Przegląd Prawa Egzekucyjnego

ISSN: 1731-030X

„Przegląd Prawa Egzekucyjnego” jest jedynym w Polsce czasopismem specjalistycznym poświęconym egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. Czasopismo to, znane i wydawane od lat, zyskało sobie wielu wiernych Czytelników, którymi są nie tylko komornicy sądowi, ale i sędziowie, adwokaci, radcy prawni oraz pracownicy banków, innych przedsiębiorstw i instytucji, zajmujących się egzekwowaniem należności. W Przeglądzie publikowane są teksty (m.in. artykuły, glosy, opinie, studia, sprawozdania, recenzje) z zakresu ustroju organów egzekucyjnych, ich właściwości, postępowania egzekucyjnego i prowadzonej w jego ramach egzekucji, jak i postępowania zabezpieczającego. Nie brakuje też miejsca dla opracowań poświęconych historii instytucji komornika sądowego i innych organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz opracowań prawnoporównawczych dotyczących systemów egzekucji sądowej na świecie.

 • Redaktor Naczelny: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cieślak
 • Sekretarz Redakcji: Dr Grzegorz Sikorski.
 • Rada Naukowa: Prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Prof. zw. dr hab. Vytautas Nekrosius, Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jakubecki, Dr Tomasz Banach, Dr Anna Barańska, Dr Michał Krakowiak, Dr Rafał Łyszczek oraz Dr Mariusz Sorysz.
 • Redakcja:
  al. Niepodległości 703A
  81-853 Sopot
  T: 58 550 38 75 wewn. 4
 • Email:
  sekretarz redakcji:

Zasady sporządzania przypisów oraz powoływania literatury w publikacjach przygotowywanych na potrzeby „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego”

1. Praca powinna być starannie i rzetelnie udokumentowana. Każdy przypis powinien kończyć się kropką.

2. W pracy powinny być przypisy dolne. Przypisy powinny być ponumerowane. Numeracja przypisów powinna być oddzielna w ramach każdego rozdziału, tj. w każdym rozdziale powinny być przypisy numerowane od 1.

3. Każdy fragment pracy cytowany lub odwołujący się do innej pracy (podręcznika, komentarza, artykułu itp.) powinien kończyć się przypisem.

4. Przypis powinien wyglądać następująco:

a)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora i po raz pierwszy: J. Kowalski, Prawo cywilne, Warszawa 2010, s. 10 i n.

b)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny i korzystamy tylko z jednej jego pracy: J. Kowalski, op. cit., s. 10 i n.

c)      jeżeli cytujemy z pracy jednego autora po raz kolejny, ale korzystamy w publikacji także z innych jego prac, to w skrótowym zapisie podajemy pierwsze słowo lub słowa pracy, tak aby można ją było odróżnić od innych prac tego autora, np.

J. Kowalski, Prawo…, op. cit., s. 12., (druga praca J. Kowalski, System prawa cywilnego, Warszawa 2010, s. 15.) J. Kowalski, System…, op. cit., s. 14.

d)     jeżeli cytujemy pracę, która została napisana pod redakcją jednego lub kilku autorów to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski – redaktor pracy i autor cytowanego fragmentu, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] Prawo Pracy,pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] Prawo…, op. cit., s. 16.

e)       jeżeli cytujemy pracę, która jest napisana przez kilku autorów, to podajemy w przypisie nazwisko tego autora, który napisał cytowany fragment, np. J. Kowalski, M. Nowak, Prawo Pracy, Warszawa 2009, w przypisie: J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak,  Prawo Pracy, Warszawa 2009, s. 15. Przy kolejnym cytowaniu tej pracy zapis skrócony powinien wyglądać:  J. Kowalski [w:] J. Kowalski, M. Nowak, op. cit., s. 16.

f)       jeżeli cytujemy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, to w jego zapisie powinniśmy podać: inicjał imienia autora, jego nazwisko, tytuł artykułu, nazwę czasopisma (w pełnym zapisie lub skróconym, jeżeli operujemy skrótem nazwy czasopisma i skrót ten umieściliśmy w wykazie ważniejszych skrótów), rok wydania oraz numer (nr) lub zeszyt (z.) czasopisma, a także numer stron, np. J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 13 lub  J. Kowalski, Wady oświadczeń woli, PiP 2010, z. 1, s. 13.

g)      jeżeli powołujemy orzeczenie sądu, to w przypisie powinna się znaleźć nazwa sądu, rodzaj orzeczenia lub informacja o tym, że jest to uchwała, data wydania, sygnatura akt oraz miejsce publikacji (pozycja lub numer strony), np. SN w wyroku z dnia 13.02.2007 r., I C 21/07, OSNC 2007/10/116, jeżeli zaś orzeczenie nie zostało opublikowane, to czynimy dopisek „niepubl.”

Do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” można przesyłać artykuły, glosy, studia, recenzje, sprawozdania oraz opinie.

Objętość przesyłanych tekstów nie powinna przekraczać:

 •  w przypadku artykułów, studiów oraz opinii: 70 000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy);
 • w przypadku glos: 32 000 znaków (jw.);
 • w przypadku recenzji: 18 000 znaków (jw.);
 • w przypadku sprawozdań: 7 500 znaków (jw.).

Teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (na dyskietce, płycie lub jako załącznik w poczcie elektronicznej) na adres internetowy: ppe@currenda.pl lub pocztą na adres wydawnictwa.

Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o autorze (w szczególności stopień lub tytuł naukowy, wykonywany zawód, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi zapory „ghostwriting”,  pełną bibliografię uwzględniającą cytowane w artykule źródła oraz streszczenie artykułu (maksymalnie jedna strona). Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie uczelni macierzystej. Tytuł opracowania powinien być w miarę możliwości ujęty syntetycznie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia lub doprecyzowania tytułu za zgodą autora.

W tekście powinny być stosowane przypisy dolne. W przypadku recenzji i sprawozdań liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

W tekście mogą być stosowane skróty. Skróty powinny być rozwinięte w przypisach.

W przypadku glos należy podać tezę glosowanego orzeczenia oraz miejsce jego publikacji. Jeżeli orzeczenie jest niepublikowane lub teza została sformułowana przez autora glosy, należy to wyraźnie zaznaczyć.

W tekście można stosować pogrubienia w celu podkreślenia najistotniejszych tez lub kwestii omawianych w pracy. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą, natomiast cytaty – jedynie zapisać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym («…»).

Nadsyłane materiały powinny uwzględniać specyfikę zapisu bibliograficznego stosowanego w „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”. Tekst główny powinien być pisany czcionką 12, natomiast tekst przypisu – 10, interlinia powinna wynosić 1,5 wiersza. Tekst może być podzielony na punkty i podpunkty. Punkty i podpunkty mogą mieć podtytuły.

Wszystkie materiały przesłane do „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” są oceniane przez recenzentów. W razie zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez autora tekstu.

Przyjęte do druku materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polega nie tylko na eliminacji błędów językowych, ale także na poprawieniu tekstu pod względem logicznym oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzymuje wydruk do korekty. Tekst jest publikowany dopiero po nadesłaniu przez autora korekty autorskiej lub informacji o braku poprawek.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia tekstów do druku, jeżeli nie odpowiadają one minimalnym wymaganiom stawianym tekstom prawniczym lub problematyka przesłanych do publikacji materiałów nie mieści się w specjalistycznym profilu czasopisma.

Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

 

Wykaz skrótów tytułów czasopism:

 •  BMS – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości”
 • BSN – „Biuletyn Sądu Najwyższego”
 • GP – „Gazeta Prawna”
 • GS – „Gazeta Sądowa”
 • KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
 • M.Prawn. – „Monitor Prawniczy”
 • NP – „Nowe Prawo”
 • OSA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
 • OSN – „Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej” (1953–1961), „Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” (1962)
 • OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” (1994–)
 • OSNCP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń
 • Społecznych” (1963–1981), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1982–1994)
 • OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”
 • OSNP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1994–2002), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych” (2003–)
 • OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” (1957–1989), „Orzecznictwo Sądów Polskich” (1990–)
 • OTK ZU – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”
 • PE – „Problemy Egzekucji” (1999–2002)
 • PES – „Problemy Egzekucji Sądowej” (1993–1999)
 • PiP – „Państwo i Prawo”
 • PPC – „Polski Proces Cywilny”
 • PPE – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” (2003–)
 • PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”
 • PPW – „Prawo Papierów Wartościowych”
 • Pr.Bank. – „Prawo Bankowe”
 • Pr.Spółek – „Prawo Spółek”
 • Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
 • PS – „Przegląd Sądowy”
 • PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
 • R.Pr. – „Radca Prawny”
 • RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
 • Sam.Teryt. – „Samorząd Terytorialny”
 • SP – „Studia Prawnicze”
 • SC – „Studia Cywilistyczne”
 • ZOSN – „Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego” (1917–1939, 1945–1952)

 

 • dr hab. Izabella Gil

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład postępowania cywilnego.

 • dr hab. prof. nadzw. Elwira Marszałkowska-Krześ

Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 • dr hab. Andrzej Jarocha

Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Procedura recenzowania tekstów na łamach Przeglądu Prawa Egzekucyjnego:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”)
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów: za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  – Bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
  – Relacje podległości zawodowej
  – Bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji
 5. Recenzja powinna mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji, w tym sporządzania przypisów i powoływania literatury są podane do publicznej wiadomości na niniejszej stronie internetowej.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz do roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Zapora ghostwriting:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Niedopuszczalne jest również deklarowanie autorstwa lub współautorstwa przez osobę, której udział w tworzeniu pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

W związku z powyższym redakcja Przeglądu Prawa Egzekucyjnego wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Wszelkie wykryte przypadki nadużyć w tym zakresie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

W związku z powyżej opisanymi zasadami zapory ghostwritting, autor każdorazowo składa Redakcji odpowiednie oświadczenie.

 

2015:

W numerze PPE 1/2015:

 • Problem obligatoryjnego zawieszenia komornika  w czynnościach w przypadku wniesienia do sądu  tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia
  The Problem of Obligatory Suspension of a Bailiff in Activities  in the Event of Bringing a So-called Subsidiary Indictment to Court  
  prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk, Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wpływ ogłoszenia wobec dłużnika upadłości    z możliwością zawarcia układu na dopuszczalność  prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego  wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo
  Effect of Proclamation of Bankruptcy with the Possibility of an Arrangement on Admissibility of Conducting Proceedings Related to Receivables Secured
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat
 • Wpływ zatarcia skazania i zarządzenia wykonania kary na związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym
   z obowiązkiem naprawienia szkody oraz egzekucję tego obowiązku
  The Impact of Expungement of a Criminal Record and Order to Execute a Penalty on the Binding of a Civil Court by a Sentence with an Obligation to Redress Damage and on the Enforcement of the Obligation
  Wojciech Zatorski, sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy, Przewodniczący Wydziału Cywilnego

W numerze PPE 2/2015:

 • Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej
  Admissibility of Judicial Enforcement
  prof. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia  wybrane (Druk nr 2678 Sejmu VII kadencji).  Głos w dyskusji
  The Proposed Changes in the Code of Civil Procedure  – Selected Issues (Drawft law n. 2678).  Voice in the Debate
  Mariusz Sorysz, Zakład Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Postępowanie egzekucyjne w Belgii
  Enforcement Proceedings in Belgium
  Joanna Kolber, adwokat, Bruksela

W numerze PPE 3/2015:

 • Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego
  A Few Remarks on the Legal Status of the Court Bailiff
  Marcin Kostwiński, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA UŁ, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Łodzi
 • Status prawny dłużnika zajętej wierzytelności w egzekucji sądowej i administracyjnej. Zagadnienia wybrane
  Legal Status of Debtor of the Executed Claim in the Court and Administrative Enforcement Procedure. Selected issues
  Jarosław Ziętara, komornik przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, doktorant WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Charakter prawny i dopuszczalność skargi na postanowienia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym
  The Legal Nature and Admissibility of the Complaint Against the Decision of the Court Clerk in the Execution Proceedings
  Szymon Śniady, uczestnik seminarium magisterskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

W numerze PPE 4/2015:

 • W kwestii żądania przez banki opłaty za zawiadomienie komornika o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty w egzekucji z rachunku bankowego
  With Regard to a Request by Banks of a Fee for Notifying a Bailiff about any Existing Impediment to the Transfer  of an Amount Seized in Foreclosure from a Bank Account
  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Inne prawa majątkowe według Kodeksu postępowania  cywilnego jako przedmiot egzekucji sądowej
  Other Property Rights According to the Code of Civil
  Procedure, as a Matter of Judicial Enforcement
  prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wykładnia wyroku
  The Interpretation of Judgments
  mgr Monika Odrowska-Stasiak, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
 • Dochodzenie wierzytelności hipotecznych przez administratora hipoteki
  The Investigation of Mortgage Debt by the Mortgage Administrator
  dr Paweł Bojarski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych we Wrocławiu

W numerze 5/2015:

 • Wybór sposobu egzekucji i ustalenie majątku dłużnika w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678)
  The Choice of the Execution Method and Identification of the Debtor’s Assets in Light of the Proposed Amendments to the Code of Civil Procedure (Parliamentary Paper No. 2678)
  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w rządowym  projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zawartym w druku nr 2678 Sejmu VII kadencji
  Changes of the Enforcement Proceedings in the Government’s  Amendments to the Code of Civil Procedure Included in Parliamentary Paper no. 2678 of the Sejm of 7th Term of Office
  Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 • Czy udzielanie informacji komornikom sądowym oraz wykonywanie dla nich wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne?
  Is Providing Information to Court Bailiffs as Well as Providing Sketches and Extracts for Them From the Land Register Survey Chargeable?
  dr Jacek Drosik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Katowicach

W numerze PPE 6/2015:

 • Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym
  The Newest Amendments to the Provisions on the Proceedings to Secure Claims
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część 1)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 1)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego– problemy praktyczne (część 1)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part 1)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania  cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym
  The Newest Amendments to the Provisions  on the Proceedings to Secure Claims
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania  Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część 1)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 1)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego – problemy praktyczne (część 1)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part 1)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania  Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Recenzja monografii Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, pod red. nauk. A. Marciniaka, Currenda 2015
  A Review of the Monography “Electronization of Judicial Enforcement Proceedings in Poland”, Academic Editing by A. Marciniak, Currenda 2015
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat

W numerze PPE 7/2015:

 • Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część II)
  Writs of Execution which Arise in Proceeding Conducted by Committee for Adjudication of Medical Events (Part 2)
  Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi
 • Uprawnienia aplikanta komorniczego – problemy praktyczne (część II)
  A Trainee Bailiff’s Powers – Practical Issues (Part II)
  dr Joanna Studzińska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r.,         III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)
  A Gloss to the Supreme Court Judgment of 11 July 2014 r., III CSK 245/13 (Legalis no 1163131, LEX no 1537292)
  Andrzej Olaś, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Recenzja monografii dr. Zenona Knypla Eksmisja a prawa człowieka, Currenda 2015
  A Review of the Monography “Eviction and Human Rights” by Dr Zenon Knypl, Currenda 2015
  dr Grzegorz Sikorski, adwokat
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych
  Report on the National Research and Training Conference for Court Bailiffs
  Kornelia Ksieniewicz, prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa

2014:

W numerze PPE 1–2/2014:

 • Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 10 maja 2013 r., wprowadzająca nowe obowiązki nałożone na komorników sądowych
  The Amendment of the Code of Civil Procedure Effected by the Act of Law from the 10th of May 2013, Introducing New Obligations Imposed on Judicial Officers
  prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, Katedra Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z mocy prawa
  Discontinue of the Enforcement Proceedings in Civil Cases Under the Law
  dr hab. Józef Jagieła, prof. nadzw. w Katedrze Postępowania Cywilnego II,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pojęcie „wydania nieruchomości” w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
  The Term “Property Release” in the Judicial Enforcement Proceeding
  dr Anna Barańska, Katedra Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uznawanie orzeczeń wydanych w sprawach spadkowych na tle rozporządzenia nr 650/2012
  Recognition of Judgments Delivered in Matters of Succession Against the Background of Regulation No 650/2012
  dr Agata Harast-Sidowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Karnoprawna ochrona komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego
  Protection of a Court Bailiff as a Public Officer Under Criminal Law
  mgr Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

W numerze PPE 3-4/2014:

 • Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a prawo do lokalu socjalnego
  The Execution of the Cooperative Ownership Right to the Premises the Right to a Social Housing
  dr Joanna Mucha, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dopuszczalność obciążenia hipoteką nieruchomości Skarbu Państwa – głos w dyskusji
  The Admissibility of the Encumbrance of the Properties of the State Treasury with a Mortgage – an Opinion
  Szymon Romanow, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej
 • Postępowanie o wyjawienie majątku. Próba wykładni art. 9181 k.p.c. Wniosek de lege ferenda
  Assets Disclosure Proceedings. An Attempt to Interpret the Article 9181 of the Code of Civil Procedure.  ’De lege ferenda’ Proposal
  Maciej J. Naworski, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
 • Komornik jako administrator danych osobowych
  A Judicial Enforcement Officer as a Personal Data Administrator
  Artur Flak, asesor komorniczy w kancelarii komorniczej komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie
 • Ochrona wierzycieli w świetle rozwiązań  słowackiego kodeksu karnego
  Protection of Creditors in the Light of the Solutions  of the Slovak Criminal Code
  dr Zygmunt Kukuła

W numerze PPE 5-6/2014:

 • Zakres kompetencji tymczasowego nadzorcy sądowego
  The Competence of the Temporary Court Supervisor
  dr hab. Rafał Adamus, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego,  WPiA Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny
 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu
  The Procedure to Append an Enforcement Clause to a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Stosunek powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności do powództwa o ustalenie nieistnienia egzekwowanego roszczenia
  The Ratio of Action to Deprive the Executive Title Feasibility of the Action to Establish the Non-existence of the Enforced Claims
  dr Joanna Mucha, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego,
  WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Stwierdzenie wykonalności orzeczeń wydanych w sprawach spadkowych
  na tle rozporządzenia nr 650/2012
  Declaration of Enforceability of Judgments Delivered in Matters of Succession  Against the Background of Regulation No 650/2012
  dr Agata Harast-Sidowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Grzywna i areszt w celu przymuszenia dłużnika do wykonania czynności, której inna osoba za niego wykonać nie może
  Fine and Arrest Used to Force a Debtor to Take an Action that Cannot be Performed for him/her by Another Person
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

W numerze PPE 7-8/2014:

 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone w Polsce na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
  The Enforcement Procedure Conducted in Poland on the Basis of a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I,
  WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pobranie i rozporządzenie czynszem najmu lub dzierżawy w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
  Collecting and Disposing Lease or Tenancy Rent in the Event of Liquidation Bankruptcy
  dr Tomasz Czech, radca prawny
 • Zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej w egzekucji tzw. czynności niezastępowalnych – rozważania teoretyczne nad zastosowaniem środka przymusu
  Payment of a Specific Sum in the Enforcement of So-called Irreplaceable Activities by a Debtor to a Creditor – Theoretic Considerations on the Application of Coercive Measures
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Eksmisja a prawa człowieka
  Eviction and Human Rights
  dr Zenon Knypl, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku

W numerze ppe 9–10/2014:

 • Powództwa przeciwegzekucyjne wnoszone w Polsce w związku z Europejskim Tytułem Egzekucyjnym
  Counter-Execution Actions Brought in Poland in Connection with a European Enforcement Order
  dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • Czynności syndyka w niemieckim postępowaniu w sprawach niewypłacalności i polskim postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
  An Official Receiver’s Activities in German Insolvency Proceedings and Polish Bankruptcy Proceedings – Selected Issues
  Mirosław Piechowiak, doktorant WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nabycie nieruchomości na licytacji przez osobę z ujawnionym roszczeniem o zawarcie umowy przyrzeczonej
  The Purchase of a Real Estate by Bidding at an Auction by a Person with a Registered Lease to Sign a Contingent Contract
  Paweł Bojarski, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych
 • Podstawy wykreślenia w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
  Bases of Deleting the Entry of Warning about Starting the Execution of Real Estate in the Land Register
  Daniel Jakimiec, referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, doktorant UG
 • Opłata stosunkowa w egzekucji z nieruchomości w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości (art. 927 k.p.c.). Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 27/12
  A Proportional Charge in Enforcement Against Real Property in the Event of a Subsequent Creditor Joining Enforcement Against Real Property (Art. 927 Code of Civil Proceedings). A Gloss to the Resolution of the SC of 18 July 2012, File Reference no. III CZP 27/12
  Artur Żurowicz, asesor komorniczy przy Sądzie Rejonowym         Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

W numerze ppe 11–12/2014:

 • Ochrona osób eksmitowanych przed bezdomnością w świetle obowiązujących przepisów
  Protection of Evicted Persons Against Homelessness in Light of the Current Legislation
  Dariusz Przyczyna, asesor komorniczy, doktorant WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zmiana statusu nieruchomości w toku egzekucji uproszczonej – uwagi na tle zadania (kazusu)
  przygotowanego na egzamin komorniczy 2014
  Change of the Status of the Real Estate in the Course of the Simplified Execution – Comments Made on Background of the Tasks Prepared for the Bailiff Exam 2014
  Adam Wiśniewski, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
 • Nakład pracy komornika jako kryterium ustalenia opłaty egzekucyjnej
  A Bailiff’s Workload as the Determining Criterion for the Enforcement Fee
  dr Zenon Knypl, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku
 • Opinia dotycząca niektórych aspektów statusu prawnego zastępcy komornika sądowego
  Opinion Concerning Some Aspects of the Legal Status for the Substitute Bailiff
  prof. zw. dr hab. Marek Kalinowski,
  Katedra Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu

2013:

W numerze PPE 1-3/2013:

 • Zastosowanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka zarządzenia tymczaso-wego, którego wykonanie ma nastąpić w postępowaniu wykonawczym
  The Application of Interim Measures by the European Court of Human Rights which is Going to Be Executed in the Enforcement Proceeding
  dr Przemysław Feliga, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Skutki wydania postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości dla ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych
  Consequences of a Court Decision to Award the Ownership of Immovable Property Bearing on the Limited Rights in Rem to the Property
  Renata Drozd-Sweklej, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., iv CSK 567/08
  Gloss Concerning the Supreme Court’s Judgement of 7 may 2009, iv CSK 567/08
  dr Maciej Muliński, Katedra Postępowania Cywilnego / WPiA Uniwersytetu Łódzkie-go
 • Die Vollstreckungserinnerung (§ 766 zpo)
  Skarga na czynność organu egzekucyjnego według § 766 ZPO
  Prof. Dr. jur. Bettina Heiderhoff, Universität Munster

W numerze PPE 4-6/2013:

 • Kilka uwag na temat obniżenia opłaty egzekucyjnej
  Several Comments on the Subject of the Reduction of the Enforcement Fee
  Dominika Merchel, Zbigniew Merchel, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • Obniżenie opłaty egzekucyjnej
  Reduction of the Enforcement Fee
  Anna Leszczyńska-Gutowska, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
 • Problematyka obniżenia opłaty stosunkowej w postępowaniu egzekucyjnym
  The Issue of the Reduction of the Proportional Fee in Enforcement Proceedings
  Paweł Ciszewski, asesor komorniczy
 • Stosowanie art. 773 § 1 k.p.c. po dniu 3 maja 2012 r.
  Application of Art. 773 § 1 of the Code of Civil Procedure After 3 May 2012
  Wojciech Zatorski, sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy, Przewodniczący Wydziału Cy-wilnego
 • Profesor Edmund Wengerek (1913-1978), wybitny znawca postępowania egzeku-cyjnego
  Professor Edmund Wengerek (1913-1978) – Prominent Expert of Enforcement Procedure
  Marcin Owsianka, asesor komorniczy

W numerze PPE 7-9/2013:

 • Kilka uwag o zabezpieczeniu przez zarząd przymusowy na tle rodzajów zabezpie-czenia roszczeń w postępowaniu cywilnym
  Some Comments on Securing Claims by Mandatory Administration in View of the Types of Claim Security Measures in Civil Proceedings
  dr Włodzimierz Głodowski, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Joanna Mucha, WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obowiązek komornika sądowego badania faktu ogłoszenia upadłości egzekwowa-nego dłużnika a odpowiedzialność odszkodowawcza
  Court Enforcement Officer’s Duty to Investigate Insolvency Status of the Debtor Under Enforcement in View of Liability for Damages
  Mariusz Budzyński, asesor komorniczy, doktorant WPiA Uniwersytetu Śląskiego
 • Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej i jego skutki procesowe (część 1)
  Scope of the Attachment of Immovable Property in Court Execution and its Proce-dural Consequences (Part I)
  Paweł Soliński, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna w kontekście regulacji eksmisji
  Justice vs. Social Justice in the Context of the Regulation of Eviction
  prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
 • La notification des actes au regard des droits fondamentaux des justiciables européens
  Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w świetle praw podstawowych osób podlegających ustawodawstwu europejskiemu
  Guillaume Payan, Maitre de conférences à l’Université du Maine (France)

W numerze PPE 10-12/2013:

 • Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
  The Participation of the Judicial Officer in the Bankruptcy Proceedings
  dr hab. Andrzej Jarocha, WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia przez komornika sądowego
  Taking a Side Job or Other Additional Tasks by a Judicial Officer
  dr Tomasz Brzezicki, wpaie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Jarosław Grajkowski, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, Iwo Fisz, aplikant radcowski przy oirp w Toruniu
 • Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej i jego skutki procesowe (część 2)
  Scope of the Attachment of Immovable Property in Court Execution and its Procedural Consequences (Part 2)
  Paweł Soliński, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 • Przestanki powołania, zakres czynności i pozycja prawna zastępców syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
  Prerequisites for Appointment, Scope of Tasks and the Legal Position of the Deputies for the Receiver, Court Supervisor and
  AdministratorMirosław Piechowiak, radca prawny, doktorant wpaie Uniwersytetu Wrocławskiego