Przejdź do treści

Wydawnictwo Currenda

Archiwalne spisy treści Przeglądu Prawa Egzekucyjnego

Jedyne w Polsce czasopismo specjalistyczne poświęcone egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. Piszą u nas teoretycy i praktycy, bo spojrzenie z różnych perspektyw jest dla nas ważne.

Archiwalne spisy treści

PPE 2/2024

Zwiń
Rozwiń
Egzekucja sądowa czynności niezastępowalnej A.D. 2024 – wybrane zagadnienia de lege lata i de lege ferenda
Andrzej Jakubecki
Połączenie kilku sądowych postępowań egzekucyjnych toczących się co do nieruchomości. Zagadnienia wybrane
Józef Jagieła
Uciążliwość egzekucji sądowej z nieruchomości jako podstawa do odmowy jej wszczęcia
Ireneusz Wolwiak
System środków zaskarżenia w polskim cywilnym postępowaniu procesowym i egzekucyjnym (od dawnego do obecnego Kodeksu postępowania cywilnego)
Joanna Bodio
Zakres zajęcia nieruchomości w egzekucji sądowej
Joanna Derlatka
Nowe przepisy o zaświadczeniach dotyczących orzeczeń sądów polskich w sprawach objętych zakresem rozporządzenia Bruksela II ter (art. 795(11 a)–795(11c) k.p.c.)
Bartosz Trocha
Możliwość wykorzystania mediacji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
Neringa Gaubienė, Kristina Pranevičienė
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego za 2023 rok z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych
Agnieszka Laskowska-Hulisz, Arnold Pustkowski

PPE 1/2024

Zwiń
Rozwiń
Słowo wstępne od Redaktora Naczelnego
Egzekucja sądowa z kilku nieruchomości dłużnika stanowiących całość gospodarczą
Andrzej Jarocha
Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji sądowej z nieruchomości
Tadeusz Zembrzuski
Zabezpieczenie należności alimentacyjnych przyszłych w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji (fundusz żelazny)
Anna Kościółek
Egzekucja sądowa dotycząca nieruchomości a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Jakub Biernat
Egzekucja świadczeń pieniężnych z przedmiotów wirtualnych
Filip Manikowski
Wybrane zagadnienia z zakresu egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oddanego w najem okazjonalny
Justyna Sadowska
Zachowanie terminu do wniesienia pisma procesowego, podjęcie zawieszonego postępowania, przyznanie kosztów mediatorowi, protokół mediacji oraz ugoda zawarta przed mediatorem. Komentarz do art. 165, 181, 183(5), 1831(3) i 183(14) k.p.c. zmienionych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
Ireneusz Kunicki
Podstawa wpisu do księgi wieczystej hipoteki powstałej z mocy samego prawa (art. 1037 § 3 k.p.c.). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2023 r., III CZP 153/22
Grzegorz Wolak
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego za rok 2022 z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych
Agnieszka Laskowska-Hulisz
Tworzenie prostego i skutecznego postępowania cywilnego od uzyskania tytułu wykonawczego do jego wykonania: rozwiązania legislacyjne, doktrynalne i orzecznicze. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Konstancja, 5–6 października 2023 r.
Małgorzata Pędziszczak
Lista recenzentów „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” w 2023 roku

PPE 12/2023

Zwiń
Rozwiń
Zajęcie rachunku bankowego a kredyt w rachunku
dr hab. Artur Nowacki, prof. UW, Katedra Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Uregulowanie podziału odpowiedzialności pomiędzy zastępowanym komornikiem a jego zastępcą w art. 50 u.k.s.
dr Grzegorz Kamieński, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wymóg aktualności operatu szacunkowego w postępowaniu egzekucyjnym
Michał Najman, doktorant w Katedrze Polityki i Prawa WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Doręczenie pisma za pośrednictwem komornika, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym oraz pouczenia stron. Komentarz do art. 1392 k.p.c., 1481 k.p.c. i 1561 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 11/2023

Zwiń
Rozwiń
Wykonywanie wyroków arbitrażowych w Afryce – 30 lat Wspólnoty OHADA. Zalety, słabości i szanse rozwoju
dr Jarosław Pączek, adwokat, członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrów w Londynie
Dopuszczalność ustalenia opłaty stosunkowej z art. 30 u.k.k. w przypadku odmowy wszczęcia egzekucji
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r., II AKa 266/21
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2022 r., II AKa 266/21
Doręczenia pism sądowych. Komentarz do art. 133, 135, 136, 139 i 1391 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 10/2023

Zwiń
Rozwiń
Wspomnienie o Profesorze Januszu Jankowskim
prof. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
dr Grzegorz Kamieński, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
W kwestii dopuszczalności skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, wydanych w postępowaniu egzekucyjnym – część 2
dr Monika Ged, radca prawny (OIRP w Gdańsku)
Doręczenie korespondencji sądowej pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego po zmianach dokonanych na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
dr Łukasz Zamojski, Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
Adwokat albo radca prawny ustanowiony przez sąd, pisma procesowe oraz doręczenia. Komentarz do art. 118, 126, 12811, 1301a i 132 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 9/2023

Zwiń
Rozwiń
W kwestii dopuszczalności skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, wydanych w postępowaniu egzekucyjnym – część 1
dr Monika Ged, radca prawny (OIRP w Gdańsku)
Ocena zasadności wniosku wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wraz z wnioskiem o uchylenie dokonanych zajęć. Analiza sposobu rozstrzygnięcia wniosku przez organ egzekucyjny
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku
Kacper Szczechowicz, asesor komorniczy, Izba Komornicza w Łodzi
Koszty postępowania oraz koszty mediacji. Komentarz do art. 98 i 981 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 8/2023

Zwiń
Rozwiń
Wytoczenie powództwa przez podmiot zagraniczny a doręczenia komornicze – uwagi na tle art. 1392 k.p.c.
dr Bartosz Trocha, radca prawny (OIRP w Łodzi)
Wydłużenie terminu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości (art. 967 k.p.c.)
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Wskazanie majątku dłużnika solidarnego jako przesłanka uwolnienia osoby trzeciej od skutków skargi pauliańskiej
dr Łukasz Kamiński, radca prawny (OIRP w Gdańsku) Piotr Kamiński, student piątego roku prawa na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Pełnomocnictwo do doręczeń oraz pełnomocnictwo procesowe. Komentarz do art. 88 i 91 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 7/2023

Zwiń
Rozwiń
Transformacja cyfrowa decyzji sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i dążenie do skuteczności
dr Neringa Gaubienė, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa
Analiza uprawnień i wzajemnej relacji organów nadzorczych nad komornikiem sądowym oraz charakter jego odpowiedzialności dyscyplinarnej – zarys problemu
Jakub Bródka, student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Wyłączenie sędziego, reprezentacja strony oraz pełnomocnictwo procesowe. Komentarz do art. 531 k.p.c., 68 k.p.c. i 87 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

PPE 6/2023

Zwiń
Rozwiń
Odmowa wszczęcia egzekucji po nowelizacji k.p.c. z 9 marca 2023 r. – zagadnienia wybrane
dr hab. Andrzej Olaś, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat
Skarga pauliańska – środek prawny przeciwko rozporządzeniu przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków
Marek Kułak, adwokat w Katowickiej Izbie Adwokackiej
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 maja 2021 r.
dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej; funkcjonariusz Policji
Właściwość rzeczowa sądu i wyłączenie sędziego. Wprowadzenie oraz komentarz do przepisów art. 17 i 49 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 5/2023

Zwiń
Rozwiń
Wybrane ograniczenia egzekucji z ruchomości na podstawie art. 829 k.p.c. – część 2
dr Urszula Moszczyńska, aplikantka XIV rocznika aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości – problemy wybrane
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Nowy model i zasady rekrutacji na aplikację po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych – wybrane zagadnienia
Marta Pawłowska, uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawnik w kancelarii komorniczej
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2022 r., VI SA/Wa 1196/22
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

PPE 4/2023

Zwiń
Rozwiń
Prawo do asystencji przy czynnościach egzekucyjnych komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
dr hab. Andrzej Olaś, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat
Wybrane ograniczenia egzekucji z ruchomości na podstawie art. 829 k.p.c. – część 1
dr Urszula Moszczyńska, aplikantka XIV rocznika aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Czy interes wierzyciela to interes publiczny?
dr Grzegorz Kamieński, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej pozwala na przyspieszenie egzekucji?
dr Arkadiusz Sadza, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

PPE 3/2023

Zwiń
Rozwiń
Koszty doręczeń elektronicznych jako wydatek komornika
dr hab. Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Ewolucja przepisów o zażaleniu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a dewolutywny paradygmat postępowania zażaleniowego
dr Joanna Derlatka, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPiNS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Opłata egzekucyjna należna w razie upadku tytułu wykonawczego
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Opłata egzekucyjna w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji po śmierci dłużnika. Glosa do uchwały SN z dnia 27 stycznia 2022 r., III CZP 36/22
Piotr Blus, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, zastępca Przewodniczącego II Wydziału Cywilnego dr Paweł Sławicki, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

PPE 2/2023

Zwiń
Rozwiń
Wyłączenia podmiotowe z przetargu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Immunitet egzekucyjny
Kacper Szczechowicz, asesor komorniczy, Izba Komornicza w Łodzi
Pojęcie niebudzącego wątpliwości dowodu na piśmie – uwagi na gruncie art. 822 k.p.c. oraz art. 845 § 22 k.p.c.
Antoni Żukowski, autor ukończył aplikację adwokacką (ORA w Warszawie)
Przedawnienie roszczenia a oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Glosa do uchwały SN z dnia 26 kwietnia 2022 r., III CZP 91/22
prof. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (afiliacja); kierownik Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych Uniwersytetu Łódzkiego; profesor z tytułem honorowym zwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

PPE 1/2023

Zwiń
Rozwiń
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w toku licytacji komorniczej
Kacper Szczechowicz, asesor komorniczy, Izba Komornicza w Łodzi
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – wybrane problemy i zagadnienia
Marta Pawłowska, uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Zarzut przedawnienia w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2022 r., III CZP 44/22
dr hab. Grzegorz Wolak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie; sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2022 roku, III CZP 21/22
Paweł Bieżuński, radca prawny

PPE 12/2022

Zwiń
Rozwiń
Kilka uwag do wykładni art. 19 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży; sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
„Zarzut wewnątrzunijny” czy „niezgodność z prawem” zawsze oznacza „brak zastosowania”? Mainstream przeciwko Niemcom – nowy rozdział znanej już opowieści
dr Jarosław Pączek, adwokat, członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrów w Londynie
Między zmiennością a racjonalnością – publicyzacja egzekucji sądowej (część 2). Analiza i ocena wybranych zmian legislacyjnych z lat 2015–2018
Jakub Bródka, student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2021 r., III CZP 52/20
dr Joanna May, Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PPE 11/2022

Zwiń
Rozwiń
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym – wnioski de lege lata i de lege ferenda
dr Grzegorz Kamieński, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Godność dłużnika. Idea godności człowieka a ograniczenia egzekucji sądowej
Tomasz Chojnacki, komornik sądowy przy SR w Obornikach
Między zmiennością a racjonalnością – prywatyzacja egzekucji sądowej (część 1). Analiza i ocena wybranych zmian legislacyjnych w latach 1997–2015
Jakub Bródka, student IV roku prawa na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Ogłoszenie upadłości dłużnika a możliwość przysądzenia własności nieruchomości (lub użytkowania wieczystego). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2021 r., III CZP 77/20
dr hab. Grzegorz Wolak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie; sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

PPE 10/2022

Zwiń
Rozwiń
Teleinformatyczne poszukiwanie majątku dłużnika i jego zajęcie w egzekucji świadczeń pieniężnych na przykładzie włoskiego prawa egzekucyjnego
dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Obowiązek zawiadamiania trzeciodłużnika o ukończeniu postępowania egzekucyjnego (art. 826 § 2 k.p.c.)
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Zapomniana regulacja – art. 779 § 1 k.p.c. (egzekucja ze spadku)
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Doręczenie komornicze. Postulaty de lege ferenda
Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat

PPE 9/2022

Zwiń
Rozwiń
Reglamentacja prawna i zakres zastosowania elektronicznej licytacji ruchomości
dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Analiza zasadności ustalenia opłaty końcowej przez komornika sądowego w sytuacji, gdy wierzyciel jest podmiotem zwolnionym od uiszczania tej opłaty
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Licytacja elektroniczna jako podstawowy sposób sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym – wnioski de lege ferenda
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym
Kacper Szczechowicz, asesor komorniczy, Izba Komornicza w Łodzi

PPE 8/2022

Zwiń
Rozwiń
Odpowiedzialność karna za przestępstwo faworyzowania wierzycieli, a jej wyłączenie przy spłacie wierzytelności uprzywilejowanych
dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej; funkcjonariusz Policji
Dopuszczalność i charakter prawny zażalenia w postępowaniu klauzulowym
Anna Jaroniewska, prawnik w kancelarii adwokackiej
Analiza zastępstwa długotrwałego na przykładzie art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy o komornikach sądowych – problemy praktyczne
Marta Pawłowska, uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2022, III CZP 32/22 (częściowo krytyczna)
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie

PPE 7/2022

Zwiń
Rozwiń
Wybrane uwagi odnośnie do art. 827 § 1 k.p.c.
dr Janusz Nowak, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska – praktyczne aspekty
Marta Pawłowska, uczestniczka prawniczego seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Wykonanie postanowień sądu przez placówki dyplomatyczne i konsularne Ukrainy: przegląd legislacyjny i praktyczny
Svitlana Belikova, doktor nauk prawnych, Starszy Radca ds. Sprawiedliwości, Rada Najwyższa Ukrainy, asystent konsultanta, Kijów, Ukraina Mykola Mishchuk, doktor nauk prawnych, zasłużony prawnik Ukrainy, profesor nadzwyczajny Wydziału Wsparcia Prawnego Bezpieczeństwa Biznesu, Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Kijów, Ukraina
O właściwości sądu do rozpoznania zażalenia na zarządzenie przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r. (III CZP 69/20)
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

PPE 6/2022

Zwiń
Rozwiń
Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem na postępowania egzekucyjne
dr Karolina Ochocińska, radca prawny
Oczywista niecelowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku zgonu dłużnika przed wszczęciem tego postępowania
Monika Dziewulska, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN
Problem pobierania opłaty z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Przysądzenie własności nieruchomości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2021 roku (III CZP 77/20)
prof. dr hab. Sławomir Cieślak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (afiliacja); kierownik Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych Uniwersytetu Łódzkiego; profesor z tytułem honorowym zwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej „Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym” (Łódź, 08.04.2022 r./online)
Szymon Śniady, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, asesor sądowy Sądu Rejonowego dla Łodzi–Widzewa w Łodzi

PPE 5/2022

Zwiń
Rozwiń
Przywileje egzekucyjne dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą
dr hab. Aneta Łazarska, wykładowczyni Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
O stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., w toku egzekucji z nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej przez tę egzekucję
dr Arkadiusz Sadza, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Egzekucja obowiązku wydania rzeczy ruchomej
Kacper Szczechowicz, aplikant II roku aplikacji komorniczej, Izba Komornicza w Łodzi
Ochrona prawa do własności ziemi przez pryzmat rozwiązywania sporów o grunty
Svitlana Belikova, doktor nauk prawnych, Starszy Radca ds. Sprawiedliwości, Rada Najwyższa Ukrainy, asystent konsultanta, Kijów, Ukraina Mykola Mishchuk, doktor nauk prawnych, zasłużony prawnik Ukrainy, profesor nadzwyczajny Wydziału Wsparcia Prawnego Bezpieczeństwa Biznesu, Państwowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Kijów, Ukraina

PPE 4/2022

Zwiń
Rozwiń
Uzasadnienie postanowienia o zatwierdzeniu ugody zawartej przed mediatorem i postanowienia o stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
dr Piotr Sławicki, adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Poszukiwanie przez komornika sądowego aktualnego adresu zamieszkania pozwanego na podstawie art. 3b Ustawy o komornikach sądowych
Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Doręczenie komornicze jako nieegzekucyjna czynność komorników sądowych
Paweł Czyszkowski, doktorant w Instytucie Nauk Administracyjnych, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – analiza nowelizacji
Martyna Gimlewicz, studentka V roku prawa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

PPE 3/2022

Zwiń
Rozwiń
Rozważania na temat zasadności pobrania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako wierzyciela opłaty stałej z art. 29 ust. 4 u.k.k.
dr Joanna Szachta, prawnik w kancelarii komorniczej
Wpływ postępowania karnego i postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe na status komornika sądowego
dr Sebastian Kowalski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP Uniwersytetu Zielonogórskiego; sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
Pozostawienie należności przypadającej wierzycielowi hipotecznemu na rachunku depozytowym – zagadnienia praktyczne
Michał Mikołajczak, radca prawny
Swoboda świadczenia usług i swoboda przedsiębiorczości a zawód komornika sądowego
Karolina Pawiłowicz, doktorantka w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

PPE 2/2022

Zwiń
Rozwiń
(Nie)dopuszczalność powołania spółki partnerskiej do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dopuszczalność wydawania przez komornika sądowego częściowych postanowień w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego oraz charakter tych postanowień
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Wykonalność orzeczeń arbitrażowych w sprawach z zakresu prawa pracy
Łukasz Wydra, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat
Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 60/19 (częściowo krytyczna)
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie

PPE 1/2022

Zwiń
Rozwiń
Konflikty interesów w arbitrażu Dommo, Vidatel oraz Saad – trzy doniosłe wyroki Paryskiego Sądu Apelacyjnego – Wydział Międzynarodowych Spraw Cywilnych
dr Jarosław Pączek, adwokat, Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (London); Izba Adwokacka w Warszawie
Ograniczenia egzekucji wprowadzone ustawami przeciwdziałającymi skutkom COVID-19
Michał Iżel, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Miarkowanie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych – zagadnienia wybrane
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa
Kacper Szczechowicz, aplikant II roku aplikacji komorniczej, Izba Komornicza w Łodzi

PPE 12/2021

Zwiń
Rozwiń
Aksjologiczna ocena projektu z dnia 26 sierpnia 2021 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (Ud 156)
prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego (afiliacja); profesor z tytułem honorowym zwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wpływ umorzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości na podstawie art. 985 § 1 k.p.c. na udzielone wierzycielowi zabezpieczenie w postaci obciążenia nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową
dr hab. Grzegorz Wolak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy; sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Ważność umowy arbitrażowej – potencjalny zarzut jurysdykcyjny. Kabab-Ji przeciwko Kout Food Group – anglo-francuska rywalizacja czy może większy, nierozwiązany problem?
dr Jarosław Pączek, adwokat, Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (London); Izba Adwokacka w Warszawie
Doręczenie korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika sądowego – uwagi praktyczne
Michał Iżel, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 11/2021

Zwiń
Rozwiń
O niedopuszczalnej fragmentacji postępowania egzekucyjnego (wybrane zagadnienia na tle skargi Gniado przeciwko Polsce)
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Opłaty egzekucyjne w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. po dniu 1 stycznia 2019 r.
Michał Iżel, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Dokonywanie doręczeń przez komorników sądowych – zagadnienia wybrane
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2021 r. (III CZP 89/19). Kwestia odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zabezpieczającym wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Daniel Kawecki, doktorant w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie

PPE 10/2021

Zwiń
Rozwiń
O wymogach formalnych skargi na przewlekłość postępowania cywilnego
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Wysłuchanie wierzyciela w świetle art. 801 § 4 k.p.c.
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym
Tomasz Orlik, uczestnik seminarium doktoranckiego w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w sprawach o separację
Mirosława Jesion, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

PPE 9/2021

Zwiń
Rozwiń
Stosowanie sankcji kosztowej (art. 30 u.k.k.) w praktyce komorniczej – cz. II
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Immunitet egzekucyjny państwa – ile pozostało z zasady pacta sunt servanda w arbitrażu inwestycyjnym?
dr Jarosław Pączek, adwokat, Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (London); Izba Adwokacka w Warszawie
O obowiązku uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania cywilnego i jego ograniczeniach
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Problem ograniczenia egzekucji ze świadczenia otrzymywanego przez zleceniobiorcę z tytułu umowy zlecenia
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej

PPE 8/2021

Zwiń
Rozwiń
Stosowanie sankcji kosztowej (art. 30 u.k.k.) w praktyce komorniczej – cz. I
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Odpowiedzialność rolnika za szkody wyrządzone przez zwierzęta a ograniczenia egzekucji sądowej
dr Paweł Dzienis, sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku
Stosowanie art. 44(2) k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym
Paweł Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Charakterystyka przepisów ukraińskich dotyczących wykonania wyroków sądowych związanych z egzekwowaniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
Svetlana Belikova, Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court of the Institute for Special Training of the National Academy of Prosecution of Ukraine, Candidate of Law, Senior Counselor of Justice, Kiev, Ukraine

PPE 7/2021

Zwiń
Rozwiń
Zakaz nadużycia prawa procesowego (art. 4(1) w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) w postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wybrane
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Ustanowienie zarządcy w egzekucji w związku z zajęciem udziału w spółce z o.o.
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Wybrane aspekty egzekucji czynności zastępowalnych
Kacper Szczechowicz, aplikant II roku aplikacji komorniczej, Izba Komornicza w Łodzi
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2018 roku, IX Cz 88/18 (doręczenia realizowane przez komornika sądowego w obrocie międzynarodowym)
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie

PPE 6/2021

Zwiń
Rozwiń
Wybrane uwagi dotyczące pojęcia bezskuteczności egzekucji
dr Janusz Nowak, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Halliburton v. Chubb. Obowiązek ujawnienia okoliczności dotyczących bezstronności i niezależności arbitra – zwyczaj czy obowiązująca norma prawa?
dr Jarosław Pączek, adwokat, FCIArb
Europejski tytuł egzekucyjny
Karolina Pawiłowicz
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (II GSK 560/20). Dyskryminacja komornika ze względu na wiek, czyli niezgodność art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych z dyrektywą 2000/78/WE
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (WNSiH); sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

PPE 5/2021

Zwiń
Rozwiń
Dodatkowy opis i oszacowanie w praktyce
Mateusz Pietrzyk, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Skarga na przewlekłość postępowania w sprawie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
Przemysław Jadłowski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Właściwości egzekwowania postanowień sądowych: przegląd legislacyjny
Svetlana Belikova, Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court of the Institute for Special Training of the National Academy of Prosecution of Ukraine, Candidate of Law, Senior Counselor of Justice, Kiev, Ukraine
Z problematyki skutków zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po jego zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III CZP 13/20
dr hab. Grzegorz Wolak, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Wydział I Cywilny; wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

PPE 4/2021

Zwiń
Rozwiń
Rozważania wokół konstytucyjności regulacji art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w kontekście wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (WNSiH); sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
Kilka uwag o statusie prawnym komornika sądowego
Tomasz Orlik, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Licytacja lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika
Paweł Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. (III CZP 63/18). Podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym po uprzednim wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia a możliwość domagania się zwrotu świadczenia na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu
dr hab. Grzegorz Wolak, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny; wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

PPE 3/2021

Zwiń
Rozwiń
Wykonanie i egzekucja grzywien nałożonych w postępowaniu karnym
dr Tomasz Sobecki, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Obowiązek uzupełnienia wykształcenia przez komorników sądowych – rozważania illa in extremis limitibus
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (WNSiH); sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
Różnice w uzasadnianiu postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym na zasadach ogólnych i w postępowaniu egzekucyjnym
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Przegląd praktyki Sądu Najwyższego dotyczący postępowań wykonawczych
Svetlana Belikova, Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court of the Institute for Special Training of the National Academy of Prosecution of Ukraine, Candidate of Law, Senior Counselor of Justice, Kiev, Ukraine Olena Draganow, Doctor of Law, Vice-rector for research work of the University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PPE 2/2021

Zwiń
Rozwiń
Minimalne wynagrodzenie za pracę jako kwota wolna od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
dr Janusz Nowak, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej w obecnym stanie prawnym
Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Nowelizacja prawa upadłościowego z 2019 r. w zakresie upadłości konsumenckiej na tle rozwiązań o niewypłacalnych dłużnikach w Anglii i Walii
Sylwia Sierszeń, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Rozliczenie kosztów doręczenia korespondencji w toku postępowania egzekucyjnego
Tomasz Badura, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

PPE 1/2021

Zwiń
Rozwiń
Sprawność egzekucji sądowej – wybrane zagadnienia praktyczne
prof. dr hab. Piotr Pogonowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Udział w postępowaniu egzekucyjnym dłużnika pozbawionego reprezentacji
dr Ireneusz Wolwiak, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
O obowiązku komornika zawiadomienia sądu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położonej na obszarze właściwości kilku sadów rejonowych
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Ocena regulacji właściwości sądu w sprawach ze skargi na czynności komornika po dniu 1 stycznia 2019 roku
Przemysław Jadłowski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 12/2020

Zwiń
Rozwiń
Ograniczenie wyznaczenia i przeprowadzenia licytacji nieruchomości z mocy art. 9521 k.p.c.
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Wyrok w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości a umorzenie z urzędu egzekucji skierowanej do nieruchomości
dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie; Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Instytucja zwolnienia komornika sądowego z zachowania tajemnicy zawodowej
dr Cezary Paweł Waldziński, adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; SSR w Grajewie
Upadłość banku a zastrzeżenie prawa własności rzeczy
dr Grzegorz Kamieński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

PPE 11/2020

Zwiń
Rozwiń
Efektywne wykonywanie orzeczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem w świetle standardów strasburskich
dr hab. prof. UŁa Aneta Łazarska, Katedra Prawa Cywilnego WPiA Uczelni Łazarskiego; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Wykonanie postanowienia o ściągnięciu kosztów sądowych z zasądzonego roszczenia – zagadnienia wybrane
dr hab. Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Zachod w Lublinie
Przerwanie biegu terminu przedawnienia w toku sądowego postępowania egzekucyjnego wobec wierzyciela hipotecznego
Łukasz Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny Piotr Kamiński
Wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
Karolina Pawiłowicz

PPE 10/2020

Zwiń
Rozwiń
O stosowaniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zgodnie ze standardami strasburskimi (wybrane zagadnienia)
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Kumulacja podstaw umorzenia a wysokość opłaty – opłata stała czy stosunkowa?
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Dowód z zeznań świadka na piśmie w świetle art. 2711 Kodeksu postępowania cywilnego
Magdalena Maria Substelna
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 r. (VKK 119/18)
dr hab. Zygmunt Kukuła, funkcjonariusz Policji w Bielsku Białej; pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej

PPE 9/2020

Zwiń
Rozwiń
Egzekucja sądowa ze wszystkich udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie; Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Zaliczanie środków pieniężnych wpływających na zajęty rachunek bankowy na spłatę kredytu w rachunku
dr Tomasz Czech
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika jako warunek żądania dalszego prowadzenia egzekucji (art. 801 § 4 k.p.c.)
Aleksander Nowak, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ukraińskie nakazy sądowe i ich egzekucja na terytorium innych państw: aspekty teoretyczne i praktyczne
Svetlana Belikova, Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court of the Institute for Special Training of the National Academy of Prosecution of Ukraine, Candidate of Law, Senior Counselor of Justice, Kiev, Ukraine

PPE 8/2020

Zwiń
Rozwiń
Sytuacja prawna zwierzęcia w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym
dr Urszula Moszczyńska, asystent w Sądzie Rejonowym w Słupsku
Wybrane uwagi odnośnie do art. 29 ust. 4 u.k.k. oraz art. 29 ust. 5 u.k.k. Postulat de lege ferenda
dr Janusz Nowak, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Oświadczenie majątkowe komornika sądowego – zagadnienie właściwego określenia wzoru formularza
dr Sebastian Kowalski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP Uniwersytetu Zielonogórskiego
Powództwa przeciwegzekucyjne – charakter prawny, podstawy oraz zasady rozstrzygania o kosztach procesu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zastosowania art. 101 k.p.c.
Ewa Jędrzejewska, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny

PPE 7/2020

Zwiń
Rozwiń
Wpływ ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych na jawność postępowania upadłościowego
dr Przemysław Wołowski, starszy referent sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa
Ustalanie nierównych udziałów w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego
Marek Kułak, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego lub do jego podważenia w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności w świetle przepisów bezwzględnie obowiązujących na danym terytorium
Jarosław Pączek, adwokat, FCIArb
Wykreślenie hipotek obciążających nieruchomość, obwieszczenie o licytacji statku morskiego, doręczenie planu podziału oraz zawieszenie postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Komentarz do art. 1003, 1019, 1027 i 1083 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 6/2020

Zwiń
Rozwiń
O terminie rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania (uwagi na tle stosowania art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki)
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
W kwestii wprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnych
Artur Żurowicz, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego; komornik sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2019 r. (V KK 109/18)
dr hab. Zygmunt Kukuła, funkcjonariusz Policji w Bielsku Białej; pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej
Wyjawienie majątku, nadzór nad egzekucją z nieruchomości, obwieszczenia w egzekucji z nieruchomości, utrwalanie przebiegu licytacji i przybicie nieruchomości. Komentarz do art. 916, 9211, 945, 955, 956, 972 i 987 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 5/2020

Zwiń
Rozwiń
Czy ulega przedawnieniu opłata egzekucyjna ustalona przez komornika prawomocnym postanowieniem wydanym w oparciu o art. 770 k.p.c.?
dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie; Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Zastępstwo komornika
Joanna Biernacka, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Orzeczenie arbitrażowe jako dokument egzekwowalny
Jurgis Bartkus, Vilnius University, Faculty of Law, Department of Private Law
Sprzedaż licytacyjna ruchomości, licytacja elektroniczna i wyjawienie majątku. Komentarz do art. 867, 8792, 8796 i 913 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 4/2020

Zwiń
Rozwiń
Wybrane aspekty egzekucji czynności niezastępowalnych
dr Urszula Moszczyńska, asystent w Sądzie Rejonowym w Słupsku
Zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
Łukasz Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny, Malwina Słomińska-Chełmowska, radca prawny
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 275/07) – termin wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji a wpis w księdze wieczystej zajęcia nieruchomości
dr Daniel Jakimiec, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Dozór nad zajętą ruchomością oraz sprzedaż ruchomości z wolnej ręki. Komentarz do art. 855 i 8641 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 3/2020

Zwiń
Rozwiń
Uwagi dotyczące ewolucji skargi na czynność komornika z art. 767 k.p.c.
dr Janusz Nowak
Możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania skargowego – wybrane zagadnienia na tle wykładni art. 767 § 6 k.p.c.
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Udział prokuratora w postępowaniach egzekucyjnych zgodnie z obecnym stanem prawnym na Ukrainie
Svetlana Belikova, Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court of the Institute for Special Training of the National Academy of Prosecution of Ukraine, Candidate of Law, Senior Counselor of Justice, Kiev, Ukraine
Oszacowanie wartości zajętej ruchomości. Komentarz do art. 853 k.p.c. zmodyfikowanego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne”, Kraków, 29 listopada 2019 r.
dr Joanna Derlatka, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPAiZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adwokat

PPE 2/2020

Zwiń
Rozwiń
Elektroniczne akta komornicze – elementy składowe i ich archiwizowanie
dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego
Dobra osobiste dłużnika i ich ochrona w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane zagadnienia
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Egzekucja przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim
Monika Ged, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; asesor komorniczy
Właściwość komornika przy egzekucji z ruchomości, zajęcie ruchomości nienależącej do dłużnika i doręczenie protokołu zajęcia. Komentarz do art. 844, 845 i 847 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 1/2020

Zwiń
Rozwiń
Maksymalne i minimalne opłaty egzekucyjne w razie umorzenia sądowego postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 1 k.p.c.
dr Janusz Nowak, asesor komorniczy
Czyny zabronione dotyczące opłat egzekucyjnych w Kodeksie karnym skarbowym
dr Sebastian Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu; Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rozwiązania ustrojowe egzekucji sądowej a prawo do sądu
Aleksander Nowak, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz ograniczenia egzekucji. Komentarz do art. 820, 8211, 824, 825, 829 i 833 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 12/2019

Zwiń
Rozwiń
Udział Policji w czynnościach egzekucyjnych w świetle zmian dokonanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.)
Marek Lewandowski, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
Pozycja wierzyciela w egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku
Marta Lewandowska-Mroczkowska, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2018 r. (III KK 373/17, Lex nr 2495930)
dr hab. Zygmunt Kukuła, funkcjonariusz Policji w Bielsku Białej; pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej
Pouczenie o ograniczeniach egzekucji, utrwalanie czynności egzekucyjnych oraz granice czasowe dokonywania czynności przez komornika. Komentarz do art. 805, 8091 i 810 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Charakter prawny i skutki odmowy wszczęcia egzekucji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 11/2019

Zwiń
Rozwiń
Wpływ zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na toczące się postępowania egzekucyjne
dr Grzegorz Julke, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Jednostki samorządu terytorialnego a problematyka art. 29 ust. 6 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Split payment w kontekście zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz art. 1025 k.p.c.
Adam Andruszkiewicz, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Złożenie wykazu majątku i poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika. Komentarz do art. 8011 i 8012 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 10/2019

Zwiń
Rozwiń
Zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności w walucie obcej
dr hab. Artur Nowacki, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny
Poszukiwanie majątku w świetle zmian ustawowych
Joanna Biernacka, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Zmiana stanu prawnego jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 107/17
dr hab. prof. WSPiA Grzegorz Wolak, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie; Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Wniosek o wszczęcie egzekucji oraz postępowanie w razie zagrożenia bezskutecznością egzekucji i co do bezzasadnych wniosków wierzyciela. Komentarz do art. 796 i 801 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 9/2019

Zwiń
Rozwiń
Areszt statku w polskim i w norweskim porządku prawnym. Zagadnienia podstawowe
dr Urszula Moszczyńska, asystent w Sądzie Rejonowym w Słupsku
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzanej przez komornika sądowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Agnieszka Domoń, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; referendarz sądowy w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r. (III CZP 60/18)
dr hab. Grzegorz Wolak, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, wiceprezes i zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Właściwość komornika sądowego, kompetencje Policji i skarga na czynności komornika. Komentarz do art. 7633, 765 i 767 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 8/2019

Zwiń
Rozwiń
Ochrona podczas zawieszenia postępowania egzekucyjnego w zakresie prawa dłużnika do rachunku bankowego, wynagrodzenia i innych świadczeń okresowych (uwagi na tle art. 8211 k.p.c.)
dr hab. Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uczelni Łazarskiego
Zarzut spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c.) – konsekwencje dla wykładni przepisów o potrąceniu w procesie cywilnym
dr Arkadiusz Sadza, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Wyłączenie komornika sądowego. Komentarz do art. 7632 k.p.c. dodanego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy” – Warszawa, 31 maja 2019 r.
Joanna Biernacka (Stempień), doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

PPE 7/2019

Zwiń
Rozwiń
Ustalenie przez komornika majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela
dr Joanna Derlatka, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPAiZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adwokat
Właściwość komornika sądowego w toku egzekucji z nieruchomości – zagadnienia wybrane
Monika Dziewulska, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; asesor komorniczy
Rola Krajowego Rejestru Zadłużonych w instytucji upadłości konsumenckiej
Agnieszka Gębczyńska, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wybór formy złożenia wniosku, termin do podjęcia czynności, uzyskiwanie informacji i pouczenie uczestników przez komornika. Komentarz do art. 760, 761 i 7631 k.p.c. zmodyfikowanych ustawą z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 6/2019

Zwiń
Rozwiń
Opłata komornicza ustalona prawomocnym postanowieniem komornika jako koszt postępowania upadłościowego
SSR dr Paweł Janda, Kierownik Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego w Instytucie Allerhanda w Krakowie
Dyspozycyjność w zakresie wyboru drogi zaspokojenia należności wierzyciela w postępowaniu cywilnym
Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 2017 r. (II Aka 262/17, Lex nr 2382791)
dr hab. Zygmunt Kukuła, funkcjonariusz Policji w Bielsku Białej; pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej

PPE 5/2019

Zwiń
Rozwiń
Udział i status zarządcy sukcesyjnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
dr Joanna Derlatka, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPAiZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; adwokat
Wybrane uwagi dotyczące postanowień wydawanych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
dr Janusz Nowak, asesor komorniczy
O zakresie kognicji sądu egzekucyjnego związanej z operatem szacunkowym służącym za podstawę dokonywanego opisu i oszacowania nieruchomości. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 26 stycznia 2018 r. (II CSK 117/17)
dr Andrzej Stempniak, sędzia w stanie spoczynku
Opłata stała należna od wierzyciela w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję kosztów sądowych
prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 4/2019

Zwiń
Rozwiń
Ochrona pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji RP – zarys problematyki
dr Katarzyna Bomba, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przesłanki odmowy wykonywania orzeczeń i ugód arbitrażowych na tle projektu konwencji o międzynarodowym wykonywaniu umów i wyroków arbitrażowych (Projekt z Miami) – część 2
Jarosław Pączek, adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie
Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym – część 2
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Zasady ustalania wysokości składek członkowskich na samorząd komorniczy w nowej ustawie o komornikach sądowych
dr hab. Piotr Rączka, Zakład Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu

PPE 3/2019

Zwiń
Rozwiń
O dopuszczalności zmiany w trybie art. 759 § 2 k.p.c. prawomocnego postanowienia komornika sądowego
dr hab. Grzegorz Wolak, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, wiceprezes i zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Przesłanki odmowy wykonywania orzeczeń i ugód arbitrażowych na tle projektu konwencji o międzynarodowym wykonywaniu umów i wyroków arbitrażowych (Projekt z Miami) – część 1
Jarosław Pączek, adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie
Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym – część 1
Joanna Szachta, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; prawnik w kancelarii komorniczej
Stosowanie ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych do wynagrodzeń należnych w sprawach wszczętych przed wejściem w życie tej ustawy
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Katedra Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu

PPE 2/2019

Zwiń
Rozwiń
Zaspokojenie wierzyciela w wyniku czynności egzekucyjnej a bezskuteczność czynności upadłego w rozumieniu art. 128 Prawa upadłościowego
prof. UO dr hab. Rafał Adamus, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego
Egzekucja z nieruchomości rolnych po 30 kwietnia 2016 r. Problemy podjęte w judykaturze
Urszula Moszczyńska, prawnik – współpracownik kancelarii adwokackiej
O konieczności dokonania dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości w związku z treścią przepisu art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Jan Niemiec, asesor komorniczy
Legitymacja do zaskarżenia postanowienia sądu o uchyleniu czynności komornika i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016 r. (III CZP 37/16)
Artur Grajewski, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, wykładowca KSSiP dr Paweł Dzienis, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, wykładowca KSSiP

PPE 1/2019

Zwiń
Rozwiń
Kwoty wolne od zajęcia w egzekucji z rachunku bankowego na podstawie art. 54 prawa bankowego
dr Janusz Nowak, asesor komorniczy
Egzekucja z rachunku bankowego komornika sądowego w świetle ustawy o komornikach sądowych
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie egzekucji sądowej
Magdalena Tybor, aplikantka w Izbie Adwokackiej w Krakowie
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Komornicy sądowi i egzekucja według przewidywanych zmian ustawowych” – Poznań, 19 października 2018 r.
Joanna Biernacka (Stempień), doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

PPE 12/2018

Zwiń
Rozwiń
Przychód czy wynagrodzenie prowizyjne, czyli o problemie intertemporalnym
dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Struktura i wielkość kancelarii komorniczych, a skuteczność egzekucji w związku ze zmianami art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – część II
Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach
Egzekucja należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Natalia Kublin, asesor komorniczy; słuchaczka seminarium doktoranckiego w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. (III CZP 98/17)
Maciej Klonowski, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział Prawa Cywilnego)

PPE 11/2018

Zwiń
Rozwiń
Zabezpieczenie roszczenia a zabezpieczenie udzielane w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; profesor zwyczajny w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Struktura i wielkość kancelarii komorniczych, a skuteczność egzekucji w związku ze zmianami art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – część I
Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach
Praworządność a swobodny przepływ orzeczeń sądowych w zglobalizowanej Europie
dr Magdalena Konopacka, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA Uniwersytetu Gdańskiego; odbywa staż badawczy w ramach projektu ‘Judges under Stress’ (JuS) w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo
O kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Adam Andruszkiewicz, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

PPE 10/2018

Zwiń
Rozwiń
Powołanie przez komornika sądowego inspektora ochrony danych
prof. zw. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Skarga na czynności komornika sądowego w nowej przestrzeni prawnej – zagadnienia wybrane
dr Joanna Derlatka, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPZiA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Czy można prowadzić egzekucję z wkładu mieszkaniowego?
Mariusz Liskowski, doktorant w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, asesor komorniczy
Przesłanki oraz minimalne standardy wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
Paulina Lewandowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PPE 9/2018

Zwiń
Rozwiń
Zakres obowiązywania art. 759 § 2 k.p.c. w odniesieniu do prawomocnych postanowień komornika kończących postępowanie egzekucyjne
Adam Andruszkiewicz, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Informatyzacja akt komorniczych – przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia komornika sądowego, stron i uczestników postępowania, oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zakładanie i udostępnianie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Edyta Bryzgalska, sędzia Sądu Rejonowego w Koninie
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r. (III CZP 56/16, OSNC 2017/6/68)
dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Księgi jubileuszowej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu
dr Grzegorz Sikorski, adwokat

PPE 8/2018

Zwiń
Rozwiń
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
dr Aneta Łazarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uczelni Łazarskiego
Wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
Egzekucja sądowa z nieruchomości rolnej
Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy Przemysław Biernacki, notariusz
Ograniczenia egzekucji z przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne (art. 830 k.p.c.)
Aleksander Nowak, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu

PPE 7/2018

Zwiń
Rozwiń
Przestępstwo udaremnienia egzekucji z punktu widzenia dorobku orzecznictwa sądowego
dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, funkcjonariusz Policji w Bielsku-Białej
Charakter prawny powództw służących obronie przed egzekucją uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym
Michał Szulczewski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Obowiązki sądowego i administracyjnego organu egzekucyjnego w postępowaniu o wpis do księgi wieczystej w egzekucji z nieruchomości
Tomasz Kwiecień, doradca podatkowy
Kognicja sądu w postępowaniu klauzulowym z art. 788 k.p.c. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 15/15
Przemysław Jadłowski, uczestnik seminarium magisterskiego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

PPE 6/2018

Zwiń
Rozwiń
Nabycie własności rzeczy od obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym
dr Przemysław Wołowski, referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek w świetle zasady dyspozycyjności
Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Sławomira Kotas, asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” – Białystok, 23 marca 2018 r.
Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

PPE 5/2018

Zwiń
Rozwiń
Skutki zajęcia udziałów w spółce z o.o. w postępowaniu egzekucyjnym a możliwość wykonywania uprawnień korporacyjnych przez wierzyciela oraz dłużnika
Sławomir Bielski, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego
Pełnomocnictwo procesowe a system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Konstytucyjność rozszerzenia kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym
Szymon Śniady, aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Prawne podstawy pobierania opłaty stosunkowej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., P 63/14
prof. zw. dr hab. Mariusz Jabłoński, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

PPE 4/2018

Zwiń
Rozwiń
Skutki proceduralne awarii systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie cywilne
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
O legitymacji rady izby komorniczej w postępowaniu administracyjnym w sprawie powołania na wolne stanowisko komornika sądowego
Dominika Branicka, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Brzezicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Funkcje opłaty stosunkowej od świadczeń wyegzekwowanych – postulaty de lege ferenda
Janusz Nowak, doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, asesor komorniczy
Uwagi na gruncie uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 6 listopada 2007 r. (III CZP 93/07). Część druga
Maciej Klonowski, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział ds. komorników sądowych)

PPE 3/2018

Zwiń
Rozwiń
W kwestii dopuszczalności zastosowania przy egzekucji z rachunku bankowego ograniczeń egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postepowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Pojęcie bezskuteczności egzekucji i jej znaczenie na gruncie norm prawa materialnego w praktyce sadowej
Urszula Moszczyńska, doktorantka w Zakładzie Postepowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi na gruncie uchwały Sadu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 6 listopada 2007 r. (III CZP 93/07). Część pierwsza
Maciej Klonowski, sędzia Sadu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości (Wydział ds. komorników sadowych)
O kontynuowaniu egzekucji przez komorników na podstawie odpisów administracyjnych tytułów wykonawczych po 8 września 2016 r.
Adam Andruszkiewicz, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

PPE 2/2018

Zwiń
Rozwiń
Zajęcie zamienne w germańskich systemach prawnych
dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Biegły w postępowaniu egzekucyjnym (część trzecia). Zagadnienia szczegółowe, oszacowanie nieruchomości i statku morskiego
Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2016 r., III CZP 56/16, dla postępowań egzekucyjnych z udziałem banków
Artur Grajewski, wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie Małgorzata Żmijewska, aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Tomasz Kwiecień, doradca podatkowy

PPE 1/2018

Zwiń
Rozwiń
Egzekucja z udziału małżonka w składnikach majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
dr hab. Grzegorz Wolak, wiceprezes i przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Czy otwarcie i przeszukanie mieszkania dłużnika przez komornika na podstawie art. 814 § 1 zd. 1 k.p.c. spełnia wymogi art. 50 Konstytucji RP?
Arkadiusz Brodziak, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego
Biegły w postępowaniu egzekucyjnym (część druga). Zagadnienia szczegółowe
Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Wykreślenie wpisów hipotecznych powstałych po udzieleniu przybicia, a przed przysądzeniem własności nieruchomości nabytej w toku postępowania egzekucyjnego
ariusz Budnik, adwokat Łukasz Kamiński, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny

PPE 12/2017

Zwiń
Rozwiń
Wykorzystanie w praktyce protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika sądowego
prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Izabella Gil prof. UWr, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Opis i oszacowanie nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych po 7 września 2016 r.
Andrzej Antkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Analiza pojęcia nakładu pracy komornika. Postulaty de lege lata i de lege ferenda
Janusz Nowak, doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, asesor komorniczy
Lietuvoje antstolis. Komornik sądowy na Litwie. System finansowania kosztów egzekucji na Litwie
Tomasz Chojnacki, dokotorant w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

PPE 11/2017

Zwiń
Rozwiń
Zajęcie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków
Agnieszka Konieczna – doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, referent prawny
Zmiana charakteru wysłuchania stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego (art. 827 § 1 k.p.c.) a zasada równości stron. Zagadnienia wybrane
Monika Dziewulska, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, asesor komorniczy
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 63/14) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (dotyczącego opłaty stosunkowej za czynności egzekucyjne)
prof. dr hab. Andrzej Bałaban, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Notarialne tytuły egzekucyjne. Między tradycją a przyszłością”, Łódź, 7 kwietnia 2017 r.
Justyna Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka notarialna w Izbie Notarialnej w Łodzi Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

PPE 10/2017

Zwiń
Rozwiń
Konstrukcja gradus executionis w germańskich systemach prawnych
dr Maciej Muliński, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Biegły w postępowaniu egzekucyjnym. Zagadnienia ogólne (część pierwsza)
Joanna Lipińska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
„Czyj zysk, tego ryzyko” – czy istnieją określone granice odpowiedzialności komornika sądowego?
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obrona małżonka dłużnika nieobjętego tytułem wykonawczym w postępowaniu egzekucyjnym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r., III CZP 41/16
Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

PPE 9/2017

Zwiń
Rozwiń
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – nowy instrument prawny wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014
Justyna Piasecka, adwokat Nadzór judykacyjny jako forma kontroli sądu nad komornikiem. Ograniczenia podejmowania przez sąd czynności nadzorczych w trybie art. 759 § 2 k.p.c.
Nadzór sądowy jako forma kontroli sądowej nad funkcjonariuszem sądowym. Ograniczenia czynności nadzorczych podejmowanych przez sąd na podstawie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego
Paulina Lewandowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 VI 2017 r., P 63/14
Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Dr hab. Sławomir Tkacz, Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, 24 marca 2017 r., Warszawa
Paweł Dzienis, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

PPE 8/2017

Zwiń
Rozwiń
Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
O implementacji do polskiego porządku prawnego art. 41–43 rozporządzenia Bruksela 1 bis
Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach
Skarga na czynności komornika – problemy intertemporalne. Uwagi praktyczne
Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Natalia Stojanowska, radca prawny
Koszty wykonania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydanego na podstawie art. 291 Kodeksu postępowania karnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. (III CZP 96/14) oraz intencji prawodawcy
Artur Pytel, doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 5 grudnia 2016 r., Lublin
dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

PPE 7/2017

Zwiń
Rozwiń
Opłaty egzekucyjne. Dwie uwagi de lege ferenda
prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.
dr Andrzej Olaś, Zakład Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej w Krakowie
Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum w postępowaniu nakazowym
dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Egzekucja sądowa z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych
Patrycja Kosiorek, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Praktyczne aspekty czynności opisu i oszacowania w egzekucji z nieruchomości
Łukasz Sęk, asesor komorniczy
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., III CZP 9/15
Maciej Kaczmarzyk, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, Komornik sądowy przy SR w Kluczborku

PPE 6/2017

Zwiń
Rozwiń
Koszty egzekucyjne w podziale sumy uzyskanej z egzekucji
dr hab. prof. UŁ Ireneusz Kunicki, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Sprzedaż ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w formie licytacji elektronicznej
Agnieszka Pyrgies, uczestniczka seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane aspekty
Mateusz Niedźwiecki, uczestnik seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16
Artur Grajewski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”, Szczecin, 16 listopada 2016 r.
Joanna Stempień, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy

PPE 5/2017

Zwiń
Rozwiń
Rozliczenie kosztów egzekucji w następstwie rozwiązania ich zbiegu
prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania klauzulowego
dr Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Wezwanie dłużnika do zapłaty długu na podstawie przepisu art. 923 k.p.c. i czynności z tym związane (zagadnienia wybrane)
Agnieszka Konieczna, referent prawny w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej przed i po 8 września 2016 r. – porównanie
Barbara Guzik, uczestniczka seminarium magisterskiego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
„Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok, 14 października 2016 r.
dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

PPE 4/2017

Zwiń
Rozwiń
Zawód komornika sądowego wolnym zawodem?
prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
System teleinformatyczny obsługujący postępowanie egzekucyjne – analiza pojęcia
dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lubin-Zachód w Lublinie
Ustalenie i egzekucja kosztów należnych uczestnikom postępowania i biegłym
dr Grzegorz Julke, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego
Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 7.10.2016 r.
dr Aleksandra Klich, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

PPE 3/2017

Zwiń
Rozwiń
Wzajemny stosunek art. 775(1) k.p.c. i art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
dr hab. prof. UŁ Monika Michalska-Marciniak, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Zaskarżenie przed sędzią–komisarzem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – charakter prawny ochrony – część III
dr Piotr Gil, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Opolskiego
Zakres czynności referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym i klauzulowym po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego dokonanych na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
dr Łukasz Zamojski, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
Koszty egzekucji w razie uchylenia, zmiany lub utraty mocy tytułu wykonawczego oraz niecelowego wszczęcia egzekucji
Wiesław Grajdura, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Beata Sadowska, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
Wykonalność postanowienia co do istoty sprawy znoszącego współwłasność nieruchomości
Cezary Dzierzbicki, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

PPE 2/2017

Zwiń
Rozwiń
Pojęcie systemu teleinformatycznego w postępowaniu cywilnym
dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego
Egzekucja kosztów egzekucji
dr hab. prof. UŁ Józef Jagieła, Katedra Postępowania Cywilnego II WPiA Uniwersytetu Łódzkiego
O stosowaniu art. 843 § 3 k.p.c. w świetle brzmienia art. 207 k.p.c. – aspekty praktyczne
Kamil Kazimierczak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Rozważania na temat podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela – część II
Artur Flak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katarzyna Szołtysik, asesor w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. (III CZP 30/14). Kilka uwag na tle ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Justyna Serkies, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego
Zmiany w otoczeniu prawnym – zmiany w porządku prawnym w Polsce. Sprawozdanie z drugiego panelu VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Warszawa, 22 listopada 2016 r.
Mateusz Sztandur, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

PPE 1/2017

Zwiń
Rozwiń
Kilka uwag o rozgraniczeniu postępowania nieprocesowego od procesu cywilnego na marginesie sprawozdania z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego we Wrocławiu, 18–20 września 2015 r.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubiński, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Elektroniczny tytuł wykonawczy
dr Joanna Bodio, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny
Różnicowanie procedur egzekucyjnych w zależności od pochodzenia wierzytelności. Konsekwencje dla państwa oraz stron postępowania
Jacek Wojciech Hajdukiewicz, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, asesor komorniczy
Rozważania na temat podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela – część I
Artur Flak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katarzyna Szołtysik, asesor w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu
Prawomocność orzeczenia a powództwo opozycyjne z art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego
Natalia Misiura, uczestniczka seminarium magisterskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sprawozdanie z konferencji pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, Katowice, 22–23 września 2016 r.
Anna Banaszewska, doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego