Przegląd Prawa Egzekucyjnego

ISSN: 1731-030X

„Przegląd Prawa Egzekucyjnego” jest jedynym w Polsce czasopismem specjalistycznym poświęconym egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. Czasopismo to, znane i wydawane od lat, zyskało sobie wielu wiernych Czytelników, którymi są nie tylko komornicy sądowi, ale i sędziowie, adwokaci, radcy prawni oraz pracownicy banków, innych przedsiębiorstw i instytucji, zajmujących się egzekwowaniem należności. W Przeglądzie publikowane są teksty (m.in. artykuły, glosy, opinie, studia, sprawozdania, recenzje) z zakresu ustroju organów egzekucyjnych, ich właściwości, postępowania egzekucyjnego i prowadzonej w jego ramach egzekucji, jak i postępowania zabezpieczającego. Nie brakuje też miejsca dla opracowań poświęconych historii instytucji komornika sądowego i innych organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz opracowań prawnoporównawczych dotyczących systemów egzekucji sądowej na świecie.

 • Redaktor Naczelny: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak
 • Rada Naukowa: Prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Prof. zw. dr hab. Vytautas Nekrosius, Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jakubecki, Dr Tomasz Banach, Dr Anna Barańska, Dr Michał Krakowiak, Dr Rafał Łyszczek oraz Dr Mariusz Sorysz.
 • Redakcja:
  al. Niepodległości 703A
  81-853 Sopot
  T: 58 550 38 75 wewn. 4
 • Email:

Zasady sporządzania przypisów oraz powoływania literatury w publikacjach przygotowywanych na potrzeby „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”

1. Praca powinna być starannie i rzetelnie udokumentowana. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.

2. W pracy powinny być przypisy dolne. Przypisy powinny być ponumerowane. Numeracja przypisów powinna być oddzielna w ramach każdego rozdziału, tj. w każdym rozdziale powinny być przypisy numerowane od 1.

3. Każdy fragment pracy cytowany lub odwołujący się do innej pracy (podręcznika, komentarza, artykułu itp.) powinien kończyć się przypisem.

4. Przypis powinien wyglądać następująco:

a)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora i po raz pierwszy: J. Kowalski, Prawo cywilne, Warszawa 2010, s. 10 i n.

b)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny i korzystamy tylko z jednej jego pracy: J. Kowalski, op. cit., s. 10 i n.

c)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny, ale korzystamy w publikacji także z innych jego prac, to w skrótowym zapisie podajemy pierwsze słowo lub słowa pracy, tak aby można ją było odróżnić od innych prac tego autora, np.

J. Kowalski, Prawo…, op. cit., s. 12., (druga praca J. Kowalski, System prawa cywilnego, Warszawa 2010, s. 15.) J. Kowalski, System…, op. cit., s. 14.

d)     jeżeli cytujemy pracę, która została napisana pod redakcją jednego lub kilku autorów to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski – redaktor pracy i autor cytowanego fragmentu, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] Prawo Pracy,pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] Prawo…, op. cit., s. 16.

e)       jeżeli cytujemy pracę, która jest napisana przez kilku autorów, to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski, M. Nowak, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak,  Prawo Pracy, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak, op. cit., s. 16.

f)       jeżeli cytujemy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, to w jego zapisie powinniśmy podać: inicjał imienia autora, jego nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma (w pełnym zapisie lub skróconym, jeżeli operujemy skrótem nazwy czasopisma i skrót ten umieściliśmy w wykazie ważniejszych skrótów), rok wydania oraz numer (nr) lub zeszyt (z.) czasopisma, a także numer stron, np. J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 13 lub  J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, PiP 2010, z. 1, s. 13.

g)      jeżeli powołujemy orzeczenie sądu, to w przypisie powinna się znaleźć nazwa sądu, rodzaj orzeczenia lub informacja o tym, że jest to uchwała, data wydania, sygnatura akt oraz miejsce publikacji (pozycja lub numer strony), np. SN w wyroku z dnia 13.02.2007 r., I C 21/07, OSNC 2007/10/116, jeżeli zaś orzeczenie nie zostało opublikowane, to czynimy dopisek „niepubl.”

Do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” można przesyłać artykuły, glosy, studia, recenzje, sprawozdania oraz opinie.

Objętość przesyłanych tekstów nie powinna przekraczać:

 •  w przypadku artykułów, studiów oraz opinii: 70 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy);
 • w przypadku glos: 32 000 znaków (jw.);
 • w przypadku recenzji: 18 000 znaków (jw.);
 • w przypadku sprawozdań: 7 500 znaków (jw.).

Teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (na dyskietce, płycie lub jako załącznik w poczcie elektronicznej) na adres internetowy: ppe@currenda.pl lub pocztą na adres wydawnictwa.

Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze (w szczególności stopień lub tytuł naukowy, wykonywany zawód, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi zapory „ghostwriting”,  pełną bibliografię uwzględniającą cytowane w artykule źródła oraz streszczenie artykułu (maksymalnie jedna strona). Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie uczelni macierzystej. Tytuł opracowania powinien być w miarę możliwości ujęty syntetycznie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia lub doprecyzowania tytułu za zgodą autora.

W tekście powinny być stosowane przypisy dolne. W przypadku recenzji i sprawozdań liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

W tekście mogą być stosowane skróty. Skróty powinny być rozwinięte w przypisach.

W przypadku glos należy podać tezę glosowanego orzeczenia oraz miejsce jego publikacji. Jeżeli orzeczenie jest niepublikowane lub teza została sformułowana przez autora glosy, należy to wyraźnie zaznaczyć.

W tekście można stosować pogrubienia w celu podkreślenia najistotniejszych tez lub kwestii omawianych w pracy. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty – jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym («…»).

Nadsyłane materiały powinny uwzględniać specyfikę zapisu bibliograficznego stosowanego w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”. Tekst główny powinien być pisany czcionką 12, natomiast tekst przypisu – 10, interlinia powinna wynosić 1,5 wiersza. Tekst może być podzielony na punkty i podpunkty. Punkty i podpunkty mogą mieć podtytuły.

Wszystkie materiały przesłane do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” są oceniane przez recenzentów. W razie zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Przyjęte do druku materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polega nie tylko na eliminacji błędów językowych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzymuje wydruk do korekty. Tekst jest publikowany dopiero po nadesłaniu przez autora korekty autorskiej lub informacji o braku poprawek.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia tekstów do druku, jeżeli nie odpowiadają one minimalnym wymaganiom stawianym tekstom prawniczym lub problematyka przesłanych do publikacji materiałów nie mieści się w specjalistycznym profilu czasopisma.

Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

 

Wykaz skrótów tytułów czasopism:

 •  BMS – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”
 • BSN – „Biuletyn Sądu Najwyższego”
 • GP – „Gazeta Prawna”
 • GS – „Gazeta Sądowa”
 • KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
 • M.Prawn. – „Monitor Prawniczy”
 • NP – „Nowe Prawo”
 • OSA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
 • OSN – „Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej” (1953–1961), „Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” (1962)
 • OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (1994–)
 • OSNCP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń
 • Społecznych” (1963–1981), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1982–1994)
 • OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”
 • OSNP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1994–2002), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” (2003–)
 • OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (1957–1989), „Orzecznictwo Sądów Polskich” (1990–)
 • OTK ZU – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”
 • PE – „Problemy Egzekucji” (1999–2002)
 • PES – „Problemy Egzekucji Sądowej” (1993–1999)
 • PiP – „Państwo i Prawo”
 • PPC – „Polski Proces Cywilny”
 • PPE – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” (2003–)
 • PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”
 • PPW – „Prawo Papierów Wartościowych”
 • Pr.Bank. – „Prawo Bankowe”
 • Pr.Spółek – „Prawo Spółek”
 • Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
 • PS – „Przegląd Sądowy”
 • PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
 • R.Pr. – „Radca Prawny”
 • RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
 • Sam.Teryt. – „Samorząd Terytorialny”
 • SP – „Studia Prawnicze”
 • SC – „Studia Cywilistyczne”
 • ZOSN – „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego” (1917–1939, 1945–1952)

 

 • dr hab. Izabella Gil

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład postępowania cywilnego.

 • dr hab. prof. nadzw. Elwira Marszałkowska-Krześ

Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 • dr hab. Andrzej Jarocha

Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Procedura recenzowania tekstów na łamach Przeglądu Prawa Egzekucyjnego:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”)
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów: za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  – Bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
  – Relacje podległości zawodowej
  – Bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji
 5. Recenzja powinna mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji, w tym sporządzania przypisów i powoływania literatury są podane do publicznej wiadomości na niniejszej stronie internetowej.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz do roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Zapora ghostwriting:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Niedopuszczalne jest również deklarowanie autorstwa lub współautorstwa przez osobę, której udział w tworzeniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

W związku z powyższym redakcja Przeglądu Prawa Egzekucyjnego wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszelkie wykryte przypadki nadużyć w tym zakresie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W związku z powyżej opisanymi zasadami zapory ghostwritting, autor każdorazowo składa Redakcji odpowiednie oświadczenie.

 

W numerze PPE 1/2018:

Egzekucja z udziału małżonka w składnikach majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Enforcement Against a Spouse’s Share in Common Property Assets after Statutory Joint Property of Spouses Ceases to Exist

dr hab. Grzegorz Wolak, wiceprezes i przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 

Czy otwarcie i przeszukanie mieszkania dłużnika przez komornika na podstawie art. 814 § 1 zd. 1 k.p.c. spełnia wymogi art. 50 Konstytucji RP?

Does opening and search of a debtor’s apartment by a judicial officer as provided for in the first sentence of Art. 814 § 1 meet the requirements of Art. 50 of the Polish Constitution?

Arkadiusz Brodziak, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego

 

Biegły w postępowaniu egzekucyjnym (część druga). Zagadnienia szczegółowe

Court Expert in Enforcement Proceedings (Part Two). Detailed Issues

Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wykreślenie wpisów hipotecznych powstałych po udzieleniu przybicia, a przed przysądzeniem własności nieruchomości nabytej w toku postępowania egzekucyjnego

Removal of Mortgage Entries Which Were Created after Award of a Bid and Before Transfer of Ownership of an Immovable Property Acquired in the Course of Court Enforcement Proceedings

Dariusz Budnik, adwokat

Łukasz Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny

 

W numerze PPE 2/2018:

Zajęcie zamienne w germańskich systemach prawnych

A Convertible Seizure in the German Law Systems

dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Biegły w postępowaniu egzekucyjnym (część trzecia). Zagadnienia szczegółowe, oszacowanie nieruchomości i statku morskiego

Court Expert in Enforcement Proceedings (Part Three). Specific Issues, Appraisal of Immovable Property and of a Sea Vessel

Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2016 r., III CZP 56/16, dla postępowań egzekucyjnych z udziałem banków

Consequences of the Supreme Court’s Resolution Dated 26th of October 2016, III CZP 56/16, Regarding Enforcement Proceeding Affecting Banks

Artur Grajewski, wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie

Małgorzata Żmijewska, aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 

Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Preparatory Actions for Description and Appraisal of Immovable Property in Administrative Enforcement Proceedings

Tomasz Kwiecień, doradca podatkowy

 

W numerze PPE 3/2018:

W kwestii dopuszczalności zastosowania przy egzekucji z rachunku bankowego ograniczeń egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych

Admissibility of Applying Limitations of Enforcement Against Other Receivables During the Procedure of Enforcement Against a Bank Account

dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postepowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Pojęcie bezskuteczności egzekucji i jej znaczenie na gruncie norm prawa materialnego w praktyce sadowej

The Notion of Ineffective Enforcement and its Importance in the Context of Material Law Regulations in Jurisprudence

Urszula Moszczyńska, doktorantka w Zakładzie Postepowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Uwagi na gruncie uchwały Sadu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 6 listopada 2007 r. (III CZP 93/07). Część pierwsza

Comments Based on the Resolution of the Supreme Court with a Set of 7 Judges, Dated 6th of November 2007 (ref no III CZP 93/07). Part One

Maciej Klonowski, sędzia Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ

w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział ds. komorników sadowych)

 

O kontynuowaniu egzekucji przez komorników na podstawie odpisów administracyjnych tytułów wykonawczych po 8 września 2016 r.

On the Continuance of Enforcement by Judical Officers on the Grounds of Administrative Transcripts of Enforcement Titles, after 8th of September 2016

Adam Andruszkiewicz, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 

W numerze PPE 4/2018:

Skutki proceduralne awarii systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie cywilne

Procedural Effects of a Fault of an ICT System Supporting Civil Procedure

dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

O legitymacji rady izby komorniczej w postępowaniu administracyjnym w sprawie powołania na wolne stanowisko komornika sądowego

On Legitimacy of Judicial Officers Chamber Council in Administrative Procedure Concerning Appointment of a Judicial Officer to a Vacant Position

Dominika Branicka, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Brzezicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Funkcje opłaty stosunkowej od świadczeń wyegzekwowanych – postulaty de lege ferenda

The Functions of the Proportional Fee from Enforced Payments – de Lege Ferenda Postulates

Janusz Nowak, doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, asesor komorniczy

 

Uwagi na gruncie uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 6 listopada 2007 r. (III CZP 93/07). Część druga

Comments Based on the Resolution of the Supreme Court with a Set of 7 Judges, Dated 6th of November 2007 (III CZP 93/07). Part Two

Maciej Klonowski, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział ds. komorników sądowych)

 

W numerze PPE 5/2018:

Skutki zajęcia udziałów w spółce z o.o. w postępowaniu egzekucyjnym a możliwość wykonywania uprawnień korporacyjnych przez wierzyciela oraz dłużnika

Results of Attachment of Shares in a Limited Company (sp. z o.o.) in Enforcement Proceedings and the Ability to Execute Corporate Rights by a Creditor or Debtor

Sławomir Bielski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego

 

Pełnomocnictwo procesowe a system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze

Power of Attorney in Relation to ICT System Serving the Purpose of Electronic Writ-of-payment Proceedings

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Konstytucyjność rozszerzenia kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

Constitutionality of the Extension of the Jurisdiction of the Court Clerk in Execution Proceedings

Szymon Śniady, aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

 

Prawne podstawy pobierania opłaty stosunkowej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P 63/14

Legal Basis for Charging Proportional Fee under Art. 49 Paragraph 1 of the Act on Judicial Enforcement Officers and Enforcement Proceedings, after the Judgement of the Constitutional Tribunal Dated 28th of June 2017, P 63/14, Came into Force

prof. zw. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

 

W numerze PPE 6/2018:

Nabycie własności rzeczy od obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym

Acquisition of Ownership of a Property from the Obligor in Security or Injunction Proceedings

dr Przemysław Wołowski, referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek w świetle zasady dyspozycyjności

Stay of Enforcement Proceedings Upon a Request in the Light of the Principle of Disposition

Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Actions Taken Against Maintenance Allowance Debtors based on the Act Dated 7th of September 2007 on Aid to Persons Entitled to Maintenance Allowance

Sławomira Kotas, asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” – Białystok, 23 marca 2018 r.

Report on the Polish Scientific Conference ‘Court Judicial Officers and Enforcement Proceedings According to the Planned Amendments in the Regulations’ – Dated 23rd of March 2018, Białystok

Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

 

W numerze PPE 7/2018:

Przestępstwo udaremnienia egzekucji z punktu widzenia dorobku orzecznictwa sądowego

The Offense of Enforcement Frustration from the Point of View of Case Law

dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, funkcjonariusz Policji w Bielsku-Białej

 

Charakter prawny powództw służących obronie przed egzekucją uregulowanych

w Kodeksie karnym wykonawczym

Legal Nature of Adverse Actions to Enforcement Regulated by the Executive Penal Code

Michał Szulczewski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

Obowiązki sądowego i administracyjnego organu egzekucyjnego w postępowaniu o wpis do księgi wieczystej w egzekucji z nieruchomości

Duties of a Court and Administrative Enforcement Officer in the Proceedings of an Entry into Land and Mortgage Register in Enforcement against Immovable Property

Tomasz Kwiecień, doradca podatkowy

 

Kognicja sądu w postępowaniu klauzulowym z art. 788 k.p.c. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 15/15

The Jurisdiction of the Court in the Enforceability Clause’s Proceedings Regulated in Article 788 of Civil Procedure Code. Comment to the Supreme Court Resolution Dated 13th of May 2015, III CZP 15/15

Przemysław Jadłowski, uczestnik seminarium magisterskiego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W numerze PPE 8/2018:

Dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności

Admissibility of Appeal Against Writ of Enforcement on the Basis of a Decision of a Second Instance Court

dr Aneta Łazarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uczelni Łazarskiego

 

Wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Initiation of Enforcement Proceedings Via the ICT System

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Egzekucja sądowa z nieruchomości rolnej

Judicial Enforcement of Agricultural Property

Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

Przemysław Biernacki, notariusz

 

Ograniczenia egzekucji z przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne (art. 830 k.p.c.)

Limitation of Enforcement Against Items Owned by a Farmer Running an Agricultural Farm

Aleksander Nowak, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu

 

W numerze PPE 9/2018:

Zakres obowiązywania art. 759 § 2 k.p.c. w odniesieniu do prawomocnych postanowień komornika kończących postępowanie egzekucyjne

The Scope of Applicability of Art. 759 § 2 k.p.c. (Civil Procedure Code) with Reference to Legally Binding Decisions of a Judicial Officer Ending Enforcement Proceedings

Adam Andruszkiewicz, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 

Informatyzacja akt komorniczych – przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia

komornika sądowego, stron i uczestników postępowania, oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

Electronic Enforcement Proceedings Files-Overview of the Most Important Issues from the Point of View of a Judicial Officer, Parties, and Participants to the Proceedings, and their Statutory Representatives and Attorneys

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Zakładanie i udostępnianie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Setting up and Making Accounts Available in the ICT system Used in Court Proceedings

Edyta Bryzgalska, sędzia Sądu Rejonowego w Koninie

 

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r. (III CZP 56/16, OSNC 2017/6/68)

The Gloss to the Supreme Court Judgement Dated 26th of October 2016 (III CZP 56/16, OSNC 2017/6/68)

dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

 

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Księgi jubileuszowej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

Report from the Ceremony of Presenting the Jubilee Book to Professor Kazimierz Lubiński

dr Grzegorz Sikorski, adwokat

 

W numerze PPE 10/2018:

Powołanie przez komornika sądowego inspektora ochrony danych

Appointment of a Data Protection Officer by a Judicial Officer

prof. zw. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Skarga na czynności komornika sądowego w nowej przestrzeni prawnej – zagadnienia wybrane

Complaint Against Court Bailiff’s Actions in the New Legal Space – Selected Issues

dr Joanna Derlatka, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPZiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Czy można prowadzić egzekucję z wkładu mieszkaniowego?

Can Enforcement Proceedings Be Carried out from the Housing Contribution?

Mariusz Liskowski, doktorant w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, asesor komorniczy

Przesłanki oraz minimalne standardy wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Prerequisites and Minimum Standards for the Issuance of Certification as a European Enforcement Order

Paulina Lewandowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W numerze PPE 1/2017:

Kilka uwag o rozgraniczeniu postępowania nieprocesowego od procesu cywilnego na marginesie sprawozdania z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego we Wrocławiu, 18–20 września 2015 r.

A few Comments on the Differentiation of Non-litigious Proceedings from Civil Proceedings on the Margin of a Report from the National Congress of Civil Proceedings Departments and Institutes in Wrocław, between 18th and 20th September 2015

prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubiński, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elektroniczny tytuł wykonawczy

Electronic Enforcement Title

dr Joanna Bodio, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny

Różnicowanie procedur egzekucyjnych w zależności od pochodzenia wierzytelności. Konsekwencje dla państwa oraz stron postępowania

Differentiation of Enforcement Procedures Depending on the Origin of Liabilities. Consequences for the State and Parties of Procedures

Jacek Wojciech Hajdukiewicz, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

Rozważania na temat podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela – część I

Discussion of Subjects of Penal Liability for the Crime of Preventing Enforcement to the Detriment of a Creditor – Part 1

Artur Flak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katarzyna Szołtysik, asesor w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu

Prawomocność orzeczenia a powództwo opozycyjne z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego

The Relation Between Legal Validity in the Civil Proceedings and the Adverse Claim Based on Article 840 § 1 pt. 2

Natalia Misiura, uczestniczka seminarium magisterskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z konferencji pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, Katowice, 22–23 września 2016 r.

Report from Conference „Entities in Civil Proceedings” Katowice. 22-23 September 2016

Anna Banaszewska, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

 

W numerze PPE 2/2017:

Pojęcie systemu teleinformatycznego w postępowaniu cywilnym

The Notion of a Computerised System in Civil Procedures

dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Egzekucja kosztów egzekucji

Execution of Enforcement Costs

dr hab. prof. UŁ Józef Jagieła, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

O stosowaniu art. 843 § 3 k.p.c. w świetle brzmienia art. 207 k.p.c. – aspekty praktyczne About the Application of Article 843 § 3 of the Code of Civil Procedure in the Light of the Wording of Article 207 of the Code of Civil Procedure – Practical Aspects

Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Rozważania na temat podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela – część II

Discussion of Subjects of Penal Liability for the Crime of Preventing Enforcement to the Detriment of a Creditor – Part II

Artur Flak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katarzyna Szołtysik, asesor w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. (III CZP 30/14). Kilka uwag na tle ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Commentary to the Resolution of Supreme Court of 26 June 2014 (III CZP 30/14). Several Comments in the light of the Act of 10 July 2015 on the Amendment of the Civil Code Act, Civil Procedures Code Act and Some Other Acts

Justyna Serkies, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Zmiany w otoczeniu prawnym – zmiany w porządku prawnym w Polsce. Sprawozdanie z drugiego panelu VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Changes to the Legal Environment – Changes to the Legal Order in Poland. Report on the Second Panel of the 7th Receivables Management Congress, Warsaw, 22 November 2016

Mateusz Sztandur, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

 

W numerze PPE 3/2017:

Wzajemny stosunek art. 7751 k.p.c. i art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Mutual Relationship Between Art. 7751 of the Code of Civil Procedure and Art. 8.8 of the Act on Judicial Enforcement Officers and Enforcement Proceedings

dr hab. prof. UŁ Monika Michalska-Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Zaskarżenie przed sędzią–komisarzem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – charakter prawny ochrony – część III

Appeal Before the Judge-commissioner Against Actions of a Bankrupt Detrimental to the Creditors of the Bankruptcy Estate – the Legal Nature of Protection – Part III

dr Piotr Gil, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Zakres czynności referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym i klauzulowym po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego dokonanych na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.

The Range of Activities of a Court Referendary in Enforcement and Enforcement-warrant Proceedings After the Introduction of Amendments to the Code of Civil Procedure Under the Act of 10 July 2015

dr Łukasz Zamojski, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach

Koszty egzekucji w razie uchylenia, zmiany lub utraty mocy tytułu wykonawczego oraz niecelowego wszczęcia egzekucji

Costs of Enforcement in the Case of the Cancellation, Change, or Loss of Validity of the Enforcement Order, or the Unnecessary Initiation of Enforcement

Wiesław Grajdura, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Initiation of Execution Proceedings by Information and Communication Technology (ICT)

Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Wykonalność postanowienia co do istoty sprawy znoszącego współwłasność nieruchomości

Enforceability of Adjudication Concerning the Dissolution of Co-ownership of Real Estate

Cezary Dzierzbicki, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 

W numerze PPE 4/2017:

Zawód komornika sądowego wolnym zawodem?

Judicial Enforcement Officer – Working on a Freelance Basis?

prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

System teleinformatyczny obsługujący postępowanie egzekucyjne – analiza pojęcia

Teleinformatics System Serving Enforcement Proceedings – Concept Analysis

dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lubin-Zachód w Lublinie

Ustalenie i egzekucja kosztów należnych uczestnikom postępowania i biegłym

Determination and Enforcement of the Costs Due to the Participants and Experts in Enforcement Proceedings

dr Grzegorz Julke, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 7.10.2016 r.

Judicial Enforcement on Real Estate. The Basic Directions for Change – a Report from the National Scientific Conference Held in Rzeszów on 07.10.2016

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 5/2017

Rozliczenie kosztów egzekucji w następstwie rozwiązania ich zbiegu

The Settlement of Enforcement Costs Following the Resolution of an Enforcement Joinder

prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania klauzulowego

Admissibility of Complaints Against the Excessive Length of Enforcement-Warrant Proceedings

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Wezwanie dłużnika do zapłaty długu na podstawie przepisu art. 923 k.p.c. i czynności z tym związane (zagadnienia wybrane)

The Call for Payment of Debt in Accordance with Article 923 of the Code of Civil Procedure and any Actions Related Thereto (Selected Issues)

Agnieszka Konieczna, referent prawny w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej przed i po 8 września 2016 r. – porównanie

Joinder of Judicial and Administrative Enforcement Before and After 8th of September 2016 – Comparison

Barbara Guzik, uczestniczka seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

„Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok, 14 października 2016 r.

„Enforcement Proceedings Related to the Attachment of Immovable Property. Main Development Trends” – Report from the Polish Scientific Conference Held in Białystok on 14 October 2016

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

W numerze PPE 6/2017

Koszty egzekucyjne w podziale sumy uzyskanej z egzekucji

Execution Costs in the Division of a Sum Obtained from an Execution

dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Sprzedaż ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w formie licytacji elektronicznej

The Sale of Movables by Electronic Auction

Agnieszka Pyrgies, uczestniczka seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane aspekty

Civil Liability of Court Expert in Executive Proceedings – Selected Aspects

Mateusz Niedźwiecki, uczestnik seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16

The Gloss to the Resolution of the Supreme Court from 29th of June 2016, III CZP 29/16

Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”, Szczecin, 16 listopada 2016 r.

Report of the Polish National Science Conference „Execution proceedings and other enforcement proceedings”, Szczecin, November 16, 2016

Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

 

W numerze PPE 7/2017:

Opłaty egzekucyjne. Dwie uwagi de lege ferenda

Enforcement Procedure Fees. Two Remarks on the Law as it Should Be (De Lege Ferenda)

prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.

At what Minimal Time-Limit Can the Bailiff Sell Movable Property Seized in the Course of the Civil Judicial Enforcement Proceedings? Remarks on the Ground of the Amended Article 864 Section 1 of the Polish Code of Civil Procedure

dr Andrzej Olaś, Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej w Krakowie

Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum w postępowaniu nakazowym

The Procedural Admissibility of Restitutio in Integrum in Writ-of-payment Proceedings

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Egzekucja sądowa z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych

Court Enforcement of Judgement Debt from Open Investment Funds Shares

Patrycja Kosiorek, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Praktyczne aspekty czynności opisu i oszacowania w egzekucji z nieruchomości

Practical Aspects of Description and Estimation in Execution of Debt by Seizure of Real Estate

Łukasz Sęk, asesor komorniczy

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., III CZP 9/15

The Gloss to the Supreme Court Judgement of 17 April 2015 r., III CZP 9/15

Maciej Kaczmarzyk, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, Komornik sądowy przy SR w Kluczborku

 

W numerze PPE 8/2017:

Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Electronisation of Service and Notices Delivery in Court Execution Proceedings

dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, Katedra Postępowania

Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

O implementacji do polskiego porządku prawnego art. 41–43 rozporządzenia Bruksela 1 bis

On the Implementation of Art. 41-43 of the Brussels I bis Regulation into the Polish Legal Order

Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach

Skarga na czynności komornika – problemy intertemporalne. Uwagi praktyczne

Complaint on the Judicial Officer’s Actions – Intertemporal Problems. Practical Remarks

Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Remuneration of Substitute Judicial Officer Appointed Under Art. 26 of the Law of 29 August 1997 on Judicial Officers and Execution Proceedings

Natalia Stojanowska, radca prawny

Koszty wykonania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydanego na podstawie art. 291 Kodeksu postępowania karnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. (III CZP 96/14) oraz intencji prawodawcy

Execution Costs of a Property Collateral Decision Issued Under Art. 291 of the Penal Procedure Code in the Light of the Supreme Court Resolution of 26 February 2015 (III CZP 96/14) and the Legislator’s Intentions

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 5 grudnia 2016 r., Lublin

Means of Appeal System in the Court Execution Proceedings – a Report on the Polish Nationwide Scientific Conference, 5 December 2016, Lublin

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 9/2017:

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – nowy instrument prawny wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014

A European Account Preservation Order – a New Legal Instrument Introduced by Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council

Justyna Piasecka, adwokat Nadzór judykacyjny jako forma kontroli sądu nad komornikiem. Ograniczenia podejmowania przez sąd czynności nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

Judicial Supervision as a Form of Court Control over a Judicial Officer. Restrictions to the Supervisory Actions Taken by the Court in Accordance with Art.759 § 2 of the Code of Civil Procedure

Paulina Lewandowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 VI 2017 r., P 63/14

A Gloss to the Constitutional Tribunal Judgment of 28 June 2017, P 63/14

Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Sławomir Tkacz, Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, 24 marca 2017 r., Warszawa

Informatisation of Court Execution Proceedings. Polish and Lithuanian Experience. A Report on the Warsaw International Conference of 24 March 2017

Paweł Dzienis, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

W numerze PPE 10/2017:

Konstrukcja gradus executionis w germańskich systemach prawnych

The Concept of Gradus Executionis in the German Law Systems

dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Biegły w postępowaniu egzekucyjnym. Zagadnienia ogólne (część pierwsza)

Court Expert in Execution Proceedings. General Issues (Part One)

Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

„Czyj zysk, tego ryzyko” – czy istnieją określone granice odpowiedzialności komornika sądowego?

„The One Who Gains Is the One Who Ventures” – Are There Any Specified Limits to a Judicial Officer’s Liability?

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Obrona małżonka dłużnika nieobjętego tytułem wykonawczym w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r., III CZP 41/16

Defence of a Spouse of a Debtor not Covered by an Enforcement Title in Enforcement Proceedings. Gloss to the Decision of the Supreme Court of 5 October 2016, III CZP 41/16

Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

 

W numerze PPE 11/2017:

Zajęcie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków

Seizure of a Real Estate being a Part of a Common Property of Spouses

Agnieszka Konieczna – doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, referent prawny

Zmiana charakteru wysłuchania stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego (art. 827 § 1 k.p.c.) a zasada równości stron. Zagadnienia wybrane

Change of the Character of the Parties Interrogation before Enforcement Proceedings Are Stayed or Discontinued (art. 827 § 1 Civil Procedure Code) and the Principle of the Equal Rights of the Parties – with Special Regard to Hearing before Discontinuance due to Ineffective Execution. Selected Issues

Monika Dziewulska, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, asesor komorniczy

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 63/14) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (dotyczącego opłaty stosunkowej za czynności egzekucyjne)

A Gloss to the Constitutional Tribunal Judgment of 28 June 2017 (file no P 63/14) on the Conformity of art. 49 Item 1 of the Law on Judicial Officers and Enforcement Proceedings (Concerning the Proportional Fee for the Enforcement Proceedings)

prof. dr hab. Andrzej Bałaban, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością”, Łódź, 7 kwietnia 2017 r.

Report on the International Science Conference „Notarial Enforcement Titles. Between Tradition and Future”, Łódź, 7 April, 2017

Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi

Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

 

W numerze PPE 12/2017:

Wykorzystanie w praktyce protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika sądowego

Practical Use of the Report Regarding the Current State of Affairs Drawn up by a Judicial Officer

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Izabella Gil prof. UWr, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis i oszacowanie nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po 7 września 2016 r.

Description and Valuation of Property in Enforcement Proceedings Initiated after 7 September 2016

Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Analiza pojęcia nakładu pracy komornika. Postulaty de lege lata i de lege ferenda

Analysis of the Concept of the Workload of a Judicial Officer. Postulates de lege lata and de lege ferenda

Janusz Nowak, doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, asesor komorniczy

Lietuvoje antstolis. Komornik sądowy na Litwie.

System finansowania kosztów egzekucji na Litwie

Lietuvoje antstolis. The Judicial Officer in Lithuania. System of Financing the Execution Costs in Lithuania

Tomasz Chojnacki, dokotorant w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

2016

W numerze PPE 1/2016:

Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników sądowych (zagadnienia wybrane)

The Proper Application of the Provisions of the Code of Criminal Procedure to the Disciplinary Proceedings Against Judicial Officers (Selected Issues)

prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Konstytucyjna dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji o nadaniu klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

The Constitutional Admissibility of an Interlocutory Appeal of a Ruling by a Court of Appeal Concerning the Procedure of Appending an Enforcement Clause, Including a Transfer of Rights

dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560

A Gloss to the Supreme Court Judgment of 19 February 2015 r., III CZP 103/14, OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560

dr Andrzej Olaś, Zakład Postępowania Cywilnego WPiA

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej w Krakowie

Recenzja monografii Ku lepszemu prawu – dyskurs nauki i praktyki. Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej, pod redakcją I. Kunickiego i A. Antkiewicza, Currenda 2015

Review of the Monograph Entitled “Towards Better Law – Discourse Between Science and Practice. Comments Following the Recent Legislative Changes in the Area of Civil Law and Civil Procedure”, Edited by I. Kunicki and A. Antkiewicz, Currenda 2015

dr Grzegorz Sikorski, adwokat

 

W numerze PPE 2/2016:

Opłaty egzekucyjne należne zastępcy komornika, odwołanemu komornikowi, komornikowi, którego powołanie na stanowisko wygasło z mocy prawa, lub spadkobiercom zmarłego komornika

Enforcement Fees Due to a Deputy Judicial Enforcement Officer, a Removed Judicial Enforcement Officer, a Judicial Enforcement Officer in the Case where the Appointment Term Expired ex Lege, or Due to the Beneficiaries of a Deceased Judicial Enforcement Officer

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, Katedra Postępowania Cywilnego WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Egzekucja sądowa roszczenia o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie

The Judicial Execution of the Claim for Removal of the Consequences of the Breach of Personal Rights by Submitting a Statement in the Appropriate form and Content

Maria Kierska, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikantka adwokacka

Tomasz Marek, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki

Przyczyny i skutki opodatkowania komornika sądowego podatkiem VAT

The Reasons and Results of VAT Taxation of a Judicial Officer

Urszula Gęślicka, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego (specjalizacja kryminologia), pracownik kancelaryjny w Kancelarii Komornika Sądowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pięćdziesięciolecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław, 18–20 września 2015 r. (Część 1 – Zasady procesowe a postępowanie rozpoznawcze i wykonawcze)

Fiftieth Anniversary of the Code of Civil Procedure – Experiences and Perspectives

Report Concerning National Congress of Science Departments and Institutes of Civil Procedure, Wrocław, 18–20 September 2015 (Part One – Civil Procedure Rules in Comparison to Court and Enforcement Proceedings)

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 3/2016:

Ochrona osób niewymienionych w tytule wykonawczym przed eksmisją z lokalu mieszkalnego

The Protection of Persons not Enumerated in the Enforcement Title Against the Eviction from the Housing Unit

Dariusz Przyczyna, asesor komorniczy, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym – wybrane zagadnienia proceduralne

The Proceedings to Secure Claims before the Arbitral Court – the Selected Procedural Issues

Maria Kierska, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikantka adwokacka

Tomasz Marek, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant adwokacki

Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311 ze zm.)

Court Clerk in Execution Proceedings after the Amendment of the Polish Civil Procedure Code July 10, 2016 (Journal of Laws 2015, 1311 with Amendments)

Szymon Śniady, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Pięćdziesięciolecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Wrocław 18–20 września 2015 r. (Część II – Informatyzacja i perspektywy postępowania cywilnego)

Fiftieth Anniversary of the Code of Civil Procedure – Experiences and Perspectives Report Concerning National Congress of Science Departments and Institutes of Civil Procedure, Wrocław, 18–20 September 2015 (Part Two – Informatization and Perspectives of the Civil Proceedings)

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 4/2016:

Egzekucja czynności zastępowalnych a rozliczenie sumy przyznanej wierzycielowi

The Enforcement of Replaceable Actions and the Settlement of Amounts Granted to Creditors

dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Powództwo opozycyjne małżonka dłużnika na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 i 8401 k.p.c.

Debtor’s Spouse Adverse Claim Based on Article 840 § 1 Point 3 and Article 8401 of the Code of Civil Procedure

Ewelina Świędrych, studentka podyplomowych studiów prawniczych LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu

Artykuł 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. (sygn. akt P 3/14)

Article 49, Section 1 of the Act of 29 August 1997 on the Judicial Officers and Enforcement Proceedings (u.k.s.e.) in the Light of the Constitutional Tribunal Judgement of 13 October 2015 (File Number P 3/14)

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant Izby Komorniczej w Katowicach

Recenzja monografii Pawła Klechy i Marii Jaroch-Wąsowskiej, Egzekucja z nieruchomości – praktyczny komentarz, Currenda 2015

Review of the Monograph Entitled The Enforcement on the Immovable Assets – Practical Commentary by Paweł Klecha and Maria Jaroch-Wąsowska, Currenda 2015

Maciej Klonowski, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział ds. Komorników Sądowych)

 

W numerze PPE 5/2016:

Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych – część 1

Enforcement of the Obligation to Vacate Premises Fulfilling Housing Needs – Part 1

dr hab. Marcin Walasik, Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małżonek dłużnika jako osoba trzecia legitymowana do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej

The Debtor’s Spouse as a Third Person Entitled to Bring Proceedings to Release a Seized Object from Judicial Enforcement

Kinga Dróżdż, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Znaczenie informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnych praw majątkowych zastawem skarbowym w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – uwagi praktyczne

The Importance of Information on Encumbering Movable Assets or Transferable Property Rights with a Fiscal Pledge in Court Enforcement Proceedings – Practical Comments

dr Piotr Czerski, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie (I Wydział Cywilny)

Etyka zawodowa komornika sądowego – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa, 25 września 2015 r.

Professional Ethics of Judicial Officers – Report from the All-Polish Scientific Conference, Warsaw, 25 September 2015

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 6/2016:

Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych – część 2

Enforcement of the Obligation to Vacate Premises Fulfilling Housing Needs – Part 2

dr hab. Marcin Walasik, Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin do złożenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego

na podstawie przepisu art. 745 § 1 k.p.c.

Time-Limit for Filing a Request for the Award of Costs of Proceedings to Secure a Claim under Article 745 § 1 of the Civil Procedure Code

Agnieszka Jurzec-Jasiecka, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Rola samorządu zawodowego komorników sądowych w demokratycznym państwie prawnym

Role of the Judicial Officers’ Professional Association in the Democratic State

Karol Kosiński, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzja monografii, Etyka zawodowa komornika sądowego, pod redakcją nauk. A. Marciniaka, Currenda 2016

Review of Monograph, Professional Ethics of Judicial Officer, Academic Editing by A. Marciniak, Currenda 2016

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Torbus, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego

 

W numerze PPE 7/2016:

Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?

Can a Judicial Officer be Assigned the Status of a Taxpayer of the Goods and Services Tax Due to the Collection of Fees for Execution Activities?

prof. UJ dr hab. Marta Romańska, Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo obce w postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wybrane

Foreign Law in the Enforcement Proceedings – Selected Issues

Marcin Kostwiński, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi

Wpływ postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie egzekucyjne

The Impact of Bankruptcy Proceedings and Restructuring Proceedings on Enforcement Proceedings

Joanna Stempień, asesor komorniczy w Izbie Komorniczej w Gdańsku

Recenzja monografii, Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, pod red. nauk. A. Marciniaka, Currenda 2016

Review of Monograph, Judicial Enforcement in the Light of International Civil Proceedings, Academic Edidting by A. Marciniak, Currenda 2016

prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

 

W numerze PPE 8/2016:

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r. w zakresie postępowania egzekucyjnego

Amendment of the Code of Civil Procedure of 10 July 2015 Concerning Enforcement Proceedings

prof. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Komornik jako pracodawca

Judicial Officer as an Employer

prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego/Akademia Ignatianum w Krakowie

Wykaz inwentarza – nowa instytucja w polskim prawie spadkowym

A Private Inventory of Inheritance – New Institution in Polish Law of Succession

Martyna Komarowska, pracownik Kancelarii Radców Prawnych

Recenzja monografii Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej, pod red. nauk. A. Marciniaka, Currenda 2016

Review of the Monograph, The Rules Related to the Recovery of the Costs of Judicial Enforcement Proceedings, Edited by A. Marciniak, Currenda 2016

dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok, 20 listopada 2015 r.

Civil Law and Procedure in the Age of Informatisation – Report from the Polish Scientific Conference, Białystok, 20 November 2015

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 9/2016:

Odsetki po nowelizacji z 9 października 2015 r.

Interest After the Amendment 9TH of October 2015

Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

19 Status komornika jako płatnika VAT przy egzekucji z nieruchomości – problemy wybrane

The Status of Court Executive Officers as VAT Tax Payers on the Supply of Goods, Made Under the Execution Procedure Against Immovable Property – Selected Issues

Kinga Moras-Olaś, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny

Ograniczenie egzekucji sądowej i administracyjnej w zakresie przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych

Limitation of the Judicial and Administrative Power of Execution of Goods, with Respect to Items Used for Worship

Michał Ożóg, doktorant w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzja monografii dr. Marcina Uliasza Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Wolters Kluwer 2016

Review of the Monograph by dr Marcin Uliasz Procedure in Cases Concerning the Security of Inheritance, Stocktaking, and the Stocktaking List, Wolters Kluwer 2016

Natalia Wojciechowska, radca prawny

Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Gdańsk 4.12.2015 r.

Court Enforcement Officer – Challenges of the Contemporary Economy. Report from the Polish Scientific Conference, Gdańsk, 4 December 2015

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 10/2016:

Właściwość miejscowa komornika sądowego a zasada perpetuatio fori

Local Jurisdiction of Judicial Officer in Relation to Perpetuatio Fori Principle

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant komorniczy w Izbie Komorniczej w Katowicach

Nowe przepisy o europejskich tytułach wykonawczych

New Regulations on European Enforcement Orders

dr Grzegorz Sikorski, adwokat

Zaskarżenie przed sędzią–komisarzem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – część I

Appeal Before the Judge-commissioner Against Actions of a Bankrupt Detrimental to the Creditors of the Bankruptcy Estate – Part 1

dr Piotr Gil, Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane. Wyniki prac Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych, Karpacz, 13–15 czerwca 2016 r.

The Amendment to the Code of Civil Procedure – Selected Issues. The Results of the Works of National Science and Training Conference for Judicial Officers, Karpacz, 13–15 June 2016

Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi

W numerze PPE 11/2016:

Zasada minimalnej uciążliwości zabezpieczenia orzekanego w postępowaniu karnym

The Principle of Minimal Nuisance of Security Adjudicated in the Criminal Procedure

dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Decyzja administracyjna przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego jako tytuł wykonawczy realizowany tylko w egzekucji sądowej

Administrative Resolution Granting Benefits from the Maintenance Fund as the Enforceable Title Carried out Only in the Court Enforcement Proceedings

Jarosław Ziętara, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia

Zaskarżenie przed sędzią–komisarzem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – bezskuteczność względna – część II

Appeal Before the Judge-commissioner Against Actions of a Bankrupt Detrimental to the Creditors of the Bankruptcy Estate – Relative Inefficiency – Part II

dr Piotr Gil, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Szczecin, 10 czerwca 2016 r.

Legal Professions in Accordance to the Computerization of Civil Procedure – Report from National Scientific Conference, Szczecin, June 10, 2016

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 12/2016:

Cel oddłużeniowy jako jeden z naczelnych celów postępowania upadłościowego

Debt Reduction as One of the Primary Objectives in Bankruptcy Proceedings

dr Przemysław Wołowski, referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej a eksmisja rozumiana jako pewność ochrony przed bezdomnością

The Tasks of Municipalities in Satisfying the Housing Needs of Self-Government Community Members and Eviction, Understood as Certainty of Protection against Homelessness

Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant komorniczy w Izbie Komorniczej w Katowicach

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14

The Gloss to the Resolution of the Supreme Court from 19 February 2015, III CZP 103/14

Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r. – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Gdańsk 19.09.2016 r.

Court Enforcement Proceedings. Key Directions of Changes in 2016 – Report from the Polish Scientific Conference, Gdańsk, 19 September 2016

dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Recenzja monografii Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności, pod redakcją nauk. M. Jabłońskiego i A. Marciniaka

Review of Monograph, Legal Status of Judicial Officer. Contemporary Chellenges, Academic Editing by M. Jabłoński i A. Marciniak

dr hab. Andrzej Zieliński, emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2015:

W numerze PPE 1/2015:

 • Problem obligatoryjnego zawieszenia komornika  w czynnościach w przypadku wniesienia do sądu  tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia
  The Problem of Obligatory Suspension of a Bailiff in Activities  in the Event of Bringing a So-called Subsidiary Indictment to Court  
  prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk, Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wpływ ogłoszenia wobec dłużnika upadłości    z możliwością zawarcia układu na dopuszczalność  prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego  wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo
  Effect of Proclamation of Bankruptcy with the Possibility of an Arrangement on Admissibility of Conducting Proceedings Related to Receivables Secured
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat
 • Wpływ zatarcia skazania i zarządzenia wykonania kary na związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym
   z obowiązkiem naprawienia szkody oraz egzekucję tego obowiązku
  The Impact of Expungement of a Criminal Record and Order to Execute a Penalty on the Binding of a Civil Court by a Sentence with an Obligation to Redress Damage and on the Enforcement of the Obligation
  Wojciech Zatorski, sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy, Przewodniczący Wydziału Cywilnego

W numerze PPE 2/2015:

 • Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej
  Admissibility of Judicial Enforcement
  prof. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia  wybrane (Druk nr 2678 Sejmu VII kadencji).  Głos w dyskusji
  The Proposed Changes in the Code of Civil Procedure  – Selected Issues (Drawft law n. 2678).  Voice in the Debate
  Mariusz Sorysz, Zakład Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Postępowanie egzekucyjne w Belgii
  Enforcement Proceedings in Belgium
  Joanna Kolber, adwokat, Bruksela

W numerze PPE 3/2015:

 • Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego
  A Few Remarks on the Legal Status of the Court Bailiff
  Marcin Kostwiński, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA UŁ, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Łodzi
 • Status prawny dłużnika zajętej wierzytelności w egzekucji sądowej i administracyjnej. Zagadnienia wybrane
  Legal Status of Debtor of the Executed Claim in the Court and Administrative Enforcement Procedure. Selected issues
  Jarosław Ziętara, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, doktorant WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Charakter prawny i dopuszczalność skargi na postanowienia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym
  The Legal Nature and Admissibility of the Complaint Against the Decision of the Court Clerk in the Execution Proceedings
  Szymon Śniady, uczestnik seminarium magisterskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

W numerze PPE 4/2015:

 • W kwestii żądania przez banki opłaty za zawiadomienie komornika o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty w egzekucji z rachunku bankowego
  With Regard to a Request by Banks of a Fee for Notifying a Bailiff about any Existing Impediment to the Transfer  of an Amount Seized in Foreclosure from a Bank Account
  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Inne prawa majątkowe według Kodeksu postępowania  cywilnego jako przedmiot egzekucji sądowej
  Other Property Rights According to the Code of Civil
  Procedure, as a Matter of Judicial Enforcement
  prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wykładnia wyroku
  The Interpretation of Judgments
  mgr Monika Odrowska-Stasiak, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
 • Dochodzenie wierzytelności hipotecznych przez administratora hipoteki
  The Investigation of Mortgage Debt by the Mortgage Administrator
  dr Paweł Bojarski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych we Wrocławiu

W numerze 5/2015:

 • Wybór sposobu egzekucji i ustalenie majątku dłużnika w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678)
  The Choice of the Execution Method and Identification of the Debtor’s Assets in Light of the Proposed Amendments to the Code of Civil Procedure (Parliamentary Paper No. 2678)
  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w rządowym  projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zawartym w druku nr 2678 Sejmu VII kadencji
  Changes of the Enforcement Proceedings in the Government’s  Amendments to the Code of Civil Procedure Included in Parliamentary Paper no. 2678 of the Sejm of 7th Term of Office
  Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 • Czy udzielanie informacji komornikom sądowym oraz wykonywanie dla nich wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne?
  Is Providing Information to Court Bailiffs as Well as Providing Sketches and Extracts for Them From the Land Register Survey Chargeable?
  dr Jacek Drosik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Katowicach

W numerze PPE 6/2015:

 • Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym
  The Newest Amendments to the Provisions on the Proceedings to Secure Claims
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część 1)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 1)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego– problemy praktyczne (część 1)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part 1)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania  cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym
  The Newest Amendments to the Provisions  on the Proceedings to Secure Claims
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania  Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część 1)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 1)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego – problemy praktyczne (część 1)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part 1)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania  Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Recenzja monografii Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, pod red. nauk. A. Marciniaka, Currenda 2015
  A Review of the Monography “Electronization of Judicial Enforcement Proceedings in Poland”, Academic Editing by A. Marciniak, Currenda 2015
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat

W numerze PPE 7/2015:

 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część II)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 2)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego – problemy praktyczne (część II)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part II)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r.,         III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)
  A Gloss to the Supreme Court Judgment of 11 July 2014 r., III CSK 245/13 (Legalis no 1163131, LEX no 1537292)
  Andrzej Olaś, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Recenzja monografii dr. Zenona Knypla Eksmisja a prawa człowieka, Currenda 2015
  A Review of the Monography “Eviction and Human Rights” by Dr Zenon Knypl, Currenda 2015
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych
  Report on the National Research and Training Conference for Court Bailiffs
  Kornelia Ksieniewicz, prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa

W numerze PPE 8/2015:                                     

Zajęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty proceduralne

Share Attachment in a Limited Liability Company – Selected Procedural Aspects

Aleksandra Nadobnik, doktorantka na WPiA Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, aplikantka sędziowska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., sygnatura akt III CZP 26/14

Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 6 June 2014 r., file ref. no. III CZP 26/14 Joanna Stempień, asesor komorniczy w Izbie Komorniczej w Szczecinie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. III CZP 26/14 – uwagi krytyczne

The Resolution of the Supreme Court of 6 June 2014, file ref. no. III CZP 26/14 – Critical remarks

Jakub Karpeta, asesor komorniczy w Izbie Komorniczej w Katowicach

Recenzja monografii Justyny Sadowskiej Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Currenda 2015

Review of the Monograph by Justyna Sadowska, Procedure Before the Voivodeship Panel for Adjudicating in Medical Incidents, Currenda 2015

prof. dr hab. Małgorzata Świderska, Zakład Prawa Medycznego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawozdanie z konferencji Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce zorganizowanej przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

A Report on the Conference “Electronization of Judicial Enforcement Proceedings in Poland”, Organized by the Research and Training Center at the Chamber of Judicial Officers

Kornelia Ksieniewicz, prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa

 

W numerze PPE 9/2015:

Orzeczenie sądu w przedmiocie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej

Court Decision on the Issue of a Joinder of Judicial and Administrative Enforcement

Krystian Koziara, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski

Postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji podpisane przez aplikanta komorniczego jako orzeczenie nieistniejące. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 26/14

Decision on the Determination of Enforcement Costs and on the Completion of Enforcement Signed by a Trainee Bailiff as a Non-Existent Decision. A Gloss to the Supreme Court resolution of 6 June 2014, file ref. III CZP 26/14

dr Piotr Sławicki, Katedra Negocjacji i Mediacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

referendarz sądowy w SR Lublin-Zachód w Lublinie

Polemika z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 26/14

Polemic with the Supreme Court’s Resolution of 6 June 2014, file ref. III CZP 26/14

Angelika Durda, doktorantka Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, asesor komorniczy w kancelarii Komornika Sądowego w Legionowie

Recenzja monografii Wojciecha Tomalaka, Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Review of the Monograph by Wojciech Tomalak „Constitutional and Procedural Status of the Judicial Officer”, Wolters Kluwer, Warsaw 2014

Mariusz Grabowski, doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Sprawozdanie z konferencji „Aktualne projekty ustaw dotyczących zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej” (Toruń, 4–5.12.2014)

A Report on the Conference „Current Bills and Changes Concerning Inheritance Law and Civil Procedure” (Toruń, 4–5.12.2014)

Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu; Maciej Plaskacz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

 

W numerze PPE 10/2015:

Informatyczne instrumenty pozyskiwania informacji przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia

IT Instruments in Acquiring Information by the Bailiff in Enforcement Proceedings. Selected Issues

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego, WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

Tryb i zasady sprzedaży egzekucyjnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku ograniczenia ich zbywalności

Mode and Principles of Sale by a Writ of Execution of Shares in a Limited Liability Company in the Event of Their Limited Transferability

dr Mateusz Dróżdż, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014 r. (II GSK 1466/13)

The Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court of 24 October 2014 (II GSK 1466/13)

dr Tomasz Brzezicki, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jarosław Grajkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Recenzja książki Grzegorza Sikorskiego Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015

Review of the Monograph by Grzegorz Sikorski “Banking Law. Commentary”, C.H. Beck, Warsaw 2015 dr hab. Jerzy Ciszewski, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Informatyzacja postępowania egzekucyjnego – stan obecny i perspektywy. Sprawozdanie z VII konferencji z cyklu „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości”, Warszawa, 20 maja 2015 r.

Computerization of the judicial and enforcement proceedings – current state and perspectives. Report on the VII conference of the series: “Computerization of the justice system” Warsaw, 20 May 2015

dr Aleksandra Klich, Katedra Postępowania Cywilnego, WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W numerze PPE 11/2015:

Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia za pracę w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

The Principle of Continuity of Attachment of Earnings in Court Enforcement Proceedings

dr Renata Borek-Buchajczuk, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

Komornik sądowy jako zawód zaufania publicznego

Judicial Officer as a Public Trust Profession

Karol Kosiński, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej jako podstawowy wyznacznik zakresu odpowiedzialności małżonków za zobowiązania wobec osób trzecich

The Statutory Marital Property Regime as the Primary Determinant of the Statutory Responsibilities of the Spouses for Obligations to Third Parties

Maciej Kaczmarzyk, komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Recenzja monografii Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, pod redakcją naukową Moniki Michalskiej-Marciniak, Currenda 2015

Review of a Monograph Entitled Issues related to means of challenge in civil proceedings, Edited by Monika Michalska-Marciniak, Currenda 2015

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

W numerze PPE 12/2015:

Zastosowanie technologii informacyjnych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na tle prawnoporównawczym

Support of Information Technology in the Enforcement Proceedings Against the Background of Comparative Data

dr Robert Kulski, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Wieczystoksięgowe aspekty sądowego postępowania egzekucyjnego

Land Registry Proceedings Aspects of Execution Proceedings

Ewa Helis-Ostasevici, radca prawny Robert Seweryn, sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie 57 Bankowy tytuł egzekucyjny – zarys instytucji na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Bank Enforcement Order – Outline of the Institution Given the Background of the Judgment of the Constitutional Tribunal of 14 April 2015

Arkadiusz Wróblewski, uczestnik seminarium magisterskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzja monografi i dr Anety Mendrek, Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Currenda 2015

Review of the monograph by Dr Aneta Mendrek “Decisions on Costs of Civil Process”, Currenda 2015

prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

2014:

W numerze PPE 1–2/2014:

 • Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 10 maja 2013 r., wprowadzająca nowe obowiązki nałożone na komorników sądowych
  The Amendment of the Code of Civil Procedure Effected by the Act of Law from the 10th of May 2013, Introducing New Obligations Imposed on Judicial Officers
  prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z mocy prawa
  Discontinue of the Enforcement Proceedings in Civil Cases Under the Law
  dr hab. Józef Jagieła, prof. nadzw. w Katedrze Postępowania Cywilnego II,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pojęcie „wydania nieruchomości” w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
  The Term “Property Release” in the Judicial Enforcement Proceeding
  dr Anna Barańska, Katedra Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uznawanie orzeczeń wydanych w sprawach spadkowych na tle rozporządzenia nr 650/2012
  Recognition of Judgments Delivered in Matters of Succession Against the Background of Regulation No 650/2012
  dr Agata Harast-Sidowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Karnoprawna ochrona komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego
  Protection of a Court Bailiff as a Public Officer Under Criminal Law
  mgr Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

W numerze PPE 3-4/2014:

 • Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a prawo do lokalu socjalnego
  The Execution of the Cooperative Ownership Right to the Premises the Right to a Social Housing
  dr Joanna Mucha, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości Skarbu Państwa – głos w dyskusji
  The Admissibility of the Encumbrance of the Properties of the State Treasury with a Mortgage – an Opinion
  Szymon Romanow, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej
 • Postępowanie o wyjawienie majątku. Próba wykładni art. 9181 k.p.c. Wniosek de lege ferenda
  Assets Disclosure Proceedings. An Attempt to Interpret the Article 9181 of the Code of Civil Procedure.  ’De lege ferenda’ Proposal
  Maciej J. Naworski, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
 • Komornik jako administrator danych osobowych
  A Judicial Enforcement Officer as a Personal Data Administrator
  Artur Flak, asesor komorniczy w kancelarii komorniczej komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie
 • Ochrona wierzycieli w świetle rozwiązań  słowackiego kodeksu karnego
  Protection of Creditors in the Light of the Solutions  of the Slovak Criminal Code
  dr Zygmunt Kukuła

W numerze PPE 5-6/2014:

 • Zakres kompetencji tymczasowego nadzorcy sądowego
  The Competence of the Temporary Court Supervisor
  dr hab. Rafał Adamus, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego,  WPiA Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny
 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu
  The Procedure to Append an Enforcement Clause to a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Stosunek powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności do powództwa o ustalenie nieistnienia egzekwowanego roszczenia
  The Ratio of Action to Deprive the Executive Title Feasibility of the Action to Establish the Non-existence of the Enforced Claims
  dr Joanna Mucha, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego,
  WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Stwierdzenie wykonalności orzeczeń wydanych w sprawach spadkowych
  na tle rozporządzenia nr 650/2012
  Declaration of Enforceability of Judgments Delivered in Matters of Succession  Against the Background of Regulation No 650/2012
  dr Agata Harast-Sidowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Grzywna i areszt w celu przymuszenia dłużnika do wykonania czynności, której inna osoba za niego wykonać nie może
  Fine and Arrest Used to Force a Debtor to Take an Action that Cannot be Performed for him/her by Another Person
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

W numerze PPE 7-8/2014:

 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone w Polsce na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
  The Enforcement Procedure Conducted in Poland on the Basis of a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pobranie i rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
  Collecting and Disposing Lease or Tenancy Rent in the Event of Liquidation Bankruptcy
  dr Tomasz Czech, radca prawny
 • Zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej w egzekucji tzw. czynności niezastępowalnych – rozważania teoretyczne nad zastosowaniem środka przymusu
  Payment of a Specific Sum in the Enforcement of So-called Irreplaceable Activities by a Debtor to a Creditor – Theoretic Considerations on the Application of Coercive Measures
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Eksmisja a prawa człowieka
  Eviction and Human Rights
  dr Zenon Knypl, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku

W numerze ppe 9–10/2014:

 • Powództwa przeciwegzekucyjne wnoszone w Polsce w związku z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym
  Counter-Execution Actions Brought in Poland in Connection with a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Czynności syndyka w niemieckim postępowaniu w sprawach niewypłacalności i polskim postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
  An Official Receiver’s Activities in German Insolvency Proceedings and Polish Bankruptcy Proceedings – Selected Issues
  Mirosław Piechowiak, doktorant WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nabycie nieruchomości na licytacji przez osobę z ujawnionym roszczeniem o zawarcie umowy przyrzeczonej
  The Purchase of a Real Estate by Bidding at an Auction by a Person with a Registered Lease to Sign a Contingent Contract
  Paweł Bojarski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych
 • Podstawy wykreślenia w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
  Bases of Deleting the Entry of Warning about Starting the Execution of Real Estate in the Land Register
  Daniel Jakimiec, referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, doktorant UG
 • Opłata stosunkowa w egzekucji z nieruchomości w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości (art. 927 k.p.c.). Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 27/12
  A Proportional Charge in Enforcement Against Real Property in the Event of a Subsequent Creditor Joining Enforcement Against Real Property (Art. 927 Code of Civil Proceedings). A Gloss to the Resolution of the SC of 18 July 2012, File Reference no. III CZP 27/12
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym         Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

W numerze ppe 11–12/2014:

 • Ochrona osób eksmitowanych przed bezdomnością w świetle obowiązujących przepisów
  Protection of Evicted Persons Against Homelessness in Light of the Current Legislation
  Dariusz Przyczyna, asesor komorniczy, doktorant WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zmiana statusu nieruchomości w toku egzekucji uproszczonej – uwagi na tle zadania (kazusu)
  przygotowanego na egzamin komorniczy 2014
  Change of the Status of the Real Estate in the Course of the Simplified Execution – Comments Made on Background of the Tasks Prepared for the Bailiff Exam 2014
  Adam Wiśniewski, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
 • Nakład pracy komornika jako kryterium ustalenia opłaty egzekucyjnej
  A Bailiff’s Workload as the Determining Criterion for the Enforcement Fee
  dr Zenon Knypl, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku
 • Opinia dotycząca niektórych aspektów statusu prawnego zastępcy komornika sądowego
  Opinion Concerning Some Aspects of the Legal Status for the Substitute Bailiff
  prof. zw. dr hab. Marek Kalinowski,
  Katedra Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu

2013:

W numerze PPE 1-3/2013:

 • Zastosowanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zarządzenia tymczaso-wego, którego wykonanie ma nastąpić w postępowaniu wykonawczym
  The Application of Interim Measures by the European Court of Human Rights which is Going to Be Executed in the Enforcement Proceeding
  dr Przemysław Feliga, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Skutki wydania postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości dla ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych
  Consequences of a Court Decision to Award the Ownership of Immovable Property Bearing on the Limited Rights in Rem to the Property
  Renata Drozd-Sweklej, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., iv CSK 567/08
  Gloss Concerning the Supreme Court’s Judgement of 7 may 2009, iv CSK 567/08
  dr Maciej Muliński, Katedra Postępowania Cywilnego / WPiA Uniwersytetu Łódzkie-go
 • Die Vollstreckungserinnerung (§ 766 zpo)
  Skarga na czynność organu egzekucyjnego według § 766 ZPO
  Prof. Dr. jur. Bettina Heiderhoff, Universität Munster

W numerze PPE 4-6/2013:

 • Kilka uwag na temat obniżenia opłaty egzekucyjnej
  Several Comments on the Subject of the Reduction of the Enforcement Fee
  Dominika Merchel, Zbigniew Merchel, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • Obniżenie opłaty egzekucyjnej
  Reduction of the Enforcement Fee
  Anna Leszczyńska-Gutowska, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 • Problematyka obniżenia opłaty stosunkowej w postępowaniu egzekucyjnym
  The Issue of the Reduction of the Proportional Fee in Enforcement Proceedings
  Paweł Ciszewski, asesor komorniczy
 • Stosowanie art. 773 § 1 k.p.c. po dniu 3 maja 2012 r.
  Application of Art. 773 § 1 of the Code of Civil Procedure After 3 May 2012
  Wojciech Zatorski, sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy, Przewodniczący Wydziału Cy-wilnego
 • Profesor Edmund Wengerek (1913-1978), wybitny znawca postępowania egzeku-cyjnego
  Professor Edmund Wengerek (1913-1978) – Prominent Expert of Enforcement Procedure
  Marcin Owsianka, asesor komorniczy

W numerze PPE 7-9/2013:

 • Kilka uwag o zabezpieczeniu przez zarząd przymusowy na tle rodzajów zabezpie-czenia roszczeń w postępowaniu cywilnym
  Some Comments on Securing Claims by Mandatory Administration in View of the Types of Claim Security Measures in Civil Proceedings
  dr Włodzimierz Głodowski, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Joanna Mucha, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obowiązek komornika sądowego badania faktu ogłoszenia upadłości egzekwowa-nego dłużnika a odpowiedzialność odszkodowawcza
  Court Enforcement Officer’s Duty to Investigate Insolvency Status of the Debtor Under Enforcement in View of Liability for Damages
  Mariusz Budzyński, asesor komorniczy, doktorant WPiA Uniwersytetu Śląskiego
 • Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej i jego skutki procesowe (część 1)
  Scope of the Attachment of Immovable Property in Court Execution and its Proce-dural Consequences (Part I)
  Paweł Soliński, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna w kontekście regulacji eksmisji
  Justice vs. Social Justice in the Context of the Regulation of Eviction
  prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • La notification des actes au regard des droits fondamentaux des justiciables européens
  Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w świetle praw podstawowych osób podlegających ustawodawstwu europejskiemu
  Guillaume Payan, Maitre de conférences à l’Université du Maine (France)

W numerze PPE 10-12/2013:

 • Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
  The Participation of the Judicial Officer in the Bankruptcy Proceedings
  dr hab. Andrzej Jarocha, WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia przez komornika sądowego
  Taking a Side Job or Other Additional Tasks by a Judicial Officer
  dr Tomasz Brzezicki, wpaie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Jarosław Grajkowski, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, Iwo Fisz, aplikant radcowski przy oirp w Toruniu
 • Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej i jego skutki procesowe (część 2)
  Scope of the Attachment of Immovable Property in Court Execution and its Procedural Consequences (Part 2)
  Paweł Soliński, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Przestanki powołania, zakres czynności i pozycja prawna zastępców syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
  Prerequisites for Appointment, Scope of Tasks and the Legal Position of the Deputies for the Receiver, Court Supervisor and
  AdministratorMirosław Piechowiak, radca prawny, doktorant wpaie Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej

(COPE – Committee on Publication Ethics)

 1. Allegations of misconduct

  Journals should have a clearly described process for handling allegations, however they are brought to the journal’s or publisher’s attention. Journals must take seriously allegations of misconduct pre-publication and post-publicationl Policies should include how to handle allegations from whistleblowers.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasno określone procedury dotyczące zarzutów, zaniedbań i błędów w procesie wydawniczym. Wszelkie zarzuty są przez nas traktowane poważnie. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

  ppe@currenda.pl

 2. Authorship and contributorship

  Clear policies (that allow for transparency around who contributed to the work and in what capacity) should be in place for requirements for authorship and contributorship as well as processes for managing potential disputes.

  Wydawnictwo Currenda posiada procedury dotyczące autorstwa i współautorstwa, a także procedury dotyczące zarządzania potencjalnymi zarzutami. Autorzy potwierdzają stosowanie się do powyższych zasad w momencie podpisania umowy wydawniczej.

  Formularz

 3. Complaints and appeals

  Journals should have a clearly described process for handling complaints against the journal, its staff, editorial board or publisher.

  Wydawcy powinni mieć jasno opisany proces składania skarg przeciwko danemu wydaniu, redakcji lub wydawcy. Skargi można składać w formie pisemnej na adres:

  Currenda Sp. z o.o.

  al. Niepodległości 703A

  81–853 Sopot

  lub formie elektronicznej na adres:

  ppe@currenda.pl

  Każda ze skarg zostanie przekazana do: Redaktora Naczelnego czasopisma, Sekretarza oraz/lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa. W przypadku, gdy zarzut dotyczy procedury wydawniczej lub błędu ze strony wydawcy, odpowiedź zostaje udzielona przez przedstawiciela wydawcy. W przypadku, gdy zarzut dotyczy kwestii merytorycznej, zostaje przekazany autorowi, który ma możliwość odniesienia się do niego. Niezależnie od tego, czy autor odniesie się do zarzutu, wydawca udziela odpowiedzi bez nieuzasadnionej zwłoki.

 4. Conflicts of interest/competing interests

  There must be clear definitions of conflicts of interest and processes for handling conflicts of interest of authors, reviewers, editors, journals and publishers, whether identified before or after publication.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasne definicje konfliktów interesów oraz procesy zarządzające takimi konfliktami pomiędzy autorami, recenzentami, redaktorami, samymi publikacjami oraz wydawcami.

  Formularz

 5. Data and reproductibility

  Journals should include policies on data availability and encourage the use of reporting guidelines and registration of clinical trials and other study designs according to standard practice in their discipline.

  Przy wydaniach uwzględniane są procedury dotyczące dostępności danych i sprzyjające użyciu wytycznych ds. raportowania i rejestracji badań klinicznych i innych projektach studiów zgodnie ze standardowymi dla danej dyscypliny praktykami.

  Zasady sporzadania przypisow i skroty

 6. Ethical oversight

  Ethical oversight should include, but is not limited to, policies on consent to publication, publication on vulnerable populations, ethical conduct of research using animals, ethical conduct using human subject, handling confidential data and of business/marketing practices.

  Wydawnictwo Currenda dba o standardy etyczne, co oznacza m.in. przestrzeganie zasad dotyczących: uzyskiwania zgody na publikację, publikowania informacji na temat najsłabszych grup społecznych, etycznego prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt, etycznego postępowania z osobami badanymi, przestrzegania stosownych norm postępowania z danymi poufnymi oraz stosowania etycznych praktyk biznesowych i marketingowych.

 7. Intellectual property

  All policies on intellectual property, including copyright and publishing licenses, should be clearly described. In addition, any costs associated with publishing should be obvious to authors and readers.

  Wydawnictwo Currenda nie pobiera od autorów wynagrodzenia za publikację. Na podstawie podpisanej umowy wydawca wypłaca autorowi wynagrodzenie i uzyskuje wszelkie prawa autorskie.

 8. Journal management

  A well-described and implemented infrastructure is essential, including the business model, policies, processes and software for efficient running of an editorially independent journal, as well as the efficient management and training of editorial boards and editorial and publishing staff.

  Wydawnictwo Currenda posiada nowoczesne informatyczne narzędzia do zarządzania procesami wydawniczymi.

 9. Peer review processes

  All peer review processes must be transparently described and well managed. Journals should provide training for editors and reviewers and have policies on diverse aspects of peer review, especially with respect to adoption of appropriate models of review and processes for handling conflicts of interest, appeals and disputes that may arise in peer review.

  Wydawnictwo Currenda posiada jasną procedurę recenzowania, uwzględniającą procedowanie w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

  Procedura recenzowania

 10. Post-publication discussions and correcitons

  Journals must allow debate post publication either on their site, through the letters to the editor or on an external moderated site, such as PubMed Commons or PubPeer. They must have mechanisms for correcting, revising or retracting articles after publication.

  Wydawca umożliwia debatę na temat danej publikacji za pośrednictwem listów do redakcji kierowanych pod adresem:

  Currenda Sp. z o.o.

  al. Niepodległości 703A

  81–853 Sopot

  lub formie elektronicznej na adres:

  ppe@currenda.pl (dodatek.naukowy@currenda.plwydawnictwo@currenda.pl)

  Planowane jest wdrożenie nowoczesnego systemu – za pośrednictwem Czytelni Currenda, umożliwiającego dyskusję, zostawianie komentarzy.

  Istnieje możliwość publikowania sprostowań, errat i artykułów polemicznych na łamach publikacji Wydawnictwa Currenda oraz stronach internetowych wydawcy.