Przejdź do treści

Wydawnictwo Currenda

Dla autorów Przeglądu Prawa Egzekucyjnego

Dbamy o to, aby każdy artykuł był jak najlepiej przygotowany i rzetelnie udokumentowany. Zapewniamy czytelnikom najwyższą jakość także poprzez staranne redagowanie artykułów, odpowiednie cytowanie i używanie przypisów dolnych, umożliwiając szybki dostęp do źródeł.

Nasze treści

W PPE publikowane są teksty (m.in. artykuły, głosy, opinie, studia, sprawozdania, recenzje) z zakresu ustroju organów egzekucyjnych, ich właściwości, postępowania egzekucyjnego i prowadzonej w jego ramach egzekucji, jak i postępowania zabezpieczającego. Nie brakuje też miejsca dla opracowań poświęconych historii instytucji komornika sądowego i innych organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz artykułów prawnoporównawczych dotyczących systemów egzekucji sądowej na świecie.

W najbliższej perspektywie

Przegląd Prawa Egzekucyjnego” to czasopismo o charakterze naukowym. Obecnie staramy się dostać m.in. do bazy SCOPUS oraz o umiędzynarodowienie publikowanych materiałów.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

Redaktor Naczelny: dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Redaktor prowadząca: Henryka Bednorz-Godyń, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie; Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

Redaktor Wydawnictwa, Sekretarz redakcji: Magdalena Ruzicka

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Toruńskiego

dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na WPiA Uniwersytetu Lubelskiego

dr hab. Andrzej Jarocha, prof. UAM w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Poznańskiego

dr hab. Marcin Dziurda, prof. UW w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej WPiA Uniwersytetu Olsztyńskiego; SSR w Szczytnie

numbers
Dołącz do grona naszych autorów

Zapraszam do współpracy praktyków, teoretyków, naukowców, sędziów, komorników i radców prawnych, Każde spojrzenie jest dla nas ciekawe i istotne. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największego grona odbiorców z różnych środowisk prawniczych.

Magdalena Ruzicka
Redaktorka prowadząca
+48 664 962 310
magdalena.ruzicka@currenda.pl

Zasady cytowania w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego

 

Jeśli Twój artykuł ma zostać opublikowany w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”, musisz zadbać o kilka szczegółów. Dowiedz się, jak dołączyć numerowane przypisy czy informacje o cytowanym fragmencie lub odwołaniu się do innych prac.

Publikowanie

Do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” można przesyłać artykuły, glosy, studia, recenzje, sprawozdania oraz opinie.

Objętość przesyłanych tekstów nie powinna przekraczać:
– w przypadku artykułów, studiów oraz opinii: 70 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy);
– w przypadku glos: 32 000 znaków (jw.);
– w przypadku recenzji: 18 000 znaków (jw.);
– w przypadku sprawozdań: 7 500 znaków (jw.).

Teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (jako załącznik w poczcie elektronicznej) na adres mailowy: ppe@currenda.pl lub magdalena.ruzicka@currenda.pl

Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze (w szczególności stopień lub tytuł naukowy, wykonywany zawód, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi zapory „ghostwriting”, pełną bibliografię uwzględniającą cytowane w artykule źródła oraz streszczenie artykułu (maksymalnie jedna strona) i słowa kluczowe (od trzech do pięciu). Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie uczelni macierzystej. Tytuł opracowania powinien być w miarę możliwości ujęty syntetycznie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia lub doprecyzowania tytułu za zgodą autora.

W tekście powinny być stosowane przypisy dolne. W przypadku recenzji i sprawozdań liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

W tekście mogą być stosowane skróty. Skróty powinny być rozwinięte w przypisach.

W przypadku glos należy podać tezę glosowanego orzeczenia oraz miejsce jego publikacji. Jeżeli orzeczenie jest niepublikowane lub teza została sformułowana przez autora glosy, należy to wyraźnie zaznaczyć.

W tekście można stosować pogrubienia w celu podkreślenia najistotniejszych tez lub kwestii omawianych w pracy. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty – jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym («…»).

Nadsyłane materiały powinny uwzględniać specyfikę zapisu bibliograficznego stosowanego w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”. Tekst główny powinien być pisany czcionką 12, natomiast tekst przypisu – 10, interlinia powinna wynosić 1,5 wiersza. Tekst może być podzielony na punkty i podpunkty. Punkty i podpunkty mogą mieć podtytuły.

Wszystkie materiały przesłane do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” są oceniane przez recenzentów. W razie zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Przyjęte do druku materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polega nie tylko na eliminacji błędów językowych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzymuje wydruk do korekty. Tekst jest publikowany dopiero po nadesłaniu przez autora korekty autorskiej lub informacji o braku poprawek.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia tekstów do druku, jeżeli nie odpowiadają one minimalnym wymaganiom stawianym tekstom prawniczym lub problematyka przesłanych do publikacji materiałów nie mieści się w specjalistycznym profilu czasopisma.

Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

Przypisy

Sprawdź jak sporządzić przypisy oraz powoływania literatury w artykułach przygotowywanych na potrzeby „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”

Artykuł powinien być starannie i rzetelnie udokumentowany. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.

W artykule powinny być przypisy dolne, numerowane według kolejności.

Każdy fragment artykułu cytowany lub odwołujący się do innej pracy (podręcznika, komentarza, artykułu itp.) powinien kończyć się przypisem.

Przypis powinien wyglądać następująco

Jeżeli cytujemy z pracy jednego autora i po raz pierwszy: J. Kowalski, Prawo cywilne, Warszawa 2010, s. 10 i n.

Jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny i korzystamy tylko z jednej jego pracy: J. Kowalski, op. cit, s. 10 i n.

Jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny, ale korzystamy w publikacji także z innych jego prac, to w skrótowym zapisie podajemy pierwsze słowo lub słowa pracy, tak aby można ją było odróżnić od innych prac tego autora, np.J. Kowalski, Prawo…op. cit, s. 12., (druga praca J. Kowalski, System prawa cywilnego, Warszawa 2010, s. 15.) J. Kowalski, System…op. cit, s. 14.

Jeżeli cytujemy pracę, która została napisana pod redakcją jednego lub kilku autorów, to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski – redaktor pracy i autor cytowanego fragmentu, Prawo pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] Prawo pracy, pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać: J. Kowalski [w:] Prawo…op. cit, s. 16.

Jeżeli cytujemy pracę, która jest napisana przez kilku autorów, to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski, M. Nowak, Prawo pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać: J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak, op. cit, s. 16.

Jeżeli cytujemy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, to w jego zapisie powinniśmy podać: inicjał imienia autora, jego nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma (w pełnym zapisie lub skróconym, jeżeli operujemy skrótem nazwy czasopisma i skrót ten umieściliśmy w wykazie ważniejszych skrótów), rok wydania oraz numer (nr) lub zeszyt (z.) czasopisma, a także numer stron, np. J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 13 lub J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, PiP 2010, z. 1, s. 13.

Jeżeli powołujemy orzeczenie sądu, to w przypisie powinna się znaleźć nazwa sądu, rodzaj orzeczenia lub informacja o tym, że jest to uchwała, data wydania, sygnatura akt oraz miejsce publikacji (pozycja lub numer strony), np. SN w wyroku z dnia 13 lutego 2007 r., I C 21/07, OSNC 2007/10/116, jeżeli zaś orzeczenie nie zostało opublikowane, to czynimy dopisek „niepubl.”

Wykaz przyjętych skrótów

BMS – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”
BSN – „Biuletyn Sądu Najwyższego”
GP – „Gazeta Prawna”
GS – „Gazeta Sądowa”
KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
M.Prawn. – „Monitor Prawniczy”
NP – „Nowe Prawo”
OSA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
OSN – „Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej” (1953–1961), „Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” (1962)
OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (1994–)
OSNCP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1963–1981), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”
(1982–1994)
OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”
OSNP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1994–2002), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” (2003–)
OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (1957–1989), „Orzecznictwo Sądów Polskich” (1990–)
OTK ZU – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”
PE – „Problemy Egzekucji” (1999–2002)
PES – „Problemy Egzekucji Sądowej” (1993–1999)
PiP – „Państwo i Prawo”
PPC – „Polski Proces Cywilny”
PPE – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” (2003–)
PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”
PPW – „Prawo Papierów Wartościowych”
Pr.Bank. – „Prawo Bankowe”
Pr.Spółek – „Prawo Spółek”
Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
PS – „Przegląd Sądowy”
PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
R.Pr. – „Radca Prawny”
RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
Sam.Teryt. – „Samorząd Terytorialny”
SP – „Studia Prawnicze”
SC – „Studia Cywilistyczne”
ZOSN – „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego” (1917–1939, 1945–1952)

Recenzenci w 2023 roku

dr hab. Izabella Gil, prof. UWr, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. ASzWoj
dr hab. Andrzej Jarocha, prof. UAM, Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”)
W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów: za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
– relacje podległości zawodowej;
– bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja powinna mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji, w tym sporządzania przypisów i powoływania literatury, są podane do publicznej wiadomości na niniejszej stronie internetowej.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
Czasopismo na swojej stronie redakcyjnej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Zapora ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Niedopuszczalne jest również deklarowanie autorstwa lub współautorstwa przez osobę, której udział w tworzeniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
W związku z powyższym redakcja „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszelkie wykryte przypadki nadużyć w tym zakresie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W związku z powyżej opisanymi zasadami zapory ghostwritting, autor każdorazowo składa Redakcji odpowiednie oświadczenie.

Allegations of misconduct

Journals should have a clearly described process for handling allegations, however they are brought to the journal’s or publisher’s attention. Journals must take seriously allegations of misconduct pre-publication and post-publicationl Policies should include how to handle allegations from whistleblowers:
Wydawnictwo Currenda posiada jasno określone procedury dotyczące zarzutów, zaniedbań i błędów w procesie wydawniczym. Wszelkie zarzuty są przez nas traktowane poważnie. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

Authorship and contributorship

Clear policies (that allow for transparency around who contributed to the work and in what capacity) should be in place for requirements for authorship and contributorship as well as processes for managing potential disputes.
Wydawnictwo Currenda posiada procedury dotyczące autorstwa i współautorstwa, a także procedury dotyczące zarządzania potencjalnymi zarzutami. Autorzy potwierdzają stosowanie się do powyższych zasad w momencie podpisania umowy wydawniczej.

Complaints and appeals

Journals should have a clearly described process for handling complaints against the journal, its staff, editorial board or publisher.
Wydawcy powinni mieć jasno opisany proces składania skarg przeciwko danemu wydaniu, redakcji lub wydawcy. Skargi można składać w formie pisemnej na adres:
Currenda Sp. z o.o.
al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot
lub formie elektronicznej na adres: ppe@currenda.pl

Conflicts of interest/competing interests

There must be clear definitions of conflicts of interest and processes for handling conflicts of interest of authors, reviewers, editors, journals and publishers, whether identified before or after publication.
Wydawnictwo Currenda posiada jasne definicje konfliktów interesów oraz procesy zarządzające takimi konfliktami pomiędzy autorami, recenzentami, redaktorami, samymi publikacjami oraz wydawcami.

Data and reproductibility

Journals should include policies on data availability and encourage the use of reporting guidelines and registration of clinical trials and other study designs according to standard practice in their discipline.
Przy wydaniach uwzględniane są procedury dotyczące dostępności danych i sprzyjające użyciu wytycznych ds. raportowania i rejestracji badań klinicznych i innych projektach studiów zgodnie ze standardowymi dla danej dyscypliny praktykami.

Ethical oversight

Ethical oversight should include, but is not limited to, policies on consent to publication, publication on vulnerable populations, ethical conduct of research using animals, ethical conduct using human subject, handling confidential data and of business/marketing practices.
Wydawnictwo Currenda dba o standardy etyczne, co oznacza m.in. przestrzeganie zasad dotyczących: uzyskiwania zgody na publikację, publikowania informacji na temat najsłabszych grup społecznych, etycznego prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt, etycznego postępowania z osobami badanymi, przestrzegania stosownych norm postępowania z danymi poufnymi oraz stosowania etycznych praktyk biznesowych i marketingowych.

Intellectual property

All policies on intellectual property, including copyright and publishing licenses, should be clearly described. In addition, any costs associated with publishing should be obvious to authors and readers.
Wydawnictwo Currenda nie pobiera od autorów wynagrodzenia za publikację. Na podstawie podpisanej umowy wydawca wypłaca autorowi wynagrodzenie i uzyskuje wszelkie prawa autorskie.

Journal management

A well-described and implemented infrastructure is essential, including the business model, policies, processes and software for efficient running of an editorially independent journal, as well as the efficient management and training of editorial boards and editorial and publishing staff.
Wydawnictwo Currenda posiada nowoczesne informatyczne narzędzia do zarządzania procesami wydawniczymi.

Peer review processes

All peer review processes must be transparently described and well managed. Journals should provide training for editors and reviewers and have policies on diverse aspects of peer review, especially with respect to adoption of appropriate models of review and processes for handling conflicts of interest, appeals and disputes that may arise in peer review.
Wydawnictwo Currenda posiada jasną procedurę recenzowania, uwzględniającą procedowanie w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

Post-publication discussions and correcitons

Journals must allow debate post publication either on their site, through the letters to the editor or on an external moderated site, such as PubMed Commons or PubPeer. They must have mechanisms for correcting, revising or retracting articles after publication.
Wydawca umożliwia debatę na temat danej publikacji za pośrednictwem listów do redakcji kierowanych na adres:
Currenda Sp. z o.o.
al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot
lub formie elektronicznej na adres: ppe@currenda.pl
Planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu – za pośrednictwem Czytelni Currendy – umożliwiającego dyskusję oraz komentowanie.
Istnieje możliwość publikowania sprostowań, errat i artykułów polemicznych na łamach publikacji Wydawnictwa Currenda oraz stronach internetowych wydawcy.
numbers

Publikacje książkowe

Oferujemy monografie naukowe oraz zbiory pokonferencyjne, opracowania praktyczne i komentarze, a także materiały pomocnicze dla praktyków prawa, takie jak podręczne wybory niezbędnych przepisów.

Przejdź

Czasopisma

Gwarantujemy dostęp do najnowszych informacji. Sprawdź dostępne tytułyPrzejdź

Czytelnia Currendy

Cyfrowy dostęp do wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

 

Przejdź
numbers