Kariera

Uwolnij swój potencjał!

Zrealizuj ambitne cele!

Rozwiń swoje pasje!

WSTĘP

OFERTY

Aplikuj do nas

Wierzymy, że najważniejszy jest potencjał jaki drzemie w każdym z nas. Współpracujemy z profesjonalistami, którym na sercu leży poprawa jakości życia i dobro wspólne naszego społeczeństwa. Specjaliści reprezentujący różne dziedziny prawa, naukowcy, partnerzy realizujący usługi na najwyższym poziomie oraz dostarczający nowoczesne technologie umożliwiają naszemu zespołowi ciągłe doskonalenie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań dzięki, którym my jako Obywatele będziemy mieli dostęp do efektywnego i nowoczesnego Państwa.

ZOBACZ NASZ PROFIL

Kultura organizacji

„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek.”

Thomas Watson

Współpraca

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

Elastyczność

„Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył Wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.”

Steve Jobs

Wspólnie budujemy wartość  naszej organizacji

Doświadczenie zdobywamy od 1993 roku. Zaufało nam tysiące klientów reprezentujących profesjonalne zawody prawnicze, instytucje administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa z wielu branż. Z naszych rozwiązań do zarządzania sprawami i procesami korzysta codziennie ponad 35 tyś. profesjonalistów. Dostarczamy zaawansowane rozwiązanie informatyczne usługi integracyjne i innowacyjne produkty wspierające skuteczną realizację procesu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CURRENDA SP. Z O.O

I. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej „Currenda.pl” albo „Spółka”).

II. DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: rodo@currenda.pl

tel.: 58 550 38 75

adres: Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III.  Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych  Currenda.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

adres e-mail: iod@currenda.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Currenda sp. z o.o., ul. Niepodległości 703A 81-853 Sopot

IV. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z prowadzonym przez Currenda.pl procesem rekrutacji. Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępniane poprzez portale rekrutacyjne.

Przetwarzamy jedynie Twoje zwykłe dane osobowe. Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy.

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

VI. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kodeks pracy w art. 22 (1) określa dane, o które możemy prosić. Należą do nich: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudniania.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

VII. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte,
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
 • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

VIII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

X. COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie II.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy ds. zatrudnienia.

Spółka może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Currenda.pl może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy umiejętności, kompetencji itp.

 • Web developer
  Sopot
  3 sierpnia 2018
  wnieś

  back:
  PHP (Laravel 5.x)

  front:
  serce do Vue.js
  ECMAScript 6-8 ✓
  testowanie: Karma/Chai
  Webpack/Gulp
  Sass

  nice to have:
  Groovy/Spock

  zyskaj:

  umowę o pracę albo dobry kontrakt

  benefity

  ambitny projekt (duża platforma webowa)

  pracę w zeskalowanym Scrumie

  dobre narzędzia pracy

  okazję do dzielenia się wiedzą

  zacznij

  naciśnij „aplikuj teraz”
  i wyślij do nas info. co
  umiesz, co robiłaś/eś,
  kiedy możesz zacząć i
  czego potrzebujesz

  dodatkowe informacje:

  słuchaj, nie musisz znać każdej z powyższych technologii, ale przynajmniej te najważniejsze.

  dobrze, jeśli masz doświadczenie w budowaniu bezpiecznych aplikacji.

  chcemy prowadzić continuous deployment, bądź gotów.

  robimy ten projekt w ramach test driven development.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.1000). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne
  Administratorem Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.
 • Konsultant ds. wdrożeń
  pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
  6 lipca 2018
  Główne zadania :
  • Wsparcie techniczne oraz rozwiazywanie incydentów (zdalnie i bezpośrednio u klienta) użytkowników systemów informatycznych
  • Prowadzenie szkoleń i wizyt serwisowych z zakresu obsługi systemu w siedzibie klienta
  • Aktywna współpraca z HelpDesk
  • Instalacja i parametryzacja wdrażanego oprogramowania
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej
  Oczekiwane umiejętności :
  • Zdolność analitycznego myślenia
  • Komunikatywność
  • Samodzielność, odpowiedzialność
  • Odporność na stres
  • Gotowość do częstych wyjazdów ( 10-15 wyjazdów w miesiącu)
  • Prawo jazdy kat B
  Mile widziane :
  • Znajomość języka SQL
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  Oferujemy :
  • Stabilne zatrudnienie
  • Karta MultiSport
  • Ubezpieczenie medyczne
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Bony świąteczne
  • Dofinansowanie do urlopów
  • Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli
  • Ciągły rozwój poprzez szkolenia i konferencje branżowe, które będą Ci sfinansowane

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z niżej zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

  Administratorem Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.

   

  Uprzejmie informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Specjalista ds. marketingu
  Sopot
  13 czerwca 2018
  wnieś

  min. rok doświadczenia
  dobry copywriting
  ± znajomość technologii

  zyskaj

  umowę o pracę albo dobry kontrakt
  benefity
  dobre narzędzia pracy

  opis stanowiska:

  będziesz samodzielnie odpowiadać za warstwę koncepcyjną i tekstową materiałów informacyjnych kierowanych przez Spółkę robiącą oprogramowanie do jej klientów.

  mile widziana znajomość Google Analytics, Google AdWords, narzędzi marketingowych Facebooka.

  zacznij

  naciśnij „aplikuj teraz” i wyślij do nas portfolio swoich projektów oraz swoje CV

   

  Prosimy o załączenie poniższej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

  Administratorem  Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.

   

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami

 • Lead full stack developer
  Sopot
  13 czerwca 2018
  wnieś

  dobre rzemiosło
  kompetencje mentora

  back:
  seniority Javy
  znajomość Spring MVC

  front:
  serce do Vue.js
  ECMAScript 6-8 ✓
  testowanie: Karma/Chai
  Webpack/Gulp
  Sass

  nice to have: Groovy/Spock

  zyskaj

  umowę o pracę albo dobry kontrakt

  benefity

  ambitny projekt (duża platforma webowa)

  pracę w zeskalowanym Scrumie

  dobre narzędzia pracy

  okazję do dzielenia się wiedzą

  dodatkowe informacje:

  słuchaj, nie musisz znać każdej z powyższych technologii, ale przynajmniej te najważniejsze.

  stawiamy na transfer wiedzy, więc musisz chcieć być mentorem dla naszych regularów.

  dobrze, jeśli masz doświadczenie w budowaniu bezpiecznych aplikacji.

  chcemy prowadzić continuous deployment, pomocy.

  dzięki Tobie ten projekt będzie faktycznie realizowany w ramach test driven development.

  zacznij

  naciśnij „aplikuj teraz” i wyślij do nas info. co umiesz, co robiłaś/eś, kiedy możesz zacząć i czego potrzebujesz.

   

  Prosimy o załączenie poniższej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych :

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

  Administratorem  Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.

   

  Uprzejmy informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

 • Programista C++/C#
  Kraków
  4 czerwca 2018
  Twoje główne zadania to :
  • Systematyczna i kreatywna współpraca w ramach zespołów projektowych (SCRUM) w zwinnej strukturze organizacyjnej (SAFE)
  • Aktywne współtworzenie kultury Agile w firmie
  • Tworzenie i rozwój aplikacji desktopowych
  • Współpraca w zespole nad założeniami projektowymi oraz nowymi rozwiązaniami
  • Programowanie według przygotowanych założeń projektowych
  • Wytwarzanie, modyfikowanie modułów, nowych funkcjonalności, wysokiej jakości kodu źródłowego oraz dokumentacji
  • Tworzenie i optymalizacja baz danych
  • Współpraca z zespołem w celu ciągłego ulepszania pracy
  Czekamy na Ciebie jeżeli :
  • wolisz współpracę zespołową opartą na wzajemnym szacunku niż wykorzystywać narzędzia do komunikacji
  • wolisz tworzyć działające oprogramowanie niż dokumentację
  • bardziej cenisz sobie współpracę z klientem i pracownikami niż negocjowanie warunków
  • potrafisz szybko reagować na zmiany w dynamicznym środowisku
  • potrafisz i masz doświadczenie w programowaniu w języku C++/C#
  • posiadasz praktyczną znajomość baz danych i języka SQL ( T-SQL,PL/pgSQL)
  Oferujemy :
  • Pracę w miłej atmosferze, z doświadczonymi współpracownikami, w unikatowym, stabilnym segmencie rozwiązań IT
  • Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub długoterminowy kontrakt B2B
  • Karta MultiSport
  • Ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie grupowe
  • Bony świąteczne
  • Dofinansowanie do urlopów
  • Świeże owoce w poniedziałki i środy
  • Dopłaty do indywidualnych zaawansowanych szkoleń i studiów podyplomowych

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  wraz z niżej zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

   

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

  Administratorem  Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  To apply for this job email your details to aleksandra.sobolewska@currenda.pl

  Aplikuj
 • Programista aplikacji desktopowych
  Sopot
  19 kwietnia 2018
  Z czym się zmierzysz:
  • Jako członek zespołu Scrumowego będziesz utrzymywał i rozwijał aplikacje poprzez projektowanie i tworzenie nowych funkcjonalności w środowisku Sybase Powerbuilder

   

  Wymagania :
  • Doświadczenie w programowaniu obiektowym
  • Znajomość języka C# oraz technologii .NET
  • Bardzo dobra znajomość jezyka SQL (T-SQL, PL/pgSQL) oraz doświadczenie w zrządzaniu bazami danych MS SQL Server i PostgreSQL
  • Praktyczna znajomość XML (XML Schema, XSLT)
  • Znajomość zagadnień związanych z usługami sieciowymi (Web-services w technologii SOAP )
  • Znajomość środowiska Sybase Powerbuilder będzie mile widziana
  Oferujemy:
  • Pracę w miłej atmosferze, z doświadczonymi współpracownikami, w unikatowym, stabilnym segmencie rozwiązań IT
  • Nowoczesny stack technologiczny –Atlassian- Jira/Bitbucket/Docker
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub długoterminowy kontrakt B2B, Karta MultiSport
  • Ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie grupowe
  • Bony świąteczne
  • Dofinansowanie do urlopów
  • Świeże owoce w poniedziałki i środy
  • Dopłaty do indywidualnych zaawansowanych szkoleń i studiów podyplomowych
  • Dojrzały proces Agile – pełna adopcja w skali całej firmy, certyfikowani Scrum Masterzy i Product Ownerzy dostępni na miejscu

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z niżej zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000) do czasu zakończenia rekrutacji.

  Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie przez Currenda sp. z o.o. Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od złożenia aplikacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.  2018 r. poz. 1000 )

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

  Administratorem  Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

Formularz aplikacyjny

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U z 2018 poz.917). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przystąpienia do procesu rekrutacji. Podanie innych danych niż te wskazane w art. 221 § 1 jest dobrowolne.

Administratorem Pana/Pani danych jest Currenda. Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot (dalej jako „Currenda”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@currenda.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów -prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, a Currenda jest w takiej sytuacji zobowiązana usunąć moje dane.