniej oznaczone jako przekazane do archiwum. Należy usunąć z programu spisy, które nie zostały sporządzone zgodnie z instrukcją lub przez pracowników Składnicy Akt.

Czy można generować plik XML inaczej niż jest to opisane w instrukcji?

Zwiń
Rozwiń

Nie, nie można. Plik XML generowany przez inne funkcje zawiera odmiennie sformułowane nagłówki i wiersze, co uniemożliwia ich zaczytanie do bazy danych Składnicy Akt.

Czy sprawy dotyczące należności sądowych (Kms) – jako sprawy z udziałem Skarbu Państwa – należą do kategorii A?

Zwiń
Rozwiń

Nie. Pod pojęciem egzekucji z udziałem Skarbu Państwa rozumie się sytuację, w której Skarb Państwa występuje w charakterze dłużnika. Akta spraw zarejestrowane w repertorium Kms (w których Skarb Państwa występuje w charakterze wierzyciela) stanowią dokumentację o czasowym okresie przechowywania, po upływie którego może ona zostać wybrakowana. Należy jednak zastrzec, że do materiałów archiwalnych zalicza się sprawy z repertorium Kms z wybranego tygodnia oraz przykładowe sprawy (jako tzw. reprezentację).

Jeżeli ZOZ jest dłużnikiem, to czy sprawy należą do kategorii A?

Zwiń
Rozwiń

Archiwa Państwowe mogą je uznać za kwalifikujące się do kategorii A, ponieważ sprawy cywilne, w których ZOZ został pozwany, mogą być prowadzone przeciwko Skarbowi Państwa. (Skarb Państwa może być obciążony należnościami nałożonymi na ZOZ).

Czy wszystkie sprawy wszczęte jako egzekucja z nieruchomości należą do kategorii A?

Zwiń
Rozwiń

Nie. Akta spraw rozpoczętych od 17 kwietnia 2015 r. oraz zakończonych po 1 stycznia 2019 r., w których nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości, należą do kategorii B.

Brakowanie akt

Zwiń
Rozwiń

Czym jest brakowanie akt?

Zwiń
Rozwiń

Brakowanie to przygotowanie akt, których okres przechowywania upłynął, do ich wybrakowania (zniszczenia). By móc je przeprowadzić, należy uzyskać zgodę dyrektora archiwum państwowego, pod które terytorialnie podlega kancelaria komornicza. Dyrektor właściwego archiwum państwowego musi stwierdzić, że wśród dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia nie występują materiały archiwalne. W ramach procedury brakowania Składnica Akt sporządza się komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania zgody na jej przeprowadzenie. Zawiera on: spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu (kategoria B), spis materiałów archiwalnych, protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej, wniosek do dyrektora archiwum państwowego, ewentualne dodatkowe oświadczenia w zależności od wymagań archiwum.

Jak przeprowadzić brakowanie akt?

Zwiń
Rozwiń

Procedura wygląda następująco: Kancelaria zwraca się do prezesa właściwego sądu rejonowego z prośbą o powołanie komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z niszczeniem akt. Po otrzymaniu zarządzenia o powołaniu komisji, kancelaria przesyła do prezesa sądu rejonowego opisany powyżej komplet dokumentów. Prezes sądu rejonowego wnioskuje do właściwego archiwum państwowego o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji. Archiwum państwowe przesyła zgodę na niszczenie akt do sądu rejonowego. Sąd rejonowy przesyła ją do kancelarii komornika. Kancelaria przesyła zgodę na adres Składnicy Akt. W przypadku, gdy archiwum państwowe nie wyda zgody, a jedynie prześle pismo z informacją w tej sprawie, należy bezzwłocznie przesłać je na adres Składnicy Akt, by jej pracownicy mogli dokonać wymaganych przez archiwum poprawek.

Czy kancelaria musi wystąpić do Składnicy Akt z prośbą o przygotowanie procedury brakowania?

Zwiń
Rozwiń

Zgodnie z treścią uchwały KRK 2737/VII z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie kosztów przechowywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych po upływie ustawowego okresu przechowywania, to Składnica Akt przekazuje komornikowi lub zastępcy komornika sądowego komplet niezbędnych dokumentów umożliwiających otrzymanie zgody na brakowanie. Od 2023 r. Składnica Akt wysyła do kancelarii komorniczych wnioski na brakowanie w postaci elektronicznej.

Na czym polega świadczona przez Składnicę Akt usługa przygotowania wniosku na brakowanie akt znajdujących się w kancelarii komorniczej?

Zwiń
Rozwiń

Składnica Akt oferuje możliwość przeprowadzenia brakowania dla akt znajdujących się w kancelarii komorniczej. Nasi pracownicy przygotują niezbędne dokumenty, na podstawie których kancelaria będzie mogła uzyskać zgodę na niszczenie akt. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Składnicą Akt.

Wypożyczenia akt

Zwiń
Rozwiń

Jak wypożyczyć akta przekazane do Składnicy?

Zwiń
Rozwiń

Aby wypożyczyć akta przechowywane w Składnicy, należy się do nas zwrócić z pisemnym wnioskiem. Można to zrobić drogą pocztową (A: Składnica Akt Krajowej Rady Komorniczej, Aleja Parku Krajobrazowego 68, Łężyce, 84-207 Koleczkowo), mailowo (E: skladnica.akt@currenda.pl) lub pod numerem faksu 58 712 90 67. Wniosek o udostępnienie powinien zawierać sygnaturę akt oraz dane kancelarii, która chce akta wypożyczyć – pełną nazwę z numerem kancelarii oraz adres. Wypożyczone akta należy zwrócić w terminie określonym w protokole wypożyczenia przesyłanym do komornika wraz z aktami. Akta są zwykle wypożyczane na 1 rok.

Jestem osobą trzecią. Czy mogę uzyskać dostęp do akt?

Zwiń
Rozwiń

Osoby trzecie, by uzyskać dostęp do akt, powinny zwrócić się z pisemnym wnioskiem do kancelarii komorniczej, która prowadziła daną sprawę, lub do sądu rejonowego, przy którym działa ta kancelaria.

Odpowiemy na Twoje pytania


Uzyskaj wsparcie w obsłudze zagadnień związanych z archiwizacją akt

Skontaktuj się z nami
currendaCircle

numbers