Wsparcie

Jesteśmy dla Ciebie. Skorzystaj z bazy wiedzy lub zaloguj się do strefy klienta.

Powrót

Kancelaria Komornika-VAT

Moduł komunikacji z e-zajęciami

W czasie wysyłki pojawia się komunikat o nieprawidłowym kodzie uczestnika OGNIVO2.

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy centrala banku, do którego kierowane jest e-zajęcie nie została wprowadzona w zakładce Konfiguracja -> Urzędy, kody pocztowe, banki -> Oddziały bankowe -> Typ: Z – centrale do e-zajęć lub brak w pozycji banku uzupełnionego pola „Nr rozl. centrali” lub numer ten nie został wprowadzony w pozycji banku w Typie K – banki komercyjne/ S- banki spółdzielcze.

Czy mogę we własnym zakresie modyfikować szablony związane z modułem e-zajęć?

Brak jest możliwości edycji tych szablonów, ponieważ są one zaszyte w kodzie aplikacji i generują się na podstawie plików xml, których struktura i treść została zatwierdzona przez KRK i KIR. Każda modyfikacja szablonu musi być zatwierdzona przez KRK oraz wprowadzona w bazie KIR-u, by treść wysłana z poziomu aplikacja była odczytana po przesłaniu na serwer usługi OGNIVO2.

Skąd aplikacja zaczytuje dane o kancelarii komorniczej w piśmie „Wezwanie do przekazania sprawy”?

Dane te należy wprowadzić we własnym zakresie, przechodząc do Konfiguracja -> Urzędy, kody pocztowe, banki -> Adresy urzędów -> Typ: H- Kancelarie komornicze OGNIVO2. Numery GUID kancelarii komorniczych są dostępne po zalogowaniu się na stronę https://www.online.ognivo.pl , zakładka Pomoc -> typ uczestnika : kancelaria komornicza.

Czy mogę podejrzeć plik zajęcia przed jego wysyłką?

Tak, po wygenerowaniu e-zajęcia lub innego pisma wysyłanego na stronę https://www.online.ognivo.pl , użytkownik przechodzi do Biurowość -> Ognivo2 -> e-zajęcia (dokumenty do wysłania/wysłane), zaznacza pozycje na liście i wybiera spod prawego przycisku myszy opcję „Utwórz i podpisz dokumenty elektroniczne”. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie dokumentu w formacie pdf, który można podejrzeć przed wysyłką.

Kiedy naliczane są koszty za wysyłkę e-zajęcia?

Od wersji aplikacji 36.21.0 użytkownik decyduje o tym, czy koszty te są naliczane przed wysyłką czy po wysyłce e-zajęcia.

Moduł komunikacji z EKW

Czy mogę edytować wniosek wysłany z poziomu aplikacji na portalu EKW?

Tak, po zalogowaniu się na portal EKW istnieje możliwość edycji przesłanego wniosku przed jego podpisaniem.

Czy wysłanie wniosku o wpis jest równoznaczne z dokonaniem wpisu?

Nie, po wysłaniu wniosku o wpis należy zalogować się na stronę przeglądania ksiąg wieczystych (https://branzowa-ekw.ms.gov.pl) , a następnie podpisać wniosek certyfikatem kwalifikowanym.

Skąd mogę otrzymać certyfikat do portalu EKW?

Certyfikat ten jest przesyłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Moduł komunikacji z EPUAP

Czy istnieje możliwość wysłania pism bezpośrednio z poziomu aplikacji na platformę EPUAP?

Nie, obecnie nie ma takiej możliwości z uwagi na brak usługi sieciowej, która łączyłaby aplikację Kancelaria Komornika-VAT z platformą EPUAP.

VAT

Dlaczego aplikacja nalicza VAT w stanie sprawy do opłaty wpłaconej przez podmiot zagraniczny, skoro wpłacił on kwotę netto?

W przypadku uiszczenia zaliczki przez wierzyciela zagranicznego podatek VAT jest zerowy (nie podlega ustawie), jednak w momencie spłaty zaliczki na opłaty stałe przez dłużnika, wpłacający powinien spłacić również podatek VAT wg stawki podstawowej w Polsce. Wierzyciel nie podlega ustawie, ale dłużnik jak najbardziej. W innym przypadku US w Polsce byłby pokrzywdzony, ponieważ usługa została wykonana, więc należy odprowadzić podatek VAT.

Dodatkowo stan sprawy jest stanem zadłużenia dłużnika w stosunku do wierzyciela, dlatego opłata do zwrotu jest automatycznie wykazywana w kwocie brutto.

Czy mogę edytować pozycję rejestru sprzedaży bez edycji pozycji księgi pieniężnej?

Tak, od wersji 36.5.0 użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może dokonać edycji pozycji w rejestrze sprzedaży, poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycję rejestru lub przycisk „Enter”. Edycja jest możliwa w przypadku, gdy nie wystawiono dla niej faktury VAT.

Dlaczego po zaksięgowaniu opłaty wierzyciela "zagranicznego" na kwotę netto w stanie sprawy widnieje ona jako kwota brutto?

Kwota w stanie sprawy jest prezentowana jako kwota, która winna zostać pokryta przez dłużnika, zatem jest to kwota zawierająca podatek VAT z racji dwóch odrębnych usług – opłata wnoszona przez wierzyciela jest usługą międzynarodową z odwrotnym obciążeniem, a jej spłata jest usługą krajową więc podlega opodatkowanie stawką VAT wynoszącą 23%.

W jaki sposób zweryfikować ile opłat w danym okresie czasu pobrane bez podatku VAT ?

W tym celu należy przejść do modułu „Księgowość | Pobrane koszty egzekucji”, w opcji VAT wskazać pozycję „bez VAT” i wybrać interesujący użytkownika typ opłaty z listy rozwijanej.

Jak wystawić korektę faktury dotyczącą jedynie zmiany danych osobowych ?

Taka korektę należy wystawić ręcznie z Rejestru Sprzedaży. W polu „Cena brutto” należy wstawić kwotę 0.00 zł. Pozostałe dane muszą być zgodne z fakturą korygowaną.

Gdzie znaleźć aktualne szablony faktur ?

Aktualne szablony faktur dostępne są do pobrania na portalu www.currenda.pl w zakładce Wsparcie – opcja Pobieranie.

Kwota brutto wyświetlona na fakturze dla wierzyciela nie jest faktyczną kwotą brutto w sprawie. Dlaczego?

Kwota brutto na fakturze dla wierzyciela jest zawsze kwotą wpisaną w polu „kwota” w okienku wprowadzania nowej pozycji księgowej, w związku z koniecznością stosowania metody kasowej naliczenia podatku VAT.

Na saldzie mam kwotę opłaty stałej wraz z podatkiem VAT. Jak prawidłowo przeprowadzić operację księgowania, aby aplikacja utworzyła wpis w rejestrze sprzedaży i wystawiła fakturę na wierzyciela?

Operacją, która umożliwi „wyciągnięcie” kwoty brutto z salda, jest operacja przeksięgowania z salda zaliczek (Księgowość-> zakładka Salda zaliczek-> przycisk F6). W polu kwota należy wpisać dokładną kwotę brutto, jaka ma zostać wpisana na fakturze i od której ma zostać naliczony podatek VAT.

Która z dat jest uwzględniana do rejestru sprzedaży – data księgowania czy data wpłaty?

Do rejestru zgodnie z metodą kasową wpisywana jest data wpływu na rachunek bankowy, zatem w aplikacji jest to data wpłaty.

Czy mogę edytować pozycję rejestru sprzedaży bez edycji pozycji księgi pieniężnej?

Tak, od wersji 36.5.0 użytkownik posiadający stosowne uprawnienia może dokonać edycji pozycji w rejestrze sprzedaży, poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycję rejestru lub przycisk „Enter”.

Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury dla jednego podmiotu?

Tak, od wersji 36.5.0 istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej faktury z rejestru sprzedaży, poprzez wybranie PPM -> „Wystaw fakturę zbiorczą”.

Aplikacja nie wystawia automatycznie faktury VAT. Dlaczego?

Aplikacja wystawi automatycznie fakturę VAT w przypadku:

– gdy księgowana jest pozycja, która uwzględnia podatek należny;

– podatkiem tym jest obciążony podmiot, który ma zaznaczoną informację „płatnik VAT”;

– w module „Konfiguracja -> konfiguracja programu -> VAT” jest zaznaczona opcja „automatycznie wystawiaj faktury”

W jaki sposób zmodyfikować szablony, aby wyświetlały podatek VAT?

Kody niezbędne do zmodyfikowania szablonów zostały dołączone i omówione w instrukcjach do wersji 36.4.0-36.4.5.

Aplikacja nie naliczała podatku VAT od opłaty pobranej po 1.10.2015r.

Prosimy zweryfikować datę wprowadzonego kosztu opłaty stałej lub stosunkowej. Jeśli koszt został wprowadzony z datą przed 01.10.2015r, aplikacja nie naliczy podatku VAT.

Korzystam ze zwolnienia podmiotowego. W jaki sposób skonfigurować aplikację?

W celu prowadzenia rejestru sprzedaży należy przejść do modułu „Konfiguracja -> Konfiguracja programu -> VAT, następnie w polu stawka VAT wpisać „0”, z zaznaczoną opcją „Podatnik VAT”.

Jak skonfigurować aplikację do wysyłki elektronicznych faktur?

Aplikacja należy skonfigurować w module „Konfiguracja -> Konfiguracja programu -> e-mail – konfiguracja”.

Dlaczego aplikacja wystawia fakturę zaliczkową na dłużnika, a nie na wierzyciela?

Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik nie zastosował metody kasowej i nie odprowadził w czasie księgowania zaliczkowo wpłaconej kwoty wierzyciela na opłatę stałą należnego od niej podatku VAT, a następnie z salda zaliczek pokrywana jest kwota opłaty stałej i podatek od niej należny. Takie księgowanie jest niezgodnym z metodą kasową.

Jaki szablon odpowiada za wydruk rejestru sprzedaży?

Szablon nosi nazwę rejestr_sprzedazy_raport.ekk i znajduje się w folderze Szablony/Inne.

Skąd pobierane są dane dotyczące statusu czynnego płatnika VAT?

Status jest weryfikowany za pomocą adresu usługi sieciowej, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl/?link=VAT&;).

Dlaczego kwota netto w rejestrze sprzedaży nie zgadza się z sumą opłat stosunkowych i stałych w księdze pieniężnej?

Różnica wynika z faktu, że w księdze pieniężnej i na wydruku przychodu kancelarii znajdują się opłaty, od których nie odprowadzono VAT-u, ponieważ zostały naliczone z datą przed 01.10.2015r.

Skąd może wynikać różnica pomiędzy kwotą podatku VAT w księdze pieniężnej a rejestrem sprzedaży?

Różnice mogą wynikać z :

– wystawiono noty korygujące, które w podsumowaniu dublują sumowane kwoty;

– wpis w rejestrze sprzedaży usunięto pomimo istnienia odpowiadającego mu numeru księgi pieniężnej;

– w księdze pieniężnej w kolumnie 17 rejestrowany jest również podatek VAT od sprzedaży licytacyjnej ruchomości i nieruchomości.

Kiedy utworzy się faktura końcowa?

Faktura końcowa jest wystawiana w dwóch przypadkach:

– w momencie księgowania do sprawy, gdy całość roszczenia wraz z kosztami egzekucji jest spłacana – saldo w sprawie musi być równe 0;

– w momencie zmiany statusu sprawy w zakładce „Inne” a status inny niż „Poprzez ściągnięcie”.

Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem dla wierzyciela zagranicznego?

Aby aplikacja wystawiła fakturę dla podmiotu zagranicznego z adnotacją o odwrotnym obciążeniu i stawką VAT np ( nie podlega), muszą być spełnione następujące warunki:

– podmiot musi mieć zaznaczony typ osoby jako prawna (zakładka dane podstawowe);

-podmiot musi mieć zaznaczoną opcję „płatnik VAT”;

– podmiot musi mieć zaznaczoną opcję „podmiot zagraniczny”.

Faktura jest wystawiana jedynie w przypadku księgowania kwoty wpłaconej zaliczkowo jako typ „O-wierzyciel na opłatę”.

W jaki sposób aplikacja oblicza kwotę podatku VAT?

Aplikacja wylicza kwoty zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług art. 106 e ust. 7-9., a więc kwota podatku VAT liczona jest od kwoty brutto.

Wymagania aplikacji

Czy program ‚Kancelaria Komornika’ obsługuje różnorakie drukarki i skanery?

Tak. Program obsługuje wszystkie urządzenia poprawnie zainstalowane w systemie Windows.

Czy wybierając wersję dla platformy SQL Server istnieje możliwość łatwej zmiany konfiguracji w kancelarii?

 

Tak. Wersja dla platformy SQL zawiera program ‚Administrator’, pozwalający na niezbędną konfigurację.

 

Czy program ‚Kancelaria Komornika’ będzie pracował na sprzęcie posiadanym przez kancelarię?

Wymagania sprzętowe zostały ujęte w dokumencie, który jest do pobrania pod adresem http://www.currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/KK-VAT-wymagania-sprzęt.pdf

Obsługa programu

Gdzie znajdę instrukcje, które dołączane są do kolejnych wersji aplikacji?

Pliki te znajdują się w zakładce Program -> Opisy aktualizacji -> przycisk „filtruj”

Gdzie sprawdzić listę aktualnie dostępnych modułów dodatkowych w aplikacji ?

Listę modułów dodatkowych aplikacji „Kancelaria Komornika – VAT” można zweryfikować z poziomu menu „Program” -> „Lista aktywnych modułów”.

Jak dodać do sprawy zeskanowany dokument?

Należy uprzednio zainstalować i odpowiednio skonfigurować skaner w systemie Windows. Następnie:

 1. w „Konfiguracji programu” w zakładce „Stanowisko” zaznaczyć opcję „Używaj zewnętrznego programu do skanowania”, jeżeli nie była ona uprzednio zaznaczona.
 2. na drzewku danej sprawy (po lewej stronie ekranu sprawy) przejść do pozycji „Dokumenty skanowane” (np. kliknąć na niej dwa razy).
 3. na liście „Dokumentów skanowanych” wcisnąć przycisk INSERT (ew. prawy klawisz myszy i wybrać „Dodaj nową pozycję”).
 4. pojawi się okno „Dane skanowanych dokumentów”, gdzie podać można datę skanowania oraz opcjonalnie typ oraz opis dokumentu. Należy następnie wcsinąć przycisk „Skanuj”.
 5. otworzy się zewnętrzny program skanujący „Skaner” Kancelarii Komrnika. Należy zdefiniować używany skaner: menu „File”->”Select source” i „Wybierz” na wskazanym skanerze. UWAGA! Brak skanera na liście oznacza niepoprawną jego konfigurację w systemie Windows (np. niepoprawne sterowniki) i jest to problem niezależny od Kancelarii Komornika.
 6. rozpoczęcie skanowania (tylko, gdy mamy zdefiniowany skaner!) odbywa się poprzez wybranie opcji: „File”->”Acquire”. Otwiera ona właściwy program obsługujący skaner, zeleżny od samego skanera. Przy jego pomocy ustawiamy parametry i dokonujemy procesu skanowania.
 7. po zakończeniu skanowania i zamknięciu programu obsługi skanera, w programie „Skaner” Kancelarii Komornika powinien być widoczny podgląd zeskanowanego dokumentu. Aby zapisać go do sprawy, należy wybrać opcję: „File”->”Save to KK” lub wcisąć przycisk Ctrl+K.

Po zamknięciu programu „Skaner” wracamy do Kancelarii Komornika – zeskanowany dokument jest już w sprawie.

Gdzie znajdę pełną dokumentację przeznaczoną dla użytkownika aplikacji „Kancelaria Komornika”?

Instrukcja jest dostępna pod adresem http://currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Instrukcja-użytkownika-dla-aplikacji-Kancelaria-Komornika.pdf.

Gdzie znajdę aktualną listę kodów edytora?

Lista wszystkich dostępnych kodów edytora jest do pobrania pod adresem http://currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Kody-edytora.zip.

Jak rozszerzyć/ zmniejszyć liczbę licencji na stanowiska w kancelarii?

W tym celu należy wejść w zakładkę „Program” -> „informacje o rejestracji” -> przycisk „rejestruj” i w polu liczba stanowisk wpisać pożądaną ich liczbę i przesłać na adres marketing@currenda.pl wygenerowany klucz klienta. W odpowiedzi otrzymacie Państwo nowy klucz producenta, który należy wprowadzić w pole „klucz producenta”.

Jak często i gdzie ukazują się aktualizacje programu „Kancelaria Komornika”?

Aktualizacje zamieszczane są nieregularnie na stronie z aktualizacjami – www.serwis.currenda.pl.

Czy jest możliwa zmiana danych rejestracyjnych kancelarii?

Tak. Można tego dokonać korzystając z menu [Program->Informacje o rejestracji]. Po zmianie konieczny będzie kontakt z producentem oprogramowania celem wygenerowania nowego klucza.

Czy program weryfikuje liczbę stanowisk podłączonych do bazy danych?

Tak. Program ogranicza liczbę połączeń do wartości podanej podczas aktywacji produktu.

Czy istnieje możliwość przetestowania programu bez aktywacji u producenta?

Tak. Podczas pierwszego uruchomienia, gdy program poprosi o podanie informacji rejestracyjnych, należy w polu [Kod producenta] wpisać DEMO.

Gdzie znajdę opisy aktualizacji?

Opisy aktualizacji od wersji 35.39 zapisane są w bazie aplikacji „Kancelaria Komornika” i dostępne dla użytkownika z poziomu menu „Program” -> „opisy aktualizacji”.

W jaki sposób przeprowadzić aktualizację aplikacji do nowszej wersji skryptu?

Instrukcja przeprowadzenia aktualizacji aplikacji jest dostępna pod adresem http://www.currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Aktualizacja-aplikacji-Kancelaria-Komornika.pdf.

W jaki sposób przebiega procedura archiwizacji akt?

Instrukcja przeprowadzenia procesu archiwizacji akt w formie opisu jest dostępna pod adresem http://www.currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Archiwizacja-akt.pdf, natomiast w formie prezentacji video pod adresem http://www.currenda.pl/wsparice/skladnica-akt/ zakładka „prezentacje video”.

W jaki sposób mogę przygotować się do zdalnego połączenia z konsultantem?

Aby zainstalować aplikację niezbędną do zdalnego połączenia należy przejść do zakładki „Program” -> „zdalna pomoc”. W tym momencie zacznie pobierać się plik „tv.zip”, który należy zapisać, a następnie wypakować. Po wypakowaniu należy otworzyć plik „tv.exe”, a następnie podać wyświetlone ID i hasło konsultantowi.

Co to jest „Starter” i jak go używać?

„Starter” to narzędzie automatyzujące proces aktualizacji Kancelarii Komornika. Zastosowanie:
1. pobieramy plik aktualizacji o rozszerzeniu .cab ze strony Kancelarii Komornika
2. umieszczamy plik aktualizacji w lokalizacji dostępnej z każdego stanowiska (np. na serwerze w katalogu „Aktualizacje”)
3. upewniamy się, że lokalizacja ta podana jest w polu „Ścieżka do aktualizacji lokalna” w oknie ‚Lokalizacja składników’ programu „Administrator” (na każdym stanowisku!)
4. na każdym stanowisku uruchamiamy plik „Starter.exe” znajdujący się w katalogu instalacyjnym „Kancelarii Komornika”. (najczęściej jest to katalog C:Program FilesKancelaria Komornika)
Program „Starter” sprawdza, czy w podanej lokalizacji znajduje się aktualizacja nowsza od ostatnio instalowanej. Jeśli tak, instaluje ją automatycznie i uruchamia „Kancelarię Komornika”.

Czy można ominąć konieczność logowania się do programu „Kancelaria Komornika” przy każdorazowym jego uruchomieniu?

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego użytkownika danego stanowiska. W tym celu należy na danym stanowisku uruchomić program „Administrator.exe” (znajdujący się w katalogu głównym Kancelarii Komornika), następnie wybrać: [Stanowisko]->[Lokalizacja Składników] i w polu [Domyślny użytkownik] wpisać symbol i hasło użytkownika (używane podczas logowania) oddzielone pojedynczą spacją. Po zapisaniu zmian i uruchomieniu programu Kancelaria Komornika można zauważyć, iż system loguje automatycznie domyślnego użytkownika. Nie jest to zalecany sposób logowania ze względu na ochronę danych osobowych.

Czy są jakieś skróty klawiszowe, ułatwiające pracę z programem?

Lista skrótów klawiszowych jest dostępna w instrukcji użytkownika na stronie http://currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Instrukcja-użytkownika-dla-aplikacji-Kancelaria-Komornika.pdf. .

W jaki sposób wprowadzić kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ?

W tym celu należy przejść do opcji ‚Konfiguracja -> Oprocentowania, wynagrodzenia, waluty -> Wynagrodzenia’, zaznaczyć dowolną pozycję na liście wynagrodzeń i nacisnąć przycisk ‚Ins’ (Insert). Kolejno należy wprowadzić początkową datę obowiązywania kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jego wysokość.

Moduł komunikacji z portalem "Obwieszczenia o licytacjach"

Gdzie znajdę szablony, które odpowiadają za wyświetlanie informacji o licytacji?

Szablony są dostępne z poziomu strony www.licytacje.komornik.pl.

Dlaczego informacje o ruchomości/nieruchomości, które zostały prawidłowo wprowadzone do sprawy w aplikacji Kancelaria Komornika, wyświetlane są błędnie na stronie www.licytacje.komornik.pl?

Sytuacja taka wynika z zastosowania nieprawidłowych kodów w szablonie na portalu www.licytacje.komornik.pl.

Dlaczego nie można wyeksportować informacji o licytacji ruchomości, gdy teoretycznie wypełniono wszystkie dane, a miejsce licytacji wskazano jako „Inne”?

W takiej sytuacji należy przejść kolejno „Konfiguracja” –> „Konfiguracja programu” -> „licytacje” i wypełnić obszar „Inny adres licytacji”. Po umieszczeniu licytacji na stronie należy pamiętać o usunięciu danych wprowadzonych celem wyeksportowania obwieszczenia.

Co w sytuacji, gdy pojawia się komunikat o nieprawidłowy kodzie pocztowy dłużnika?

W takiej sytuacji należy przejść kolejno „Konfiguracja” –> „Konfiguracja programu” -> „licytacje” i wypełnić obszar „Inny adres licytacji”, gdy adres licytacji przy ruchomości został wskazany jako „Inny”. Po umieszczeniu licytacji na stronie należy pamiętać o usunięciu danych wprowadzonych celem wyeksportowania obwieszczenia.

Gdzie mogę uzyskać dane do zalogowania na portal www.licytacje.komornik.pl?

Dane do zalogowania można uzyskać po rejestracji użytkownika.

Jak prawidłowo skonfigurować moduł licytacji?

Instrukcja dotycząca konfiguracji modułu licytacji znajduje się pod linkiem http://www.currenda.pl/wp-content/uploads/2014/04/Instrukcja-Licytacje.pdf.

Moduł komunikacji z EPU

Dlaczego nie można wysłać adnotacji z poziomu aplikacji „Kancelaria Komornika”?

Brak możliwości wysyłki adnotacji na portal www.e-sad.gov.pl uzależniony jest od wielu czynników. Możliwymi przyczynami są m.in. nieosiągalność bądź nieprawidłowe działanie usługi sieciowej, nieprawidłowa konfiguracja aplikacji „Kancelaria Komornika” lub błędne wypełnienia danych samej adnotacji (np. brak opisu).

Dlaczego nie można pobrać nakazów zapłaty dla spraw pobranych z e-Sądu?

Brak możliwości pobrania nakazów zapłaty spowodowane jest najczęściej niewystawieniem adnotacji o wszczęciu postępowania do sprawy.

Dlaczego nie można wysłać adnotacji dla spraw przekazanych z poziomu aplikacji „Kancelaria Komornika”?

Brak możliwości wstawienia adnotacji o wszczęciu dla spraw przekazanych od innego Komornika jest możliwe jedynie po stronie portalu www.e-sad.gov.pl.

Dlaczego pojawia się komunikat o nieprawidłowy loginie lub haśle?

Po wyświetleniu komunikatu o nieprawidłowym loginie lub haśle należy przejść do „Konfiguracja –> „Konfiguracja programu” -> „Dane uwierzytelniające” i zweryfikować prawidłowość wprowadzonych danych. Jeśli dane te zostały prawidłowo wprowadzone przez użytkownika, to jest komunikat zwrócony przez serwer portalu EPU, informujący o wewnętrznym błędzie serwera znajdującego się w Lublinie. W przypadku pozytywnej weryfikacji loginu i hasła w aplikacji „Kancelaria Komornika” należy ponownie spróbować wykonać żądaną operację.

Dlaczego portal EPU działa z niezadawalającą wydajnością?

Portal e-Sądu jest wykorzystywany przez wiele podmiotów związanych z procesem egzekucji i w związku z tym zdarzają się sytuację jego przeciążenia. W takim przypadku możliwe jest występowanie komunikatów o nieprawidłowym loginie lub haśle oraz o wewnętrznym błędzie serwera. Oba te zachowania są niezależne od aplikacji „Kancelaria Komornika”.

Moduł komunikacji Ognivo2

W jaki sposób aplikacja wiążę centrale banku do zajęć z pozycją banku, do którego było skierowane zapytanie?

Pozycje te są wiązane ze sobą po numerze rozliczeniowym centrali (pole „Nr rozl. centrali”).

Gdzie znaleźć numery GUID niezbędne do komunikacji z systemem Ognivo2?

Numery te można pozyskać na portalu KomornikID lub na portalu systemu Ognivo2 pod adresem https://www.online.ognivo.pl w zakładce „Zarządzanie”, opcje „Dane uczestnika” oraz „Dane użytkownika”.

Czym jest numer GUID uczestnika OGNIVO i gdzie można go uzyskać?

Numer GUID (Unikatowy Identyfikator Globalny) jest to kod złożony z 32 znaków. GUID uczestnika OGNIVO jest numerem identyfikującym kancelarię składającą zapytania w systemie OGNIVO i jest powiązany z certyfikatem kwalifikowanym. W aplikacji wprowadzenie numeru GUID dla uczestnika jest konfiguracją globalną.

Czym jest numer GUID użytkownika OGNIVO i gdzie można go uzyskać?

Numer GUID (Unikatowy Identyfikator Globalny) jest to kod złożony z 32 znaków. GUID użytkownika OGNIVO jest numerem identyfikującym osobę składającą zapytania w systemie OGNIVO i jest powiązany z certyfikatem niekwalifikowanym. W aplikacji wprowadzenie numeru GUID dla użytkownika jest konfiguracją stanowiskową.

 

W jakim sposób ustawić naliczeni opłaty za wysłane zapytania?

Aplikacja umożliwia naliczanie opłaty za poszczególne zapytania w trojaki sposób:

 1. Opłata jest naliczana za każde zapytanie wg kwoty wprowadzonej w konfiguracji banków (opcja „konfiguracja banku”).
 2. Opłata jest naliczana za każde zapytanie wg konfiguracji globalnej, uzależnionej od taksy wg której rozliczana jest sprawa (opcja „konfiguracja globalna”).

System umożliwia również nienaliczanie kosztów za zapytanie w przypadku wskazania opcji „nie naliczaj kosztów”. Opcja ta jest najczęściej stosowana w przypadku podpisania umowy obejmującej abonament za wysłane zapytania przez użytkownika z KIR-em.

Podczas próby połączenia z Ognivo występuje błąd- 1, połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS ‚. Co jest przyczyną ?

Komunikat informuje o problemie związanym z poświadczeniem tożsamości użytkownika za pomocą certyfikatu. Przyczyn może być kilka:

 1. Podczas nawiązywania połączenia został użyty niewłaściwy certyfikat,
 2. Certyfikat jest zarejestrowany w systemie, ale nie została włożona karta kryptograficzna zawierająca odpowiadający mu klucz prywatny.
 3. Certyfikat nie jest poprawnie zarejestrowany w systemie lub nie zostały zarejestrowane zaświadczenia certyfikacyjne urzędu certyfikacji. Zaświadczenia certyfikacyjne można na ogół pobrać ze stron dostawcy certyfikatu, w tym przypadku KIR S.A. (kir.com.pl).
 4. Podpis niekwalifikowany nie został autoryzowany po stronie KIR-u dla użytkownika, który składa zapytania lub pobiera odpowiedzi. W celu autoryzacji należy skontaktować się z KIR-em.
 5. W danych konfiguracji wprowadzono nieprawidłowe numery GUID dla użytkownika i uczestnika.

W jakim miejscu w aplikacji „Kancelaria Komornika” możliwa jest konfiguracja modułu OGNIVO?

Konfiguracja modułu OGNIVO dostępna jest w module „Konfiguracja”:

 • numer GUID uczestnika jest wprowadzany jest w „Kancelaria”, zakładka„Dane dodatkowe” oraz Konfiguracja | Konfiguracja programu | Dane uwierzytelniające -> GUID kancelarii;
 • numer GUID użytkownika wprowadzany jest w „Konfiguracja | Konfiguracja programu”, zakładka „Dane uwierzytelniające” -> Nr GUID użytk.
 • podpisywanie bibliotek jest w „konfiguracja programu”, zakładka „Dane uwierzytelniające”, przycisk„podpisz biblioteki”;
 • adres usługi sieciowej wprowadzany jest w „Konfiguracja urzędów elektronicznych” ->„Adresy usług”.

Moduł komunikacji z ZUS

W jaki sposób założyć konto na portalu PUE-ZUS?

Aby założyć konto na portalu PUE-ZUS należy wejść na https://pue.zus.pl/portal/logowanie.npi, zapoznać się z regulaminem i założyć konto, wskazując jako sposób weryfikacji certyfikat kwalifikowany.

Jak sprawdzić czy konto zostało założone w prawidłowy sposób?

Po zalogowaniu na portal należy sprawdzić, czy w prawym górnym roku widnieje zakładka „Komornik”. Jeśli takowej brak, należy skontaktować się z oddziałem ZUS-u celem jej aktywowania.

Aplikacja wyświetliła komunikat błędu -102, co w takim przypadku?

Pojawienia się komunikatu błędu -102 informuje użytkownika o niedostępności usługi sieciowej portalu ZUS lub o niezainstalowaniu certyfikatów w systemie.

Aplikacja wyświetliła komunikat błędu -104, co w takim przypadku?

Prawdopodobną przyczyną pojawienia się komunikatu jest błędnie utworzone konto na portalu PUE-ZUS lub prawidłowo utworzone konto nie jest powiązane z podpisem kwalifikowanym , przy pomocy którego wysyłane są zapytania.

Aplikacja wyświetliła komunikat o powielonym dokumencie, co w takim przypadku?

Usługa sieciowa nie pozwala na wysyłkę więcej niż jednego zapytania o tą samą osobę w tej samej sprawie. W tym celu aby elektronicznie zapytać powtórnie o tę osobę należy nacisnąć przycisk „Eksportuj” i utworzone w ten sposób pliki wgrać ręcznie na portal.

Skąd pobrać aktualne certyfikaty do ZUS?

Certyfikaty są do pobrania na stronie http://www.currenda.pl/wsparcie/kancelaria-komornika/zakładka „Pobieranie”.

Kiedy naliczana jest opłata za elektroniczne zapytanie do ZUS?

Opłata jest naliczana w momencie wysyłki zapytania bezpośrednio na portal. W celu jej ustawienia konieczne jest wprowadzenie w „Konfiguracja” -> „Konfiguracja programu” -> „Inne 2”, po zaznaczeniu flagi „automatycznie nalicz koszt dla elektronicznych zapytań do ZUS”.

Moduł księgowość

W jaki sposób wprowadzić saldo początkowe w momencie rozpoczęcia nowego roku księgowego?

Aby wprowadzić saldo początkowego księgi pieniężnej należy przejść kolejno „Księgowość”-> „Księga pieniężna” -> „Wstaw saldo” i w polu „Przychód” wprowadzić wartość z poprzedniego roku z kolumny 20 księgi pieniężnej. Dane te automatycznie zostaną przepisane do pól „zal. przychód”, „zal.saldo”.

W jaki sposób wydrukować księgę pieniężną i przychód kancelarii?

Wydruki te dostępne są w module księgowość, pod przyciskiem F4.

Jak sprawdzić poprawność arytmetyki księgi pieniężnej?

W celu przeprowadzenia weryfikacji poprawności arytmetyki księgi pieniężnej, prosimy o skorzystanie z opcji ‚Księgowość’->’Księga pieniężna lista’. W ostatniej kolumnie na liście znajduje się pole kontrolne dla poszczególnej pozycji księgi. Aby zweryfikować całość księgi, należy przejść do ostatniej pozycji na liście – ‚Razem’.

Dlaczego program w planie podziału nie przyznaje do spraw kwot w sposób proporcjonalny do roszczeń?

Powodem takiej sytuacji może być zaznaczona opcja w konfiguracji „Uwzględnij opłatę stosunkową w planie podziału”. Zaznaczenie flagi powoduje, że przy przydzielaniu pieniędzy do spraw poza roszczeniami brane są także pod uwagę opłaty stosunkowe co powoduje ww. niezgodności. W celu uzyskania zgodności w procentowym podziale pieniędzy należy odznaczyć tę opcję.

Dlaczego program nie liczy opłaty stosunkowej?

Prosimy o sprawdzenie ustawień w menu ”Konfiguracja” w zakładce ”Taksa 2007-2010”. Dla prawidłowej pracy programu powinny być ustawione wszystkie opcje w tej zakładce. Przypominamy również o dopisaniu aktualnie obowiązującej wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Video: 1:46 min.

Konfiguracja modułu licytacji

Film instruktażowy prezentujący konfigurację modułu licytacji. Poprawna konfiguracja programu umożliwia import/eksport licytacji ruchomości/nieruchomości na portal www.licytacje.komornik.pl bezpośrednio z poziomu programu.

rozwiń
Video: 1:31 min.

Konfiguracja e-mail

Film instruktażowy prezentujący konfigurację wysyłania zawiadomień do innych komorników w trybie art. 6. Dzięki poprawnej konfiguracji modułu użytkownik ma możliwość wysyłania zawiadomień o wszczęciu postępowania drogą mailową bezpośrednio z poziomu programu.

rozwiń
Video: 1:04 min.

Konfiguracja importu przelewów bankowych

Film instruktażowy prezentujący konfigurację oraz import przelewów bankowych. Poprawne skonfigurowanie modułu umożliwia import przelewów bezpośrednio z plików generowanych z banku bez konieczności ręcznego wprowadzania każdego przelewu do programu Kancelaria Komornika.

rozwiń
tls.zip

Wpisy w rejestrze - protokół TLS 1.2

Paczka zawiera plik tls.reg, który należy zainstalować poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy i potwierdzenie chęci instalacji. Plik wymagana do komunikacji z EPU, EKW, systemem Ognivo2 i do przesłania sprawozdania MS-KOM23 do system SAP. Współpraca z powyższymi systemami wymaga również systemów z rodziny Windows 7, Windows 8/8.1 lub Windows 10 – starsze wersje systemu operacyjnego Windows nie wspierają protokołu TLS w wersji 1.2.

rozwiń